Kategori arşivi: ISO 22000 EĞTİMLERİ

TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi/Genel Bilgilendirme

TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi/Genel Bilgilendirme

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Yol Haritası

Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen “Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek “görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusuna da eğilmiş ve bu alanda yürüttüğü çalışmalar son yıllarda özel bir önem ve yoğunluk kazanmıştır. Avrupa Kalite Örgütü (EOQ ) üyesi olarak kalite alanındaki uluslar arası gelişmeleri yakından izlemektedir. Türk Standardlar Enstitüsü Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu(IEC), Avrupa Topluluğu Standard Kuruluşları(CEN ve CENELEC) üyesidir.Kalite Sistem Belgelendirme faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK ve Hollanda Akreditasyon Kurumu RvA tarafından akredite edilmiş olup,ülkemizin çağdaş kalite anlayışı açısından geri kalmaması için imkanlar ölçüsünde her türlü çaba gösterilmektedir.Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Türk Standardları Enstitüsü TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim ve TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetimi Belgelendirme hizmetlerine ilaveten “İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS- TS 18001)-ile Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP- TS 13001) Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme ve eğitim hizmetlerini de yürütmektedir.

ISO NEDİR? 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur.TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

EN NEDİR? EN (Europeane Norm),Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standardlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİArtık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 STANDARDLARININ GELİŞİMİ-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)-1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)-1979’da BS 5750(İngiltere’de)-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)-1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı-1991’de TS-EN-ISO 9000-1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.-2000’de ISO tarfından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır: 1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

5.YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK

5.3 KALİTE POLİTİKASI

5.4 PLANLAMA

5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

6.KAYNAK YÖNETİMİ

6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

6.2 İNSAN KAYNAKLARI

6.3 ALT YAPI

6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

7.3 TASRIM VE GELİŞTİRME

7.4 SATIN ALMA

7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI

7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1 GENEL

8.2 İZLEME VE ÖLÇME

8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

8.4 VERİ ANALİZİ

8.5 İYİLEŞTİRME

TS-EN-ISO 9000:2000 SERİSİ TS-EN-ISO 9000 standardları dört temel standardtan oluşmaktadır. Bunlar;TS-EN-ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL KAVRAMLAR,TERİMLERTS-EN-ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLARTS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖN.SİS.-PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZEN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE TETKİKİ İÇİN KILAVUZ’dur

.KALİTENİN TANIMIKalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi. Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN) Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY) ISO

9000 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi

 

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ:Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir.TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri(*müşteri odaklılık *üst yönetim liderliği *sürekli gelişme *tam katılım) ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.

TQM KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİTS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.*Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar. *Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.*Kişilerin Katılımı:Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.*Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.*Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.*Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.*Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.*Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

NEDEN TS-EN-ISO 9000Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, Etkin bir yönetimi,Maliyetin azalmasını,Çalışanların tatminini, Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,İadelerin azalmasını,Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

TÜRK STANDARDI

İptal Standard

 

TÜRK STANDARDI

Doküman No :  TS ISO 10013      PDF     Kapak   


Kabul Tarihi: 5.4.1996


İhtisas Kurulu: Akreditasyon ve Belgelendirme Özel Daimi Komitesi 


Döküman Tipi: ST 


Yürürlük Durumu: H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard) 


Standardın Adı(Türkçe): Kalite El Kitaplarının Geliştirilmesi İçin Kılavuz 


Standardın Adı(İngilizce): Quidelines For Developing Quality Manuals


Türü : Kural 


Türkçe Kapsam: Bu standard, kullanıcının özel ihtiyaçlarına göre yeni bir biçim verilen kalite el kitaplarının geliştirilmesi, hazırlanması ve kontrolu için kılavuzluk eder. 


İngilizce Kapsam: This standard provides guidance for the development, preparation and control of quality manuals tailoved to the specific needs of the user. 


Yerine Geçen: TSE ISO/TR 10013:2005:;  


Yararlanılan Kaynak: ISO 10013 (1995) 


Uluslararası Karşılıklar: ISO 10013 (1995) – -;BS ISO 10013 – -;ISO 10013:1995 – -; 


Tercüme Edildiği Standart: ISO 10013:1995; 


Ics: 03.120.10-Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi;
 


Atıf Yapılan Standardlar: TS 9005 (ISO 8402) (1994);  


cen/cenelec: – 


Dili: tr , en, fr 


Uygulama Durumu: Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard) 


Sayfa Sayısı: 14 


Fiyatı: 20,00 YTL +%8KDV  

ISO 9001-2000 NEDİR?

ISO 9001-2000 NEDİR?ISO’nun tanımı : ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2000 Nedir? : ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu).

NEDEN ISO 9000

 Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

   Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,   Etkin bir yönetimi,                    

Maliyetin azalmasını,                   

Çalışanların tatminini,                  

  Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

   Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,               

  İadelerin azalmasını, 

  Müşteri şikayetinin azalması,

memnuniyetin artmasını sağlayan,                     

Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

ISO 9001’İN FAYDALARI

ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge

yalnız başına kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kurul
uşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin  bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.

Ülkemizde 720 belgeli şirkete uygulanan araştırma sonuçları, ISO 9001’in yararlarını şu şekildeortayakoymaktadır.                                                                                                   

 Dış yararlar:

kuruluşun imajının güçlenmesi, müşteri memnuniyeti,müşteri artışı,rekabet gücünün artması,

daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.                                                                                    İç yararlar:yönetimin etkinliği,olumlu kültürel değişim,kalite bilincinin oluşması,daha iyi bir dokümantasyon,sistematikleşmek,standardizasyon ve tutarlılık,etkinlik ve üretkenlik artışı,maliyetlerin azaltılmasını sağlar,                                                                                           

ISO 9000-2000’in YararlarıÇalışanların kalite bilincinde artış sağlanmasıİşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanmasıİşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanmasıHata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanmasıGirdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanmasıTedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanmasıİşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanmasıİşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulmasıGeçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasıVeriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesiKurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO 9001:2000’İN TARİHÇESİISO9000 STANDARTLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde)1979’da BS 5750(İngiltere’de)1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)Standart ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.
standart ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.
standart son olarak 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirmeye esas teşkil eden sadece ISO 9001:2000 standardı mevcuttur. ISO 9002, ISO 9003 artık güncelliğini yitirmiş standartlardır. Ancak ana standart olan ISO 9001:2000‘i destekleyen ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 gibi kılavuz standartlar da ISO tarafından yayınlanmıştır. Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını uygulumakta ve bu belgeyi almaktadırlar. Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanmaktadır. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileşme ve verimliliğin arttırılmasını hedefleyen proses veya süreç tabanlı, müşteri odaklılığı daha ön planda tutan bir yönetim modeli sunmaktadır.                           

 TSE VE ISO TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ(TSE)

Türk Standartları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen “standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek “görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusuna da eğilmiş ve bu alanda yürüttüğü çalışmalar son yıllarda özel bir önem ve yoğunluk kazanmıştır. Avrupa Kalite Örgütü (EOQ ) üyesi olarak kalite alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından izlemektedir. Türk standartlar Enstitüsü Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu(IEC), Avrupa Topluluğu standart Kuruluşları(CEN ve CENELEC) üyesidir.Kalite Sistem Belgelendirme faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK ve Hollanda Akreditasyon Kurumu RvA tarafından akredite edilmiş olup,ülkemizin çağdaş kalite anlayışı açısından geri kalmaması için imkanlar ölçüsünde her türlü çaba gösterilmektedir.Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Türk Standartları Enstitüsü TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim ve TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetimi Belgelendirme hizmetlerine ilaveten “İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS- TS 18001)-ile Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP– TS 13001) Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme ve eğitim hizmetlerini de yürütmektedir.

ISONEDİR?
1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for standardization)Uluslararası standart Organizasyonudur.TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir. 

ENNEDİR?
EN (Europeane Norm),Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

 

TS-EN-ISO9000KALİTEYÖNETİMSİSTEMİ
Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir.
TS-EN-ISO 9000 Kalite standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.
             

