Kategori arşivi: TÜRK GIDA KODEKSİ

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

 Yetki Kanunu 560 S.K.H.K.
Yayımlandığı R.Gazete 16 Kasım 1997, 23172
Ekler • 12 13 13A 13B 13C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 31.05.1998 tarihli ve 23358 sayılı, 22.02.1999 tarihli ve 23619 sayılı, 24.10.1999 tarihli ve 23856 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan değişiklikleri aşağıdaki ana metin içine işlenmiştir.

 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 13 Eylül 2000, 24169
   
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 23 Ocak 2002, 24649
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 28 Nisan 2002, 24739
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 31 Mayıs 2002, 24771
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 25 Ağustos 2002, 24857
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 23 Eylül 2002, 24885
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 17 Temmuz 2003, 25171
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 30 Haziran 2005-25861
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı R.Gazete 11 Ocak 2005 -25697

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; gıdaların kalite ve hijyenle ilgili özelliklerini, katkı maddelerini, aroma maddelerini, pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarını, gıda bulaşanlarını, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma kurallarını, numune alma ve analiz metodlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Ambalajlama: Gıda maddelerinin; içinde tutma, koruma ve bilgi verme amacıyla ambalaj materyali kullanılarak sarılmaları ve/veya kaplara yerleştirilmelerini,

Ambalajlama gazları: Ambalajlamadan önce, ambalajlama sırasında veya gıda ambalaja konulduktan sonra gıdanın raf ömrünü uzatmak amacıyla ambalaj kabının içine verilen hava dışındaki gazları ve gaz karışımlarını,

Ambalaj materyali: Gıda maddelerini dış etkenlerden koruyan ve içine konan gıda maddesini birarada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım ve reklam gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran veya gıda maddeleri ile temasta bulunmak üzere üretilen plastik, cam, seramik, kağıt, metal, ahşap ve/veya bunların karışımından elde edilen materyalleri,

Aroma arttırıcılar: Gıdanın mevcut tat ve/veya kokusunu arttıran maddeleri,

Aroma maddesi: Gıda maddelerine tat ve koku vermek ve bunları geliştirmek için kullanılan maddeleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak materyalleri,

Asitler: Asitliği arttıran ve/veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeleri,

Asitlik düzenleyiciler: Gıdaların asitlik veya alkaliliğini değiştiren veya kontrol eden maddeleri,

Ayırıcılar: Metalik iyonlarla kimyasal kompleks oluşturan maddeleri,

Belirleyici kalıntı: Süt, yumurta ve hayvan dokularındaki toplam veteriner ilaç kalıntısı miktarı hakkında bilgi veren ve vücuttaki biyokimyasal seyri bilinen kalıntıları,

Beslenme açısından etiketleme: Gıda maddesinin beslenme açısından sahip olduğu bazı özelliklerinin ve/veya ayrıcalıklarının etikette belirtilmesini,

Brüt ağırlık: Gıda maddesinin ambalajıyla birlikte toplam ağırlığını,

Bulaşma: Üründe istenmeyen herhangi bir maddenin bulunması durumunu,

CoE -Council of Europe Assosiation- no: Aroma maddelerine Avrupa Birliği tarafından verilen numaraları,

Dağıtım ambalajı: Gıda maddesinin, depolama, yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerini kolaylaştırmak üzere gıda maddesinin ambalajlı veya ambalajsız olarak içine konulduğu ambalajı,

Depo: Ham, yarı mamül ve mamül gıda maddeleri ile, katkı maddesi, yan ürünler, gıda ambalajları ve materyallerinin tüketime sunulmadan veya işlenmeden önce kalitelerinin ve tazeliklerinin bozulmadan korunması amacıyla uygun şekilde yalıtılmış, uygun sıcaklık derecesinde, özel tesisatlarla nem oranı veya hava sirkülasyonu ayarlanabilir kapalı bölümleri,

Depolama: Ham, yarı mamül ve mamül gıda maddeleri ile katkı maddesi, yan ürünler, gıda ambalajları ve materyallerinin tüketime sunulmadan veya işlemeye tabi tutulmadan önce doğal yapılarını bozmayacak koşullarda tekniğine uygun olarak saklanması işlemini,

Dezenfeksiyon: Gıda maddelerinin kirlenmesini önlemek amacıyla, gıda maddesinin özelliklerini etkilemeden, fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdaki mikroorganizmaların arındırılması işlemini,

Dökme: Ambalajlı veya ambalajsız gıda maddelerinde gıdanın niteliklerine uygun ve şekli sınırlandırılmamış kaplarda satışa sunulma şeklini,

Düşük enerjili gıda: Katılarda 100 gramında 40 kilokaloriden az, sıvılarda 100 mililitresinde 20 kilokaloriden az enerji içeren gıdaları,

Dış ambalaj: Gıda maddesinin iç ambalajlı veya ambalajsız olarak tüketiciye sunulmak üzere birden fazla birim halinde, üretimi sırasında içine konulduğu engelleme malzemesini ve ambalajını,

EC -European Community- kodu: Her bir gıda katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından belirlenen kod numaralarını,

Emülgatörler: Bir gıda maddesinde, yağ ve su gibi iki veya daha fazla fazın homojen bir karışımını oluşturan veya sabit tutan maddeleri,

Emülgatör tuzları: Peynirde bulunan proteinleri dispers hale getirerek yağ ve diğer bileşenlerin homojen dağılımını sağlayan maddeleri,

Enerjisi azaltılmış gıda: Orijinal gıda veya benzeri ürüne kıyasla enerji değeri en az % 25 oranında azaltılmış gıdaları,

Etiket: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimini,

Etiketleme: Gıda maddesine ait değişik şekillerde hazırlanan tanıtım bildiriminin gıda maddesiyle birlikte sunulması işlemini,

Fason üretim: Gıda maddelerinin üretimini yapan veya yaptıran özel ve tüzel kişiler arasında, üretime başlamadan önce karşılıklı yapılan sözleşmeye ve izne bağlı üretimi,

FEMA -Flavour and Extract Manufacturers- no: Aroma maddelerine Amerika Birleşik Devletleri Aroma Maddesi ve Ekstrakt Üreticileri Birliği tarafından verilen numaraları,

Gıda bulaşanları: Bitki, hayvan ve toprak kökenli yabancı maddeler,ilaç kalıntıları,metalik ve biyolojik bulaşmalar; insan sağlığına zararlı olan plastik madde, deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalıntıları ve her türlü istenmeyen maddeleri,

Gıda güvenilirliği: Gıda maddelerinin her türlü bozulma ve bulaşma etkeninden uzaklaştırılarak tüketime uygun olmasını,

Gıda hijyeni: Gıda maddelerinin güvenilir olarak tüketime sunulması için gıda zincirinin safhalarında alınan önlemleri,

Gıda katkı maddesi: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamül maddede bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeleri,

Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere, içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her türlü maddeleri,

Gıda maddeleri üreten işyeri: Gıda maddelerinin hammaddeden başlayarak sınıflandırma, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme işlemlerinin yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

Gıda zinciri: Gıda maddelerinin üretiminde hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve piyasaya arz aşamalarının tümünü,

GMP -Good Manufacturing Practice- veya QS -Quantum Satis-: Kullanılan katkı maddesinin beklenilen teknolojik etkiyi sağlayan en az miktarını,

Hacim arttırıcılar: Gıdaların faydalanılabilir enerji değerini arttırmadan, gıdaların hacmini arttıran maddeleri,

Hammadde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan; hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürünü,

İç ambalaj: Gıda maddesiyle doğrudan temasta olsun veya olmasın, bir birim olarak tüketiciye sunulmak üzere, gıda maddesinin üretim sırasında içine konulduğu engelleme malzemesini ve ambalajını,