ISO ve KALİTE İLE İLGİLİ TANIMLAR PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.
SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ:

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir.TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.
Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri
(*müşteri odaklılık *üst yönetim liderliği *sürekli gelişme *tam katılım) ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.
KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

KKALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası standart Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.*                        

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.*                      

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.*                      

Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.*                      

Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili   *                       proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.*                      

Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.*                      

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.*                   
   
 

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

KALİTENİN TANIMIKalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN)

Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY

   ISO 9001:2000STANDARDI BÖLÜMLERİ VE KAPSAMI TS EN ISO 9001:2000 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. KAPSAM
2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER
4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME

TS EN ISO 9000:2000 SERİSİ
TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır

    Bunlar;
TS EN ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL KAVRAMLAR,TERİMLER
TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR
TS EN ISO 9004:2000 KALİTE YÖN.SİS.-PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ
TS EN ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE TETKİKİ İÇİN KILAVUZ’dur.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Prensipleri

      1.       Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.

2.       Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

3.       Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.

4.       Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.
P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle
U Uygula.. Prosesleri Uygula
K Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

5.       Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.

        6:  Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.

  6.       İyileşme: ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

7.       Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.

8.       Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.

KALİTENİN TANIMIKalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi. ( ISO 9000:2000 )”Kullanıma uygunluktur.” (Dr..J. M.JURAN)

”Şartlara uygunluktur.” (P.B.CROSBY)

TS-EN-ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ

TS-EN-ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ

 

Eğitim Hedefleri ¨Kalite kavramları ve kalitenin gelişiminin açıklanması¨Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi için bilgi sağlanması¨TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Prosedürü hakkında genel bilgi vermek¨Proses yaklaşımı ve Yönetimde sistem yaklaşımı prensiplerinin standart kapsamında anlaşılabilmesi.Kalite Kavramları ¨Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi¨Kullanıma uygunluk (J.M.JURAN)¨Şartlara uygunluk (P.B.CROSBY)¨Temeldir (J.M.JURAN

Tanımlar ¨Kalite Yönetim Sistemi: Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yöntem¨Yönetim Sistemi : Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi¨ Sistem : Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı 

 Kalite Kavramları Arasındaki İlişki
Kalite İle İlgili Terimler ¨Kalite¨Şart¨Kalite Derecesi¨Müşteri Memnuniyeti¨Yetenek¨Sistem¨Kalite Yönetim Sistem¨Kalite Politikası¨Kalite Hedefi

Kalite İle İlgili Terimler-2 ¨Yönetim¨Üst Yönetim¨Kalite Yönetimi¨Kalite Planlaması¨Kalite Kontrol¨Kalite Güvencesi¨Kalite İyileştirmesi¨Sürekli İyileştirme¨Etkinlik¨Verimlilik

Kuruluş ile ilgili Terimler ¨Kuruluş¨Kuruluş Yapısı¨Alt Yapı¨Çalışma Ortamı¨Müşteri¨Tedarikçi¨İlgili Taraf

Ürün ve Proses İle İlgili Terimler ¨Proses¨Ürün¨Tasarım ve Geliştirme¨Kalite Karakteristiği¨Bağımlılık¨İzlenebilirlik
 

Uygunluk ile İlgili Terimler ¨Uygunluk¨Uygunsuzluk¨Kusur¨Düzeltici Faaliyet¨Düzeltme¨Tekrar İşleme¨Yeniden Değerlendirme¨Tamir¨Hurdaya Ayırmak¨İmtiyaz¨Sapma İzni¨Serbest Bırakma
 

Dökümantasyon ile İlgili Terimler ¨Bilgi¨Doküman¨Şartname¨Kalite el kitabı¨Kalite planı¨Kayıt

Muayene ile İlgili Terimler ¨Objektif delil¨Muayene¨Deney¨Doğrulama¨Geçerlilik¨Nitelendirme prosesi¨Gözden geçirme

Tetkik ile İlgili Terimler ¨Tetkik¨Tetkik programı¨Tetkik kriterleri¨Tetkik delili¨Tetkik bulguları¨Tetkik sonucu¨Tetkik müşterisi¨Tetkik edilen¨Tetkikçi¨Teknik uzman¨Yeterlilik

Ölçme Prosesleri için Terimler ¨Ölçme kontrol sistemi¨Ölçme prosesi¨Metrolojik teyit¨Ölçme donanımı¨Metrolojik karakteristik¨Metrolojik fonksiyon

KALİTE TEMİNİNDE AŞAMALAR
Kalite Yaklaşımları
Kalite Yaklaşımları – 2
PUKO
KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ
¨Müşteri odaklılık¨Liderlik¨Çalışanların katılımı¨Proses yaklaşımı¨Yönetimde sistem yaklaşımı¨Sürekli iyileştirme¨Verilere dayalı karar verme yaklaşımı¨Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler
1. Müşteri odaklılık
¨Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar dolayısıyla mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdırlar.
Müşteri odaklılık

2 ,UYGULAMA: ¨Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamiyle anlaşılması¨Müşteri ve fayda sağlayan tarafların ihtiyaç ve beklentileri arasında dengeli bir yaklaşım sağlanması¨Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde iletilmesi¨Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri davranışlarının ölçülmesi¨Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi
2. Liderlik
Liderler kuruluşun amaç ve birliğini sağlamalı ve kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasa tam olarak katılımı olduğu iç ortamlar oluşturmalı ve sürdürmelidir.
Liderlik
UYGULAMA: ¨Proaktif olma ve örneklerle sevk¨Dış çevredeki değişiklikleri anlamak ve tepki vermek¨Müşteri,tedarikçiler,yerel halk ve genelde toplumuda içeren tüm fayda sağlayanların ihtiyaçlarını göz önüne almak¨Kuruluşta her seviyede paylaşılan değerleri ve etik rol modellerini oturtmak¨Güven kurmak ve korkuyu bertaraf etmek¨Gerekli kaynakları sağlanmış, sorumluluk ve muteberlikle özgürce hareket edebilecek insanların temini

Liderlik ¨İnsanların yardımlaşmasını doğal hale getirme, bunu cesaretlendirme ve farkında olunmasını sağlama¨Açık ve dürüst iletişimin desteklenmesi¨İnsanların öğretimleri, eğitimleri ve işbaşında yönetilmeleri¨Meydan okuyucu hedef ve amaçlar koymak¨Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için stratejilerin uygulanması
3.Kişilerin katılımı
¨Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve tam katılımlarının sağlanması yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.
UYGULAMA: ¨Problem çözümü için sahiplenme ve sorumluluğun kabul¨Gelişmeler için aktif olarak fırsat aramak¨Bilgi ve deneyimi güçlendirmek üzere aktif olarak fırsat aramak¨Gruplarda/takımlarda bilgi ve deneyimi serbestce paylaşmak¨Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratmak¨Kuruluş hedeflerini ilerletmek için yaratıcı ve yenilikci olmak¨Kuruluşu müşterilere, yerel topluluklara ve topluma karşı daha iyi temsil etmek¨İşinden memnuniyet çıkarmak/işinden memnun olmak¨Kuruluşun parçası olmaktan heyecan ve gurur duymak
4. Proses yaklaşımı
¨Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
Proses yaklaşımı
UYGULAMA: ¨Sonuca ulaşmak için proseslerin tarifi¨Proseslerin girdi ve çıktılarının tanımlanması ve ölçülmesi¨Prosesin kuruluş fonksiyonlarıyla olan etkileşimlerinin tanımlanması¨Muhtemel risklerin, prosesin sıralanmasının ve müşteri üzerindeki etkisinin ve prosesden diğer fayda sağlayanların değerlendirilmesi¨Proseslerin yönetimi için açık sorumluluk, yetki ve güvenirlilik¨İç ve dış müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer fayda sağlayanların tanımlanması¨Proses tasarımında istenen sonuca ulaşmak için proses adımlarına, aktivitelerine,iş akışlarına,kontrol ölçülerine, eğitim ihtiyaçlarına, techizata, metodlara, bilgi, malzeme ve diğer kaynaklara önem verilmelidir
5. Yönetimde sistem yaklaşımı
¨Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.
Yönetimde sistem yaklaşımı
¨

UYGULAMA:¨Belli bir hedefi etkileyen proseslerin tanımlanması ve geliştirilmesi¨Sistemin hedefe ulaşmak için etkin şekilde yapılandırılması¨Sistem prosesleri arasındaki bağımlılığın anlaşılması¨Sistemi ölçüm ve değerlendirme yoluyla geliştirme¨Kaynak sınırlamalarını faaliyetler öncesi belirlemek
6. Sürekli iyileştirme Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