İtici gazlar: Gıdanın, bulunduğu kaptan dışarı çıkmasını sağlayan hava dışındaki gazları,

İşlem yardımcıları: Tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan, belirli bir teknolojik amaca yönelik olarak hammadde gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya üretimi sırasında kullanılan ; son üründe kendi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan ancak kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddeleri,

İşlenmemiş gıda: Bölünmüş, parçalanmış, kemiğinden ayrılmış, soyulmuş, temizlenmiş, ayıklanmış, öğütülmüş, kesilmiş, kıyılmış, inceltilmiş, dondurulmuş, derin dondurulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş olsun veya olmasın; doğal yapılarında değişikliğe neden olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları,

Jelleştiriciler: Jel oluşumu ile gıdada farklı bir tekstür oluşturan maddeleri,

Kabartıcılar: Gaz oluşturarak hamurun hacmini arttıran madde veya madde kombinasyonlarını,

Kabul edilebilir en yüksek değer veya MRLs: Bir gıda maddesinde istenmeyen bir maddenin bulunmasına sınırlı olarak izin verilen en yüksek miktarı,

Kabul edilebilir günlük alım miktarı veya ADI -Acceptable Daily Intake-: İnsan vücut ağırlığının kg’ı başına mg olarak bir ömür boyunca insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek en yüksek kalıntı miktarını,

Kabul edilebilirlik sayısı: Bir partinin kabul edilebilmesi için numunede bulunabilecek maksimum kusurlu sayısını,

Köpük oluşturucular: Sıvı veya katı gıdalarda gaz fazın homojen dağılımını sağlayan maddeleri,

Köpüklenmeyi önleyiciler: Köpüklenmeyi azaltan veya önleyen maddeleri,

Koruyucular: Gıdaların mikroorganizmalarla bozulmalarını önleyerek raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeleri,

Kritik kontrol noktası: Gıda üretim aşamalarında gıda güvenilirliğine yönelik oluşabilecek tehlikelerin saptanarak önlenmesi, kabul edilebilir sınırlara indirilmesi veya ortadan kaldırılması amacıyla kontrol uygulanabilen işlem basamağını,

Kritik limit: Kabul edilebilir ile kabul edilemez arasındaki sınır değeri,

Kusurlu numune: Numune ünitesinin Türk Gıda Kodeksine uymaması halini,

Kıvam arttırıcılar: Gıdanın kıvamını arttıran maddeleri,

Mamül madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen tüketime hazırlanmış gıda maddelerini,

Modifiye nişastalar: Fiziksel veya enzimatik uygulamaya, asit veya alkali inceltme veya ağartmaya tabi tutulmuş olsun veya olmasın yenilebilir nişastaların bir veya daha fazla kimyasal işleme tabi tutulması ile elde edilen maddeleri,

Muayene ve analiz: Numune alma işlemi ile başlıyan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunu kontrol etmek için yapılan işlemlerin tümünü,

Nem tutucular: Gıda maddelerinin düşük rutubetli ortamdan etkilenip kurumasını önleyen veya toz gıdaların sıvı ortamlarda erimesini kolaylaştıran maddeleri,

Net miktar: Ambalaj içindeki gıda maddesinin miktarını,

Numune: Bir partinin aranılan özelliklerinin muayenesini yapmak amacıyla niteliğine bakılmaksızın partinin çeşitli yerlerinden tekniğine uygun biçimde alınan , partiyi tam olarak temsil eden bir veya daha çok sayıdaki birimi,

Numune alma: Partiden numune ünitelerini alma işlemini,

Numune alma planı: Alınan örneğin test ve analiz sonuçları temel alınarak bir parti veya üretimin kabul veya red kararının verilebilmesi için hazırlanan, numune büyüklüğü, muayene seviyeleri, kabul veya red sayılarını kapsayan numune alma şemasını,

Numune büyüklüğü: Partiden alınan toplam numune içindeki birim ambalaj sayısını,

Numune ünitesi: Tek bir ünite olarak analize tabi tutulacak olan tek tek birimleri, bunlardan alınan bir kısım veya bu kısımların karışımları ile oluşturulan birimi,