UYGULAMA: ¨Gelişmelerin uygulanması¨Potansiyel gelişme alanlarının tanımlanması için belirtilmiş mükemmellik kriterlerini kullanarak periyodik tetkiklerin yapılması¨Tüm proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi¨Önleme tabanlı aktivitelerin özendirilmesi¨Kuruluştaki her kişinin uygun sürekli iyileştirme araç ve metodlarıyla donatılması için eğitim ve öğretim¨PUKÖ döngüsü¨Problem çözme¨Proses mühendisliği¨Proses iyileştirme

7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı Etkili kararlar veri ve bilgilerin analizine dayandırılmalıdır

UYGULAMA: ¨Hedeflerle ilgili ölçümlerin alınması, veri ve bilgi toplanması¨Veri ve bilgilerin yeterli doğrulukta, güvenilir ve erişilebilir geçerli metodlarla veri ve bilgi analizinin yapılması¨Uygun istatistik tekniklerin değerlerinin anlaşılması¨Sezgi ve deneyimle dengelenmiş mantıksal analiz sonuçlarının temel olarak karar verme ve aksiyon başlatma amacıyla kullanılması
8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdır ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini arttırır

UYGULAMA:¨Anahtar tedarikçilerin tanımlanması ve seçimi¨Kuruluş ve toplumu gözeterek kısa dönem kazançlarını uzun dönem itibarını hesaba katarak tedarikçi ilişkisini yerleştirmek¨Açık ve temiz iletişim kurmak¨Birleşik iyileştirme ve ürün / proses iyileştirme teşebbüsleri¨Müşterilerin ihtiyaçlarının açık olarak yerleştirilmesi¨Gelecek planlarının ve bilgilerinin paylaşımı¨Tedarikçi iyileştirme ve başarılarını farketmek
TS-EN ISO 9000 STANDARTLARI SERİSİ TS EN ISO 9000,¨Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi,¨Müşteri şartlarının krşılanması yoluyla müşteri memnuniyetinin arttırılmasıİçin proses yaklaşımının benimsenmesidir.

Standartın amacı: ¨Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlanması( yönetim sistemi ve yapısı)¨Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratması,¨Proseslerin yönetilmesiyle ürün / hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,¨Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir.
TS-EN ISO 9000 STANDARTLARI SERİSİ
TS EN ISO 9000,¨Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez.¨Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.¨Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.

TS EN ISO 9000:2000 Serisi Standartlar; ¨TS EN ISO 9000:2000 : Kalite yönetim sistemleri-temel terimler ve sözlük¨TS EN ISO 9001:2000 : Kalite yönetim sistemleri- şartlar¨TS EN ISO 9004:2000 : Kalite yönetim sistemleri-performansın iyileştirilmesi için kılavuz.
STANDARTLARIN YAPILARI TS-EN-ISO 9000:2000¨Terimler va tanımlar¨Kalite yönetim sistemlerinin temelleri ve elemanları¨Proses yaklaşımı ve jenerik modelinin tanıtılması

TS-EN-ISO 9001:2000¨Sistem ve dökümantasyonun genel şartları¨Üst yönetimin sorumlulukları¨Kaynak yönetimi¨Ürün gerçekleştirme¨Ölçme, analiz ve iyileştirme

TS-EN-ISO 9004:2000¨ISO 9001 yapısına paralellik gösterir ve ISO 9001 in şartlarının metnini içerir¨Özdeğerlendirme için kılavuzluk sağlar¨İyileltirme için net bir metod sağlar

YAPI: TS EN ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi standartları; TS EN ISO 9001:1994 ün 20 elemanı ve TS EN ISO 9001:1994 ün kılavuz bilgileri beş ana bölümde yeniden düzenlenmiştir:¨Kalite sistemi¨Yönetim sorumluluğu¨Kaynak yönetimi¨Ürün gerçekleştirme¨Ölçme, analiz, iyileştirmeYeni standartların proses odaklı olmasından dolayı şartlar ve kılavuzlarla ilgili olarak bu yaklaşıma uygun bir sıralama bulunmaktadır. ¨ÜST YÖNETİM:Üst yönetimin rolüne ağırlık verilmiştir; bunun içinde, müşteri odaklı olarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlılık ve irade, düzenleyici ve yasal şartların dikkate alınması ve ilgili fonksiyon ve kademelerde ölçülebilir hedeflerin oluşturulması yer almaktadır. ¨

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME:Kalite yönetim sisteminin etkinliğini iyileştirmek amacıyla tam bir çevrim tanımlayan “ sürekli iyileştirme“ için geliştirilmiş bir şart TS EN ISO 9001 in içinde bulunmaktadır. ¨

UYGULAMA:“Uygulama” 1.2 maddesi ile, standardı kullanacak olan geniş bir yelpazedeki kuruluş ve faaliyetlerle başa çıkabilmenin bir yolu olarak TS EN ISO 9000:2000 in şartlarında hariç tutma kavramına yer verilmiştir.¨

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ:ISO 9001:2000 de yer verilen diğer bir hususda kuruluşun sistem performansının bir ölçümü olarak müşteri memnuniyeti hakkındaki bilgileri izleme şartıdır.¨

KAYNAKLAR:Gereken kaynakları sağlamak ve hazır bulundurmak üzere üst yönetime dikkat çekmiştir, yeni veya geliştirilen şartlar olarak eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesini, ilgili bilgilerin teminini, iç ve dış haberleşmeyi, tesis ihtiyaçlarını ve çalışma ortamını içermektedir. ¨

TERMİNOLOJİ:Terminolojide de değişiklikler olduğunu hatırlatmak gerekir, en önemli değişiklik “tedarikçi” yerine “kuruluş” ve “taşeron” yerine “tedarikçi” ku
llanılmasıdır.
¨

DÖKÜMANTASYON:2000 revizyonunda dökümante edilmesi gereken prosedürlerle ilgili 6 konu belirtilmiştir ve kuruluşun kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerinde daha çok durulmuştur.
Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Yönetimde sistem yaklaşımı aşamaları:¨Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerinin tayini¨Kuruluşun kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayini¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması¨Her bir prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metodların oluşturulması¨Bu metodların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulanması¨Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi¨Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması
4.1 Kalite yönetim sistemi ¨

4.1 Genel şartlarKuruluş bu standartın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dökümante etmeli, uygulamalı,sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.Kuruluş;¨Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli.8 madde 1.2)¨Bu proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimlerini belirlemeli,¨Bu proseslerin, birbirine olan etkisini, sırasını ve operasyonların etkinliğini belirlemeli,¨Bu proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını sağlamalı¨Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli,¨Planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamalıdır.Kalite yönetim sistemi
¨Madde
4.1’ e pukö Döngüsünün Uygulanması
Proses yaklaşımı
Proses bölme
Proses yaklaşımı basamakları
¨Proseslerin belirlenmesi, tanımlanması¨Proseslerin sıralamasını ve etkileşimlerinin belirlenmesi¨Proseslerin operasyon ve kontrolü için kriter ve metodların sağlanması¨Proseslerin operasyonu ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilginin mevcudiyetinin sağlanması¨Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi¨Proseslerin sürekli iyileştirilmesi, planlanan sonuçlara ulaşılabilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanması
4.2 Dökümantasyon Şartları

4.2.1 GenelKalite yönetim sistemi dökümantasyonu:¨Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını,¨Kalite el kitabını,¨Bu standartın öngördüğü dökümante edilmiş prosedürleri,¨Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını, ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dökümanları,¨Bu standardın öngördüğü kayıtları ( madde4.2.4) içermelidir.
Dökümantasyon Şartları
Dökümantasyon ortamları aşağıda belirtildiği şekilde olabilir:¨Kağıt¨Manyetik ortam ( disket, harddisk, kredi kartları)¨Elektronik¨Optik bilgisayar disketleri (cd-rom, optik disk)¨Fotoğraf, levha, işaret¨Ana numune
Prosedürler
¨Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar,¨Politikayı destekler,¨Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri kapsar.Ne –Neden – Ne zaman – Nasıl – Nerede – Kim? (5N+1K)İş talimatları ¨Spesifik hedefler belirtilir,¨İstenen sonuç için gerekli ifadeler kullanılır¨Uygulayıcının anlayabileceği dilde yazılır¨Sıfat ve zamir kullanılmaktan kaçınılır¨Metod uygulamaya yönelik olacak şekilde belirtilir¨İlgili kaynakalar ve yerleri belirtilir¨Fotoğraf, şema, akış diyagramları ve örnek numuneler gibi görsel malzeme ile desteklenebilir
Dökümanların kontrolü
¨Kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görünen dökümanlar kontrol edilmelidir. Kayıtlar, özel dökümanlar olup madde 4.2.4 te belirtilen şartlara uygun olarak kontrol edilmelidir.Aşağıdaki ihtiyaç duyulan kontrolleri tanımlamak için dökümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.¨Yayımlanmadan önce dökümanların yeterlilik açısından onaylanması,¨Dökümanların gözden geçirilmesi, gerktiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması,¨Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesinin sağlanması,¨Yürürlükteki dökümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması,¨Dökümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla belirlenebilmesinin sağlanması,¨Dış kaynaklı dökümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının kontrol edilmesinin sağlanması,¨Güncelliğini yitirmiş dökümanların herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımlarının önlenmesi için bunlara uygun bir işaretleme uygulanması.