Oksitlenmeyi önleyiciler: Oksidasyonun neden olduğu bozulmaları önleyerek gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeleri,

Özel beslenme amaçlı gıda: Bebek mamaları ve çocuk gıdaları da dahil, özel fizyolojik koşullar ve/veya hastalıklar nedeni ile ortaya çıkan özel beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan veya formüle edilen, kendilerine ait özel bileşimini veya üretim basamaklarına bağlı olarak normal tüketim için üretilen gıda maddelerinden açıkça ayrılabilen, bildirimindeki beslenme amaçlarına uygun ve bu uygunluğu işaret edici şekilde pazara sunulan gıda maddelerini,

Parlatıcılar: Yağlayıcılar da dahil gıdaların dış yüzeyine uygulandığında parlak bir görünüm veren veya koruyucu bir tabaka sağlayan maddeleri,

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örnekleri veya ambalajları topluluğunu,

Parti büyüklüğü: Parti içindeki birim ambalaj sayısını,

Pestisit: Tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması sırasında zararlıların kontrolü, uzaklaştırılması, imha edilmesi, önlenmesi amacıyla kullanılan; bitki gelişimini düzenleyiciler dahil kimyasal maddeleri,

Pestisit kalıntısı: Pestisit kullanımı sonucu tarımsal ürünlerde ve gıdalarda ortaya çıkan, pestisit türevleri, dönüşüm ürünleri, metabolitleri, parçalanma ürünleri de dahil toksikolojik anlamda kirliliğe sebep olan maddeleri,

Raf ömrü: Gıda maddelerinin üretim tarihinden itibaren uygun koşullarda spesifik özelliklerini muhafaza edebildiği süreyi,

Renklendiriciler: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdalarda ana bileşen olarak kullanılmayan, gıdaya renk artırıcı veya renk düzenleyici olarak katılan maddeleri,

Risk: Gıda maddesinde bir tehlikenin olabilirliğini,

Sertleştiriciler: Meyve ve sebzelerin dokularını sert veya gevrek tutan veya mevcut jelleştiriciler ile reaksiyona girerek jel oluşumunu sağlayan veya güçlendiren maddeleri,

Sıvı pektin: Kurutulmuş elma püresi veya narenciye meyvelerinin kabuğundan veya her ikisinin karışımından seyreltilmiş asitle işlenmesini takiben sodyum veya potasyum tuzları ile kısmi nötralizasyon sonucu elde edilen pektini içeren ürünleri,

Soğuk zincir: Soğuk zincir gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlerinin tamamını,

Son tüketim tarihi: Gıda maddeleri için önerilen en son tüketim tarihini,

Stabilizatörler: Gıdaların fiziko-kimyasal durumlarını korumalarını sağlayan, iki veya daha fazla karıştırılamaz fazın homojen dağılımını ve gıdaların var olan renklerini koruyan veya kuvvetlendiren maddeleri,

Süzme ağırlığı: Ambalaj içindeki gıdanın, sıvı kısmı uygun yöntemlerle ayrıldıktan sonra kalan kısmının ağırlığını,

Şeker: Mono ve disakkaritleri,

Şeker ilavesiz gıda: Dışarıdan mono veya disakkarit ilave edilmemiş gıdaları,

Tatlandırıcılar: Gıdalarda tatlı bir lezzet sağlayan, şeker dışındaki maddeleri,

Taşıma: Ham, yarı mamül ve mamül gıda maddeleri ile katkı maddesi, işlenmeye mahsus yan ürünler, gıda ambalajları ve materyallerinin özelliklerine uygun araç ve gereçler ile bir yerden başka bir yere nakledilmesini,