4.2.4 Kayıtların kontrolü Kayıtlar, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulmalı ve muhafaza edilmelidir.Kayıtlar okunabilir olarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir olmalıdır. Kayıtların belirtilmesi, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dökümante edilmiş prosedür oluşturulmalı.Kayıtların kontrolü prosedürü, kayıtların;¨Belirlenmesini,¨Muhafazasını,¨Korunmasını,¨Tekrar ulaşılabilmesini,¨Elden çıkarılmasını içermelidir.
5 Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetim tahahhütü Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlamalıdır;¨Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletmekle,¨Kalite politikasını oluşturmakla,¨Kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla,¨Yönetimin gözden geçirilmesini yapmakla,¨Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla.
5.2 Müşteri Odaklılık
Üst yönetim, müşteri tatmininin arttırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirtilmesi ve bunların gerekliliklerinin yerine getirilmiş olmasını sağlamalıdır. ( madde 7.2.1 ve 8.2.1)5.3 Kalite PolitikasıÜst yönetim, kalite politikasının;¨Kuruluşun amacına uygunluğunu,¨Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içermesi,¨Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını,¨Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,¨Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamalıdır.
5.4 Planlama
5.4.1 Kalite Hedefleri
Üst yönetim kuruluş içinde, ürün (madde 7.1.a) şartlarının karşılanması için gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir olmalı ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.5.1 SORUMLULUK VE YETKI
Üst yönetim, sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanmasını ve kuruluş içinde iletişimini sağlamalıdır.Bunun için kuruluş;¨Görev tanımlarını,¨Yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını,¨İş tanımlarının yapılmasını,¨Akışlarının sağlanmasını yürütmelidir.5.5.3 İç İletişimÜst yönetim, kuruluşta uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve iletişimin kalite yönetim sisteminin etkinliğini de dikkate alarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.
Örnek

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
Formal yöntemler: ¨Dahili yazışma / memo¨Prosedürler¨İlan tahtası¨Öneri / şikayet sistemi¨Koordinasyon toplantıları¨Raporlama sistemi¨Şirket dergi / bülteni¨Emir talimat istekleri¨Bilgisayara dayalı iletişim¨Performans değerlendirme toplantılarıİnformal yöntemler: ¨İşletme içi informal gruplar¨İşletme dışı informal gruplar¨İş özelliği sebebiyle değişik departmanlarla kurulan ilişkiler¨Bire bir görüşmeler¨Dedikodu, söylenti, yakıştırma, uydurma¨Yönetimin gezerek bilgi alması
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini ve bu sistemin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir. 5.6.2 Gözden geçirme girdisi¨Tetkiklerin sonuçları¨Müşteri geri beslemesi¨Proses performansı ve ürün uygunluğu¨Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu¨Önceki yönetimin gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetleri¨Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler¨İyileştirme için öneriler5.6.3 Gözden geçirme çıktısı ¨Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi¨Müşteri şartları ile ilgili ürün iyileştirilmesi¨Kaynak ihtiyaçları
6 Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Sağlanması
Kuruluş;¨Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştimek,¨Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli olan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.6.2 İnsan KaynaklarıÜrün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır.6.2.2 Yeterlilik, farkında olma ( bilinç) ve eğitim Kuruluş;¨Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli,¨Eğitimi sağlanmalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirler
i almalı,
¨Alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirmeli,¨Personelin yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlamalı ve kalite hedeflerinin başarılması için nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemeli,¨Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ( madde 4.2.4) ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir.6.3 Altyapı Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirlemeli, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.Altyapı, uygunabildiğinde aşağıdakileri kapsar:¨Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler,¨Proses teçhizatı ( yazılım ve donanım)¨Destek hizmetleri (ulaştırma ve iletişim gibi)6.4 Çalışma ortamı Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir.

 7 Ürün gerçekleştirme
7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması
Kuruluş, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamalı ve geliştirmelidir. Ürün gerçekleştirme planlaması, kalite yönetim sisteminin diğer şartları ile tutarlı olmalıdır.( madde 4.1)Ürün gerçekleştşrme planlamasında, kuruluş uygun olduğunda aşağıdakileri belirlemelidir;¨Kalite hedefleri ve şartları,¨Proseslerin, dökümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması için ihtiyaçları,¨Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri,¨Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtları ( madde 4.2.4)Bu planlamanın çıktısı, kuruluşun çalışma metoduna uygun bir formda olmalıdır.
7.2 Müşteri ile ilişkili Prosesler
7.2.1 Ürüne bağlı şartların belirlenmesi
Kuruluş,¨Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar,¨Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları,¨Ürün ile ilgili olan yasal ve mevzuat şartlarını,¨Varsa gerek göreceği ilave şartları belirlemelidir.7.2.2 Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi Kuruluş, ürüne bağlı şartları gözden geçirilmalidir. Bu gözden geçirme, kuruluşun müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmalı ve¨Ürün şartlarının tanımlanmasını,¨Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini,¨Kuruluşun tanımlanan şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını sağlamalıdır.Gözden geçirme sonuçlarının ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmelidir. ( madde 4.2.4)
7.2.3 Müşteri ile iletişim
Kuruluş, aşağıdakilerele ilgili olarak müşteriler ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemeli ve uygulamalıdır:¨Ürün bilgisi¨Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler ve sipariş alımı,¨Müşteri şikayetleride dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi.Kuruluşlar müşterilerin düşüncelerine çeşitli yollardan ulaşabilir.Bu yöntemlerden bazıları:a. Görüşmelertelefonlabirebirb. Mektupla anketc. Söylentiler,gözlemlerd. Temel isteklere. İlgi gruplarıdır
7.3 Tasarım ve Geliştirme

7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması
Kuruluş, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini planlamalı ve kontrol etmelidir.Tasarım ve geliştirme planlaması aşamasında kuruluş aşağıdakileri belirlemelidir.¨Tasarım ve geliştirme aşamaları,¨Her tasarım ve geliştirme aşamasına uygun gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılmayı,¨Tasarım ve geliştirme sorumlulukları ve yetkileri.Kuruluş, etkin iletişimi ve sorumlulukları açıkca belirlenmesini sağlamak için tasarım ve geliştirmenin içinde yer alan farklı gruplar arasındaki etkileşimleri (bağlantıları) yönetmelidir. Planlama çıktısı, uygun olduğunda, tasarım ve geliştirme ilerledikce güncelleştirilmelidir. Tasarım ve geliştirme planlaması aşağıdaki hususları içerebilir;¨Proje tasarımı ve aşamalarını¨Her bir tasarım ve geliştirme aşamasına uygun gözden geçirme,doğrulama ve geçerlilik faaliyetlerini¨Tasarım ve geliştirme için sorumluluk ve yetkileri¨Projenin girdi ve çıktılarının tanımı¨Proje kaynaklarının organizasyonu¨Sıralı ve paralel iş programları¨Tasarım doğrulama yer ve metodları¨Ürün tasarımında emniyet, performans ve güvenirlilik¨Ürün ölçüm, deney ve kabul kriterleri metodları için planlar¨Uygun sorumlulukların verilmesi.Tasarım çıktısı, tasarım ve geliştirme aşamaları yerine getirildikçe uygun şekilde güncellenmelidir. Planlama çıktısı bir tasarım geliştirme planı ise, bu plan tasarım ve geliştirme ile ilgili son durumu yansıtacak şekilde güncellenmelidir.
7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri
Ürün şartları ile ilgili giridler belirlenmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir ( madde 4.2.4) bu girdiler aşağıdakileri içermelidir:¨Fonksiyon ve performans şartları¨Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartları¨Uygulanabildiğinde önceki benzer tasarımlardan elde edilen bilgileri¨Tasarım ve geliştirme için esas olan diğer şartlarıBu girdiler; maliyet, güvenlik, ergonomi, montaj, estetik, ambalaj, satış sonrası servis, atıkların kullanımı, çevre vb konularda olabilir.

7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları Tasarım ve geliştirme çıktıları, tasarım ve geliştirme girdisine karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir formda tamin edilmeli ve serbest bırakılmadan önce onaylanmalıdır.¨Tasarım ve geliştirme için girdi şartlarını karşılamalı¨Satın alma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilgiyi sağlamalı¨Ürün kabul kriterlerini içermeli veya atıf yapılmalı¨Ürünün güvenli ve uygun kullanımı için esas olan ürün karakteristiklerini belirtmelidir.
7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
Uygun aşamalarda (madde 7.3.1) tasarım ve geliştirmenin sistematik gözden geçirilmesi,aşağıda verilen amaçlar için planlı düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir:¨Şartların karşılanmasında tasarım ve geliştirme sonuçlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi¨Herhangi bir problemin belirlenmesi ve önerilen faaliyetlerin tanımlanması¨Bu faaliyetlerin sonuçlarının kayıtlarının muhafaza edilmesi( madde 4.2.4)

7.3.5 Tasarım ve geliştirme doğrulaması
Tasarım ve geliştirme çıktılarının tasarım ve geliştirme girdi şartlarını karşıladığından emin olmak için planlı düzenlemelere ( madde 7.3.1) uygun olarak doğrulama yapılmalıdır. Doğrulama ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir ( madde 4.2.4)
7.3.6 Tasarım ve geliştirme geçerliliği
Nihai ürünün bilindiğinde amaçlanan kullanım veya belirtilmiş uygulama şartlarını karşılayacak yeterlilikte olmasını sağlamak için planlanan düzenlemelere ( madde 7.3.1) göre tasarım ve geliştirme geçerliliği yapılmalıdır.Uygulanabildiği yerlerde, geçerli kılma, ürünün tesliminden veya uygulanmasından önce tanımlanmış olmalıdır. Geçerli kılma ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir. ( madde 4.2.4)7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü
Tasarım ve geliştirme değişiklikleri belirlenmeli ve kayıtları muhafaza edilmelidir. Bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce uygun olduğunda gözden geçirilmeli, doğrulanmalı, geçerli kılınmalı ve onaylanmalıdır. Tasarım ve gelişt
irme değişikliklerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin önceden teslim edilmiş olan ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinide içermelidir. Değişikliklerin gözden geçirilmesi ve gerekli faaliyetlerin sonuçları ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmelidir ( madde 4.2.4)
Tasarım değişiklikleri:
¨Hesaplama ve malzeme seçimi gibi tasarım safhasında ortaya çıkan hatalar,¨Tasarım safhasından sonra ortaya çıkan imalat zorlukları,¨Müşterinin isteklerindeki değişiklikler,¨Emniyet, yasal ve diğer şartların değişmesi,¨Tasarım doğrulama sonucu ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları,¨Düzeltici ve önleyici faaliyetler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlarŞeklinde olabilir.
7.4 Satınalma
7.4.1 Satınalam prosesi
Kuruluş satınalınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarına uygunluğunu sağlamalıdır. Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrol tipi ve içeriği, satın alınan ürünün sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihai ürüne bağımlı olmalıdır.Seçme , değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterleroluşturulmalıdır. Değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmelidir. ( madde 4.2.4)7.4.2 Satın alma bilgisi Satın alınacak ürünü açıklamalı ve uygun olduğu yerlerde,aşağıdakileri içermelidir:¨Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları,¨Personelin niteliği için şartları,¨Kalite yönetim sistemi şartları.
7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması
Kuruluş, satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için gerekli muayene veye diğer faaliyetleri oluşturmalı ve uygulamalıdır.Satınalma: ¨Satınalma şartlarının belirlenmesi¨Satınalma şartlarının yeterliliğinin sağlanması,¨Satınalma şartlarının tedarikçilere iletilmesi,¨Tedarikçilerin seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,¨Tedarikçilerin belirlenen kriterlere göre seçilmesi ve değerlendirilmesi,¨Değerlendirmenin sonuçları ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan gerekli faaliyetler ile ilgili kayıtların muhafaza edilmesi,¨Gerekli muayene veya diğer faaliyetlerin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirir.
Dikkat edilecek konular:
¨Satınalma kuruluşun ürününün bir parçasıdır ve doğrudan kaliteye etki eder¨Tedarikçilerle yakın çalışma ilişkileri ve geri besleme sistemi kurulmalıdır¨Satınalma faaliyetleri müşteri ihtiyaçları ve kanuni düzenlemelere uygun olacak şekilde planlamalı ve uygulanmalıdır¨Deney, kalibrasyon, eğitim vb hizmet satınalmaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir.
7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
7.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü
Kuruluş, kontrollü şartlar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlamalı ve yürütmelidir. Kontrollü şartlar, uygulanabildiğinde;¨Ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini,¨Gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabildiğini,¨Uygun techizatın kullanımını,¨İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını,¨İzleme ve ölçmenin uygulanmasını,¨Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsamalıdır.

7.5.2 Üretim ve hizmetin sağlanması için proseslerinin geçerliliği
Kuruluş, elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerdeki, üretim ve hizmet sağlama proseslerini geçerli kılmalıdır. Bu ürün kullanıma girdikten veya hizmet verildikten sonra kusurların görünür olduğu yerdeki prosesleri içerir.
7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik
Uygun durumlarda, kuruluş, ürünü, ürün gerçekleştirilmesi sırasında uygun yollarla tanımlamalıdır. Kuruluş, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemelidir. İzlenebilirlik bir şart olduğunda, kuruluş, ürünün tek olarak belirlenmesini, kontr
ol ve kayıt etmelidir ( madde 4.2.4)
Not – bazı endüstri sektörlerinde, konfigürasyon yönetimi, belirleme ve izlenebilirliğin sürdürülebildiği bir araçtır.7.5.4 Müşteri mülkiyeti
Kendi kontrolü altında olduğu veya kullandığı sürece, kuruluş müşteri mülkiyetine dikkat göstermelidir. Kuruluş, kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek çin sağlanan müşteri mülkiyetini tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir.
7.5.5 Ürün muhafazası
Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu koruma, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve muhafazayı içermelidir. Muhafaza, ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır.