Taşıyıcılar: Gıda katkı maddelerini çözmek, seyreltmek veya dağılımını sağlamak gibi fiziksel yollarla modifiye ederek; bu maddelerin teknolojik fonksiyonlarını değiştirmeden, kendileri de teknolojik bir etki yapmadan gıda katkı maddelerinin uygulama ve kullanımını kolaylaştıran maddeleri,

Tehlike: Gıda maddesinde biyolojik, kimyasal veya fiziksel olarak ortaya çıkabilen potansiyel zararları,

Temizlik: Gıda maddesi üreten işyerlerinde kirin, toprağın, gıda kalıntılarının, yağın ve diğer istenmeyen maddelerin ortamdan uzaklaştırılması işlemini,

Tolerans düzeyi: Hayvana uygulanan bir veteriner ilacının, o hayvanın insan gıdası olarak değerlendirilen dokularında bulunmasına izin verilen yoğunluğunu,

Topaklanmayı önleyiciler: Gıda partiküllerinin birbirine yapışması eğilimini azaltan veya önleyen maddeleri,

Üretim tarihi: Gıda maddelerinin üretildiği tarihi,

Veteriner ilaç kalıntısı: Toksikolojik yönden risk taşıyan veteriner ilaçlarının değişmemiş şekillerinin ve/veya metabolitlerinin hayvan doku veya organlarındaki serbest ve veya bağlı olarak bulunan miktarlarını,

Veteriner ilaçları: Hayvanları tedavi, koruma ve teşhis amacıyla veya hayvanın davranış ya da fizyolojik fonksiyonlarını değiştirmek amacıyla uygulanan maddeleri,

Zararlı canlı: Doğrudan veya dolaylı olarak gıda maddesinde bulaşmaya yol açabilecek her türlü canlıyı,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gıda Katkı MaddeleriGıdalarda Katkı Maddelerinin Kullanımı

Madde 5- Gıdalarda katkı maddelerinin kullanımı aşağıdaki esaslara uygun olacaktır:

 1. a) Aşağıda anılan maddeler katkı maddesi olarak değerlendirilmez:İçme suyu arıtmada kullanılan maddeler,Sıvı pektin,Sakız esasları,Beyaz veya sarı dekstrin , kavrulmuş veya dekstrine edilmiş nişasta, asit veya alkali uygulaması ile modifiye edilmiş nişasta, ağartılmış nişasta, fiziksel olarak modifiye edilmiş nişasta ve amilolitik enzim uygulamasına tabi tutulmuş nişasta,Amonyum klorür,Kan plazması, yenilebilen jelatin, protein hidrolizatları ve bunların tuzları, süt proteini ve gluten,Glutamik asit dışındaki aminoasitler ve bunların tuzları, glisin, sistein, sistin ve bunların tuzları ve katkı fonksiyonu olmayanları,Kazeinatlar ve kazein,İnülin,İşlem yardımcıları,Bitki üretiminde, bitkileri korumak amacıyla kullanılan maddeler,Aromalar,Gıdalara beslenme ögesi olarak katılan mineral, vitamin , iz elementler ve benzeri ürünler.
 2. b) EK-1, 2, 3, 5, 6 da belirtilen durumlar dışında aşağıdaki gıdalarda katkı maddesi kullanılamaz:İşlenmemiş gıdalar,Bal,Bitkisel ve hayvansal kaynaklı, emülsifiye edilmemiş katı ve sıvı yağlar,Tereyağı,Pastörize ve sterilize süt ve krema,Aromalandırılmamış , fermentasyonu durdurulmamış süt ürünleri,Doğal mineral sular ve kaynak suları,Aromalandırılmış, kolay çözünebilen kahveler hariç olmak üzere kahve ve kahve ekstraktları,Aromalandırılmamış yaprak çay,Şeker,Kuru makarna,Sterilize yayıkaltı hariç olmak üzere aromalandırılmamış doğal yayık altı suyu.
 3. c) 0-3 yaş arası çocuk gıdalarında tatlandırıcı kullanılamaz.
 4. d) Ek-7 de belirtilen durumlar dışında aşağıdaki gıdalarda renklendirici kullanılamaz:Rakı,İşlenmemiş gıdalar,Şişelenmiş veya ambalajlı sular,Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız, pastörize veya sterilize aromalandırılmamış sütler,Çikolatalı sütler,Aromalandırılmamış fermente süt ürünleri,Aromalandırılmamış yayıkaltı suyu,Aromalandırılmamış krema ve toz krema,Ham hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar,Yumurta ve yumurta ürünleri,Un ve benzeri öğütülmüş ürünler ve nişastalar,Ekmek ve benzeri ürünler,Makarna ve mantı benzerleri,Şekerler,Domates salçası ve konserve domatesler,Domates bazlı soslar,Meyve suyu, nektarları ve sebze suları,İşlenmiş meyve , sebze ve mantarlar,Kestane püresi,Balık, kabuklular, yumuşakçalar, et , kümes hayvanları ve av hayvanlarının etleri ve bunların preparatları ,Kakao ürünleri ve çikolata ürünlerindeki çikolata kısmı,Kavrulmuş kahve, çay, hindiba, çay ve hindiba ekstraktları, çay, bitki, meyve ve hububatların infüzyon preparatları, bu ürünlerin karışımları ve kolay çözünebilenen karışımları,Tuz, tuz ikameleri, baharatlar ve baharat karışımları,Şaraplar,Şarap sirkeleri,Sağlık sorunlu bebek ve çocuklar için hazırlanmış gıdalar dahil olmak üzere tüm bebek ve çocuk gıdaları,Bal,Malt ve malt ürünleri,Aromalandırılmamış peynirler,Keçi ve koyun sütünden elde edilen tereyağı.
 5. e) Gıda katkı maddeleri saflık kriterlerine uygun olacaktır.
 6. f) Bir gıda maddesinin herhangi bir bileşeninde kullanılmasına izin verilen katkı maddesi o gıdanın kendisinde de bulunabilir.
 7. g) Bir gıda maddesinin üretiminde aromatik veya besleyici özellikleri nedeni ile kullanılan, ancak ikinci etkisi renk vermek olan paprika, turmerik, safran gibi maddeler renklendirici olarak değerlendirilemezler.
 8. h) Peynir kaplamaları, salam ve sucuk kılıfları gibi gıdaların yenilemeyen dış kısımlarında kullanılan boyalar renklendirici olarak değerlendirilemezler. Bu boyalar Yönetmeliğin 9 uncu bölümü içerisinde değerlendirilirler.

ı) Et ve et ürünlerinin damgalanmasında sadece E155 Brown HT, E 133 Briliant blue FCF veya E 129 Allura red veya E133 Brilliant blue FCF ile E 129 Allura red AC nin uygun oranlarda karışımı kullanılabilir.

 1. j) Yumurta kabuklarının dekoratif olarak renklendirilmesinde veya damgalanmasında sadece gıdalarda kullanılmasına izin verilen renklendiriciler kullanılabilir.
 2. k) Gıda katkı maddelerinin sınıf, ad ve sinonimi, EC nosu, kullanılacağı mamul, kullanılabileceği maksimum miktarı ile diğer teknik zorunluluklar EK-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 de yer alan listelerde verilmiştir.

Katkı Maddelerinin Etiketlenmesi

Madde 6- Gıda katkı maddesi veya kombinasyonlarının ambalaj ve/veya etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinemez biçimde bulundurulacaktır:Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,Katkı maddesinin adı ve EC kodu,Madde karışım halinde ise, her bir katkı maddesinin adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,Katkı maddesine; seyreltilmesini, çözdürülmesini, standardizasyonunu, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı, kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça azalan sırası,“Gıdada kullanım içindir” ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,Kullanım talimatı,Parti veya seri numarası,Net miktarı,Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin % ‘leri,Katkı maddesi hayvansal kaynaklardan elde edilmiş ise elde edildiği hayvanın cinsi,Üretim tarihi,Bu Yönetmeliğin 9 uncu bölümüne uygun olarak son tüketim tarihi.