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolu Kuruluş, taahhüt edilen izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu kanıtlşamak için gereken izleme ve ölçme cihazlarını belirlemelidir.(madde 7.2.1)Gerekli olduğunda, geçerli sonuçların sağlanması için ölçme techizatı;¨Belirlenmiş aralıklarla veya kullanımdan önce uluslar arası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilirölçme standartlarıyla kalibra edilmeli veya doğrulanmalıdır. Bu tipte standartların bulunmadığı yerde kalibrasyon ve doğrulamada esas alınan hususlar kaydedilmelidir.¨Kalibrasyon durumunu tesbit etmeye imkan verecek şekilde tanımlanmış olmalıdır¨Ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak biçimde ayarlanmamalı ve bundan kaçınılmalıdır¨Taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmalıdır.
8 Ölçme, Analiz ve iyileştirme Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileltirme proseslerini planlamalı ve uygulamalıdır.¨Ürünün uygunluğunu göstermek,¨Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak,¨Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.Bu istatistiksel teknikler ve bunların kullanım derecesini de kapsayan, uygulanabilir metodların tayin edilmesini kapsar.
8.2 İzleme ve Ölçme
8.2.1 Müşteri memnuniyeti
Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, kuruluş, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgileri izlemelidir. Bu bilgileri elde etmek ve kullanmak için metodlar belirlemelidir.Müşteri memnuniyeti ölçüm yöntemleri olarak;¨Müşteri ile doğrudan iletişim kanalları kurulması,¨Sektörel veya müşteri grubu bazında anketlerin yapılması,¨Müşteri olmayan grup bazında anket yapılması,¨Müşteri şikayetleri,¨Sektörel ve/veya genel yayın organlarının kuruluş ile ilgili raporları,¨Rekabet ile ilgili bilgiler,¨Kuruluş içindeki müşteri ile doğrudan ilişki kuran personelin fikirleri kullanılabilir. Müşteri memnuniyetine ilişkin izleme, ölçme, analiz ve değerlendirmeler sonucunda;¨Müşteri memnuniyetinin arttırılması,¨Gerekli durumlarda proses değişiminin sağlanması,¨Sürekli iyileştirmede veri oluşturma,¨Rekabet gücünün artması,¨Ürün kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi,¨Kaynakların doğru ve etkin olarak kullanılması gibi iyileştirme çalışmaları daha etkin olarak sürdürülebilir.
8.2.2 İç tetkik
Kuruluş, kalite yönetim sisteminin;¨Planlanmış düzenlemelere ( madde 7.1) bu standartın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığıni ve¨Etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini, belirlemek için planlı aralıklarla iç tetkikler yerine getirmelidir.Tetkik edilmekte olan alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak tedbirler alınmasını sağlamalıdır. Takip faaliyetleri, alınan tedbirlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasınıda kapsamalıdır. ( madde 8.5.2) İç tetkikler;¨Kalite sisteminin geliştirilmesine yardımcı olur.¨Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarının tespiti amacıyla yapılır.¨Yönetim aracıdır.¨Kuruluşun hedeflerine ulaşmasında yardımcıdır.¨Uygunsuzlukların azaltılması, ortadan kaldırılması, önlenmesi için objektif delil sağlar.Tetkik safhaları:¨Hazırlık¨Planlama¨Uygulama¨DeğerlendirmeTetkiklerin özellikleri:¨Planlanmış ve dökümante edilmiş olmalı¨Tetkik prosesi bağımsız ve objektif olmalı¨Tetkikçiler kendi işini denetlememeli¨Prosedüre uygun olarak yapılmalı¨Sonuçlar dökümante edilmeli¨Sorumlu yönetim personeli sonuçlardan haberdar edilmeli¨Yönetim personeli uygunsuzluklar ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetleri zamanında başlatmalı.
8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
Kuruluş kalite yönetim sistemi prosedürlerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metodları uygulamalıdır. Bu metodlar proseslerin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermelidir. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında , ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır.Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için;¨İzleme yöntemi,¨İzlenen ve ölçülen parametrenin yeterliliği,¨Proseslerin değerlendirilme yöntemi,¨İstenilen sonuçlara uygunluğu değerlendirilmelidir.
8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi
Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristiklerini izlemeli ve ölçülmelidir. Bu doğrulama ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.( madde 7.1)Kabul kriterleri ile birlikte uygunluğun kanıtları muhafaza edilmelidir. Kayıtlar, ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişi / kişileri göstermelidir. ( madde 4.2.4)Ürünün serbest bırakılması ve hizmetin sunumu, ilgili yetkili tarafından ve uygulanabilen durumlarda müşteri tarafından onaylanmadıkça planlı düzenlemelerin tatmin edici olarak tamamlanmasına kadar, yapılamamalıdır.Ürün karakteristikleri şunlar olabilir;¨Hammadde özellikleri¨Ürünün fonksiyonel ( kullanım) özellikleri¨Ürün kullanım ömrü¨Ürünün kullanım şartları¨Ürünün güvenlik ve emniyet şartları¨Ürünün servis yükümlülüğü¨Yasal gereklilikler ve ürüne yönelik izlenmesi gereken kriterler olabilir.
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolu
Kuruluş, ürün şartlarına uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamalıdır. Kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluk ve yetkiler, dökümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır.Kuruluş uygun olmayan ürünü;aşağıdaki yollardan biri veya birden fazlası ile ele almalıdır.¨Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınması ile,¨İlgili yetkili ve uygulanabildiği durumlarda müşteriyle mutabakatla kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirmeyle,¨Uygun olmayan ürünün asıl amaçlanan kullanımını veya uygulanmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması ile,Uygunsuzlukların yapısı ve sonra alınan tedbirlere ait kayıtlar ve alınan izinlerin kayıtları da dahil olmak üzere, muhafaza edilmelidir.(madde 4.2.4)
8.4 Veri analizi
Kuruluş, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemeli, toplamalı ve analiz etmelidir. Bu analiz, izleme ve
ölçme sonuçlarından çıkan ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsamalıdır.
Veri analizi aşağıdakilerle ilgili bilgi sağlamalıdır.¨Müşteri memnuniyeti ( madde 8.2.1)¨Ürün şartlarına uygunluk ( madde 7.2.1)¨Önleyici faaliyet için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslsrin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri¨TedarikçilerElde edilen analiz sonuçlarına göre;¨Müşteri memnuniyeti,¨Proses performansı,¨İlgili tarafların memnuniyeti,¨Ürün şartlarının uygunluğu,¨Tedarikçilerin performansları, katkıları, eksiklikleri,¨Uygunsuzlukların durumu,¨Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin durumu tespit edilmelidir. 8.5 İyileştirmeKuruluş, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesini kullanmak yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.İyileştirme faaliyetleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli:¨Ölçme, izleme ve verilerin analizi ile iyileşme trendini sağlamak için faaliyetlerin uygulanması¨Sürekli iyileştirmenin Kalite Politikasında taahhüt edilmesi ve yönetimin bu taahhüte bağlılığı¨Kalite hedeflerinin ölçülebilir ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile ilişkili olması¨Yönetimin gözden geçirme toplantı çıktılarının iyileştirme faaliyetleri ile ilişkili olmasıİyileştirme; sistemin tümüne ya da destekleyici prosesler / faaliyetler dışarıda bırakılmak üzere sistemin bir kısmına uygulanabilir.
İyileştirme araçları
İyileştirme araçları;¨Histogram¨Sebeb sonuç diyagramları¨Kontrol şemaları¨Pareto diyagramları¨Grafikler¨Kontrol föyleri¨Saçılma diyagramları¨Beyin fırtınası¨Benzeşme diyagramları¨Kıyaslama¨Akış şemaları
8.5.2 Düzeltici faaliyetler
Kuruluş, tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzeltici faaliyetler karşılanan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır. Dökümante edilmiş prosedür;¨Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ( müşiteri şikayetleri dahil)¨Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi¨Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi¨Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması¨Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları¨Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır.
8.5.3 Önleyici faaliyet
Kuruluş, potansiyel uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için sebeplerini ortadan kaldıracak faaliyetleri belirlemelidir. Önleyici faaliyetler, potansiyel problemlerin etkilerine uygun olmalıdır. Dökümante edilmiş prosedür;¨Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi,¨Uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi,¨İhtiyaç duyulan faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması,¨Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları¨Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır 

GIDALARDAKİ MİKROBİYOLOJİK TEHLİKELER

GIDALARDAKİ MİKROBİYOLOJİK TEHLİKELER

 

KİRLENME; kirlenme istenmeyen

her hangi bir şeyin besinlerde

bulunmasıdır.

Kirliliğin ortadan kaldırılmasından

çok kirlenmeye neden olmamak

yada bunu en aza indirmek

gereklidir.

Bu şekilde davranmaya özen

gösterilirse kirlenme bir risk veya

tehdit olmaktan çıkarılabilir.

KİRLENME TÜRLERİ VE

KAYNAKLARI :Kirlenmeden kaçınmak için

kirli

olduğunu bilmek gerekir.Kirlenme 3

şekilde olmaktadır

1)Fiziksel kirlenme

2)Kimyasal kirlenme

3)Biyolojik kirlenme

FİZİKSEL KİRLENME: Yiyeceklere bilerek yada bilmeyerek besin olmayan

yabancı maddelerin karışması ile oluşan kirlenme türleridir. Fiziksel kirlenmeye yol

açan yabancı maddeler cam kırıkları, kıymık, metal, saç, telKİMYASAL KİRLENME: Maddelerin neden olduğu kirlenmedir.Kimyasal

kirlenmeye neden olan maddeler şunlardır:Metaller: Besine içinde saklandığı yada bekletildiği araç gereçten çözünme

sonucu metaller karışabilir. Örneğin domates, limon gibi içinde asitli yiyecek

bulunan yemek yada besinlerin bakır, alüminyum vb. metal kaplarda saklanması,

kalaysız bakır kaplarda bekletilmesi sonucu zehirli metaller besine geçebilir.Tarım ilaçları: Tarım ürünlerinde

verimin arttırılması için kullanılan tarım ilaçları

bilinçsiz kullanım ve yanlış uygulamalar nedeniyle

besinleri kirletir.Bu nedenle özellikle sebze ve meyvelerin

akan bol su altında çok iyi yıkanmaları gerekir.Deterjanlar: Besinlere yanlışlıkla karışan önerilen dozların üzerinde

kullanılan yada durulanmayan kaplardan geçen deterjanlar besinlerin sağlığa

zararlı hale gelmesine neden olur

 

Plastikler: Besin ambalajında yaygın olarak kullanılan özellikle renkli olanlarında asitli yiyeceklerin bekletilmesi yada saklanması o yiyeceğin kirlenmesine yol açar.Gıda katkı maddeleri: Besinlere renk, koku ve lezzet vermek, kıvam geliştirmek ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla eklenen kimyasal maddelerin önerilen miktarların üzerinde tüketilmesi sağlığa zararlıdır.Biyolojik kirlenme: Besinlerde biyolojik kirlenmeye yol açan iki etmen vardır.

Doğal besin toksinleri

MikroorganizmalarDoğal besin toksinleri: Besinin bileşiminde doğal olarak bulunan zehirli maddelerdir.Yapısında doğal toksin bulunan besinlere bazı mantar türleri, yeşillenmiş ve filizlenmiş patates, bal, meyve çekirdekleri örnek verilebilir. Bazı kabuklu deniz ürünleri ve balık türleri de doğal toksin içerebilir.

Mikroorganizmalar: Besinlerin bileşiminde bulunan, çoğu gözle görülmeyen küçük canlılardır. Bunların besin üretiminde kullanılan yararlı tipte olanları olduğu gibi, besin kaynaklı hastalıklara ve besin zehirlenmelerine neden olan tipleri de vardır.

Mikroorganizmalar
Bakteri
Virüs
Küf
Parazit
Maya
olmak üzere 5 tiptirler.TBS de büyük sorunlara neden olan daha çok patojen bakterilerdir

BÖLÜM 2
BAKTERİLER VE ÖZELİKLERİ

Bakteriler; gözle görülemeyen ve besinlere bulaştıktan sonra uygun koşul ve sürelerde üreyerek hastalık yapan mini canlılardır.Büyüklük:Ancak 2000 tanesi yan yana geldiğinde bir toplu iğne başı büyüklüğüne ulaşırlar.

Mikroskopta 1000 kez büyütüldüğünde gözle görülebilirler.Hareket:

Hareketleri sınırlıdır.

Bir yerden bir yere taşınmak için aracıya gerek duyarlar.

Bakterileri bir yerden bir başka yere taşıyan araçlar besinler, su, rüzgar, toz, toprak, böcek, sinek, sinek, kemirgenler, haşereler ve diğer canlılar, özellikle insanlardır.Uygun koşullarda bakteriler hızla ürerler . Üreme her seferinde bir mikrobun ikiye bölünmesi şeklinde devam eder. Üreme süreleri 20 dakikadır ve koşullar uygun olduğunda tek bir bakteriden 7 saat içinde 2 milyon 12 saat içinde bir milyar bakteri ürer.

BAKTERİLER İÇİN ÜREME KOŞULLARI

 

Bakteriler canlı kalabilmek ve üreyebilmek için uygun sıcaklık, besin, nem,

Ph ve oksijene gereksinim duyarlar.a) Sıcaklık: İnsanda hastalık yapan bakteriler 5-65 C gibi geniş bir sıcaklık aralığında ürerler. Bu sıcaklık aralığına “TEHLİKELİ SICAKLIK ARALIĞI” denir.b) Nem:

Bakteriler canlı kalabilmek ve üreyebilmek

için nemli ortamlara gerek duyarlar.

Nem ya da su oranı düşük yiyecekleri bakteri üremesi yavaşlar ya da durur ancak, bakteriler yaşamaya devam ederler.c) Besin:

Bakteriler de diğer canlılar gibi üreyebilmek için besine gerek duyarlar.

Bakteriler genellikle potansiyel riskli besinleri tüketirler.

 

 

Potansiyel riskli besinler ister doğal ister yapay olsun bakterilerin kolaylıkla ve hızlı üreyebildiği enfeksiyon ya da toksik tipte besin zehirlenmesine zemin hazırlayan besinlerdir.

Potansiyel riskli besinler çoğunlukla protein ve nem içeriği yüksek olan pişmiş ya da çiğ hayvansal ürünler ( et, süt, yumurta vb) pişmiş sebze ve nişastalı besinlerdir. d) Ph/ asitlik

Bakteriler besinin asitlik derecesine göre de hızlı ya da yavaş ürerler.

Asidi yüksek olan ortamlarda bakteri üremesi hemen hemen olanaksızdır. (Domates, bazı sebze ve meyveler, sirke, yoğurt vb).

Ancak,küf ve mayalar bu ortamlarda da üremeye devam ederler.

 

 

e) Oksijen:

Bakterilerin oksijen gereksinimleri farklıdır.

Bazı bakteriler sadece oksijenli ortamlarda ürerler

Bazı bakteriler ise üremek için oksijensiz ortamı tercih ederler (konserve besinler ve hacmi büyük kazanlardaki yemeklerin merkezi vb)f) Süre:

Uygun sıcaklık ve yeterli süre bakteriyel üremeyi hızlandırarak besin zehirlenmelerine zemin hazırlar. Bu nedenle her besinin özelliğine uygun saklama, pişirme, servis sıcaklık ve sürülere ayrıdır, bu değerler depolama ünitesinde belirtilmiştir.

Staff.aureus

S.aureus

Bakteriyel kaynaklı gıda zehirlenmeleri arasında önemli bir yer tutar.

 

Bulaşma Kaynakları:

S.aureusun başlıca bulaşma kaynağı; burun, ağız ve deridir.

Oluşum nedenleri arasında insan kaynaklı bulaşma ilk sırada yer alır.

İnsanların ağız ve burun mucosası (iç deri) apseler ve apseli yaralardan

gıdalara bu
laşabilmektedir.

Sıcaklık uygulaması ile S.aureusların çoğu ortadan kaldırılabilir.

S.aureus un zehir üretebilmesi için gıdada 106 düzeyine ulaşması

gerekmektedir.

Stafilokok zehirlenmeleri :

Besin kaynaklı hastalıkların en önde gelen nedenlerinden birisidir.

Kontaminasyonlar dikkate alındığında daha sık olarak besin

zehirlenmesine neden olduğu düşünülmektedir.

Stafilokok zehirlenmelerinin şiddeti alınan entero-toksinin miktarına

bağlıdır. Hastalığa neden olan entero-toksinler dayanıklıdır ve 30 dakika

kaynatılmaya rağmen toksititeleri tam olarak kaybolmaz.

Stafilokoklar için uygun üreme ortamı sağlayan her tür besin stafilokok

zehirlenmelerine neden olabilir.

Etler (inek, tavuk ve hindi gibi), süt ve süt ürünleri ve fırınlanmış

kremalı hamur işleri sıklıkla neden olabilir. Batıda en sık aracılık eden

besin domuz eti ve özellikle de jambondur.

 

Belirtiler:

S.aureus enfeksiyonu gıda alımından 1-6 saat sonra insanlarda şiddetli

kusma ve daha çok ishal meydana getirir. Ateş genellikle

görülmez.

Ölüm olayları genelde çok genç ve yaşlı insanlarda görülür.

Koruma ve Kontrol

Personelden gıdalara bulaşmasının engellenmesi için;

Gıdalara çıplak elle dokunulmamalı,

Gıdalara karşı aksırıp öksürülmemeli,

Elinde yara olan personelin çalışmaması gerekmektedir.

 

LISTERIA

LISTERIA

Listeria hastalık yapıcı bir bakteri olup insanlarda menenjit ve septisemiye (kan zehirlenmesi) neden olabilmektedir. Ayrıca bağışık sistemi zayıf, hamile ve yeni doğanlarda yüksek risk grubunda bulunmaktadır.