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri

Madde 7- Gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri ayrıca yayımlanacaktır.

Uyarıcı İfadeler

Madde 8- Poliol ve/veya aspartam içeren ve direkt olarak tüketiciye sunulacak tatlandırıcıların etiketlerinde:– Polioller: “Aşırı Tüketimi Laksatif Etkiye Neden Olabilir”,– Aspartam: “Fenilalanin İhtiva Eder”uyarıları yer alacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gıda Aroma MaddeleriGıdalarda Aroma Maddelerinin Kullanımı

Madde 9- Gıdalarda aroma maddelerinin kullanımı aşağıdaki esaslara uygun olacaktır:

 1. a) Hayvansal veya bitkisel kökenli olup doğasında aroma verme özelliği bulunan maddelerin koku ve tat verme amacıyla kullanılmadıkları durumlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
 2. b) Aroma verici maddelerin içinde aşağıda anılan ve EK-13 A’da verilen maddeler bulunabilir:Aroma maddelerinin depolanması ve kullanımı için gerekli olan katkı maddeleri,Aroma maddelerini çözdürmek ve seyreltmek için kullanılan ürünler,Aroma maddelerinin üretiminde kullanılması zorunlu olan katkı maddeleri ve işlem yardımcıları.
 3. c) Aromaların içinde toksikolojik açıdan tehlike yaratacak miktarda herhangi bir element veya madde olmamalıdır.
 4. d) Aroma maddelerindeArsenik : 3 mg/kgKurşun : 10 mg/kgKadmiyum : 1 mg/kgCiva : 1 mg/kgdan fazla olmamalıdır.
 5. e) Aroma kullanımı sonucunda gıdalarda 0,03 mg/kg dan fazla 3,4 benzopiren bulunmamalıdır.
 6. f) Aroma maddelerinin veya aroma verme özelliği olan diğer bileşenlerin kullanımı nedeniyle gıdalarda bulunabilen maddelerin kabul edilebilir en yüksek değerleri EK-12 de verilmiştir.
 7. g) Aroma maddeleri aşağıdaki kategorilere ayrılır:Doğal aroma vericiler: Uygun fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik yöntemlerle bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen , aroma özelliği taşıyan maddelerdir.Doğala özdeş aroma vericiler: Kimyasal yollarla sentezlenen veya izole edilen, kimyasal yapı olarak doğal aromalar ile aynı olan maddelerdir. Kullanımına izin verilen doğala özdeş aroma verici maddelerin listesi EK-13 B’de verilmiştir.Yapay aroma vericiler: Kimyasal yollarla sentezlenen ancak kimyasal yapısı doğal aromalardan farklı olan maddelerdir. Kullanımına izin verilen yapay aroma verici maddelerin listesi EK-13 de verilmiştir.Aroma karışımları: Doğal aroma vericiler dışında uygun fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik metodlarla bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen ürünlerdir.Reaksiyon aromaları: Sıcaklığı 1800C ı ve süresi 15 dakikayı geçmeyen işlemlerle elde edilen başlangıçta aroma verici özelliği olmayan, en az bir bileşeni azot ve diğer bileşeni indirgen şeker içeren iki maddenin birlikte reaksiyona girmesi sonucu oluşan aroma verici karışımlardır.Tütsü aromaları: Bazı gıdaların tütsüleme işleminde kullanılan tütsü ekstraktlarıdır.
 8. h) Aroma maddesi hayvansal kaynaklı ise hangi hayvana ait olduğu üretici tarafından belgelenmek zorundadır.

ı) Aroma maddesinin etiketinde “doğal” ifadesi veya aynı anlama gelen bir başka ifade , aroma maddesi bünyesinde sadece doğal aroma vericiler ve/veya aroma karışımlarını içeriyorsa kullanılabilir.