Listeiozis yei doğanda sepsis ve menenjite ve puerperal sepsise neden olabilir. Puerperal sepsis, perinatal sepsis ve ölü doğuma neden olabilir.

Listeria 2,5 ile 44 C arasında üreyebilmektedir. Listerialar buzdolabı sıcaklığında üreme yeteneğine sahiptir.

Listerialar sudan, atık sulardan, topraktan, hayvanlardan bulaşabilmektedir.

İnsanlarda hastalığa neden olan Listerialar genellikle hayvansal

gıdalardan bulaşmaktadır.

Bu hayvansal gıdalar içerisinde süt, peynir, krema, kıyma, et ürünleri,

tavuk eti ilk sırada yer almaktadır.

Listeria sebze ve meyvelerin yeterince temizlenmemesi,

dezenfekte edilmemesi ve hijyenik olmayan koşullarda hazırlanması

sonucunda da insanlarda hastalığa neden olabilmektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, piliç karkas, but, göğüs kanat gibi

ürünlerin yeterince pişirilmemesi sonucunda insanlarda hastalığa neden

olduğu tespit edilmiştir.

KORUMA ve KONTROL

Sebze ve meyvelerin yıkama ve dezenfeksiyon işlemi titizlikle yapılmalıdır.

Hazırlanan ürünlerin hammaddesi hijyenik olarak çalışan işletmelerden alınmalıdır.

Gıdaların naklinde kullanılan araçların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Ürünler pişirilirken merkez sıcaklığının en az 75 C kadar yükselmesi sağlanmalıdır.

Tekrar ısıtma işleminin 85 C de yapılması sağlanmalıdır.

E. coli

E. COLİ

E.coli bakterisinin insanlarda bağırsak enfeksiyonuna yol açan dört

bilinen türü vardır.

Aslında E.coli, insanlarda normal bağırsak florasının bir unsuru olup

zararlı bakteri türlerinin çoğalmasını frenleyerek ve vitamin

sentezleyerek olumlu bir rol üstlenir.

Az sayıda E.coli türü farklı mekanizmalar aracılığıyla hastalığa yol açar.

E.coli besin yoluyla vücuda girdikten sonra bağırsağın hücrelerini istila

eder ve hafif bir dizanteriye (kanlı ishal) yol açar.

Hastanın dışkısında kan ve sümüksü sıvı görülür.

10 adet E.coli bakterisinin vücuda girmesi hastalık için yeterlidir.

Ancak hastanın dışkısının doğrudan ya da su aracılığıyla bulaştığı her

tür gıda hastalık bulaştırabilir. Hamburger köftesi ve pastörize

edilmemiş süt nedeniyle patlak veren yaygın vakalar

bilinmektedir.

 

E.coli kökenli dizanteri, mikrobun vücuda girmesinden 12-72 saat sonra görülür. Karın krampları, ishal, kusma, titreme ve genel bir hastalık hali tipiktir.

Az pişmiş ya da çiğ hamburger köftesi, yonca filizi, pastörize edilmemiş süt ve meyve suları, salam, salata, av eti gibi gıdaların yol açtığı vakalar görülmüştür.
  

E.coli nin diğer bir çeşidi, genelde bağırsak hastalığına yol açarlar. Hastalığın en sık görülen belirtileri sulu ishal, karın krampları, düşük ateş, mide bulantısı ve genel hastalık halidir.

KORUMA ve KONTROL

Sebze ve meyvelerin yıkama ve dezenfeksiyon işlemi titizlikle yapılmalıdır.

Kullanılan suların düzenli olarak mikrobiyolojik kontrolleri yapılmalıdır.

Personel hijyenine uyulmalı, eller tuvaletten çıktıktan sonra yıkanarak dezenfekte edilmelidir.

Kullanılan ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. (Bıçak, doğrama tablaları vs.)

SALMONELLA

Salmonella

Salmonellaların tüm suşları insanlara patojenik olduğundan tüm

salmonellalar tarafından meydana getirilebilir. Hayvanlar normal

salmonella rezervuarı olduklarından, hayvan kaynaklı besinlerle

salmonella bulaşabilir.

Bunlar arasında kümes hayvanları eti, kıyma, sosisler, yumurta

ürünleri,su ürünleri, dondurma, süttozu ve krema Salmonella açısından

Önemli gıdalardır. Bunların yanında çeşitli soslar ve salatalar,

pudingler, diğer süt ürünleri de Salmonella riski taşıyan gıdalardır.

Hammadde, işleme teknolojisi, depolama ve pazarlama koşulları

Salmonella riskinin büyümesine neden olmaktadır.

Kümes hayvanlarından elde edilen et ve yumurtalar, primer

salmonella kaynaklarıdır. Özellikle yumurta kaynaklı salmonellozis

olguları sık olarak görülmektedir

KORUMA ve KONTROL

Hazırlanan ürünlerin hammaddesi hijyenik olarak çalışan işletmelerden alınmalıdır.

Gıdaların naklinde kullanılan araçların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Ürünler pişirilirken merkez sıcaklığının en az 75 C kadar yükselmesi sağlanmalıdır.

Tekrar ısıtma işleminin 85 C de yapılması sağlanmalıdır.

Cl. perfringes

Cl. perfringes

Zehirlenmelere genellikle çok sayıda kişiye hizmet veren işletmelerde

rastlanır. Genellikle pişirilerek tüketilen gıdalarda yetersiz pişirme,

yetersiz soğutma ve tekrar hafifçe ısıtma sonunda bakteri

sayısı hızla artar ve hastalığa neden olur. Oteller, okullar,

hastaneler, bakım evleri, hapishaneler gibi çok sayıda kişiye yemek

veren ve servisten bir kaç saat önce pişirilen yemeklerde potansiyel

tehlike fazladır. Genel olarak yaşlı ve düşkün kişiler Cl. perfringens

zehirlenmelerine daha fazla duyarlıdırlar.

Doğada insanların, evcil hayvanların ve yabani hayvanların

bağırsaklarında bulunur. Sporları toprakta canlılığını sürdürür

ve bu bakteriye rastlanması dışkı bulaşmasının göstergesidir.

Yetersiz bir ısıtma ile sporların çoğalması teşvik edilir.

Cl. perfringens doğada çok yaygındır. Toprak, toz, hava, su, lağım,

insan ve hayvan dışkısı ve birçok gıda maddesinin üzerinde bulunur.

Hijyenik koşullara dikkat etmeyen ve genellikle yemeklerini büyük

topluluklar halinde yiyen kişilerin bağırsaklarında Cl. perfringens daha

çok bulunur.

Oluşturduğu hastalık perfringens gıda zehirlenmesi olarak tanımlanır

ve yaygın şekliyle karın krampları ve ishal ile görülür.

Zayıf bünyeli kişilerde sıklıkla halsizlik de olur. Ateş ve kusma yoktur.

Gıda zehirlenmesine neden olan toksini üretebilen çok sayıda Cl.

perfringens içeren gıdanın tüketiminden 8-22 saat sonra hastalık

başlar ve genellikle 24 saat içinde kendiliğinden biter.

Sıvı kaybı yaşlılarda ve zayıf bünyelilerde gerekebilir. Bazı hastalarda

hastalık daha sert geçer ve 1-2 hafta kadar sürer.

Sıvı kaybı ve diğer komplikasyonlara bağlı olarak bir kaç ölüm olayı

bildirilmiştir. Hastalığın ortaya çıkması için 10 8 sayıda canlı hücrenin

bağırsağa ulaşması ve toksin (zehir) oluşturması gerekir. 10 6 sayıda

bakterinin gıda ile alınması halinfde sindirim sistemine ulaşıncaya kadar

bu sayı 10 8 ‘e ulaşmaktadır.

KORUMA KONTROL

Ürünler en az 75C ye kadar pişirilmeli, soğutma işlemi kısa süre

içerisinde yapılmalıdır.

Pişirildikten sonra bekletilen gıdalar, buzdolabında dahi saklanmış

olsalar, tüketilmeden önce mutlaka 85 C ye kadar ısıtılmalıdır. Salçalı

yemekler 10-11 dakika kaynatılmalı tavuk etleri mutlaka 85 oC’ a kadar

ısıtılmalıdır.