 1. i) Doğal bir aroma maddesinin adı “Doğal Çilek Aroması” ifadesinde olduğu gibi bir gıda maddesine veya bir aroma kaynağına referans oluşturuyorsa, bu aromanın tamamının uygun fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik yollarla bu gıdadan veya kaynaktan elde edilmesi zorunludur.Aksi durumda “doğal” ifadesi kullanılamaz.

Aroma Verici Maddelerin Etiketlenmesi

Madde 10- Aroma verici maddelerin etiketlenmesi ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Doğrudan tüketiciye satış amacı olmayan aroma maddelerınin ambalajları ve/veya etiketleri aşağıdaki bilgileri açık ve silinemez bir biçimde bulunduracaktır:Üreticinin, ithalatçının, ambalajlayıcının veya satıcının adı, ticari adı ve işyeri adresi,” Aroma Maddesi ” veya aromayı tarif edecek spesifik bir ifade,Gıdalarda kullanıma uygun olduğunu belirtir ifade,Aroma verici maddelerin kategorileri açısından ağırlık sırasına göre listesi,Aroma verici maddelerin içinde bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin (b) bendinde anılan maddelerden biri veya birkaçı bulunuyor ise ağırlık sırasına göre her bir maddenin adı, sınıfı ve varsa EC kodu,EK-12 de verilen bileşenlerin ve 3,4 benzopirenin maksimum miktarları,“ Gıda Üretimi İçindir.” ifadesi,Ağırlık veya hacim olarak miktarı,Parti numarası,Üretim tarihi ve raf ömrü,Gerektiğinde özel depolama ve kullanım şartları.Etiket üzerinde “ Gıda Üretimi İçindir, Perakende Satış İçin Değildir” ifadesinin bulunması durumunda; üreticinin adı, satış tanımı, gıdalarda kullanıma uygun olduğunu belirtir ifade, malın ağırlık veya hacim olarak miktarı, parti numarası ve üretim tarihi ve raf ömrüne ait bilgilerin etiket üzerinde yer alması yeterlidir. Diğer bilgiler müşteriye bir belge ile sunulabilir.
 2. b) Direkt olarak tüketiciye satılacak aroma maddelerinin etiketleri ve/ veya ambalajları aşağıdaki bilgileri açık ve silinemez bir biçimde bulunduracaktır:“Aroma Maddesi” veya aromayı tarif edecek spesifik bir ifade,Gıdalarla kullanıma uygun olduğunu belirtir ifade,Üretim tarihi ve raf ömrü,Gerektiğinde özel depolama ve kullanım şartları,Kullanım talimatı,Ağırlık veya hacim olarak net miktarı,Üreticinin, ithalatçının, ambalajlayıcının veya satıcının adı, ticari adı ve işyeri adresi,Parti numarası,Aromaların içinde bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin (b) bendinde anılan maddelerden bir veya birkaçı bulunuyor ise ağırlık sırasına göre her bir maddenin adı ve varsa EC kodu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BulaşanlarGıda Maddelerindeki Kabul Edilebilir En Yüksek Bulaşan Değerleri

Madde 11- Gıda maddelerinde bulunabilecek mikrobiyal toksinler EK-14 te, metal ve metaloidler EK-15 de, yabancı madde ve bileşikleri EK-16 da verilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Pestisit KalıntılarıPestisit Kalıntı Limitlerinin Uygulama Esasları

Madde 12- Tarımsal ürünlerde pestisit kalıntı limitlerinin uygulama esasları aşağıda verilmiştir:

 1. a) Tarımsal ürünlerde 8/9/1995 tarih ve 22398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” e göre ruhsatlandırılmış pestisitlerin kabul edilebilir en yüksek kalıntı limitleri EK-17 de verilmiştir.
 2. b) Ürünler için EK-17 de verilen kabul edilebilir en yüksek limitler ürünlerin piyasaya arzında dikkate alınacak ve uygulanacaktır.
 3. c) Dökme şeklinde piyasaya sunulan ürünlerde etiket üzerinde; ürünün hasat edildiği bölge ve üreticisinin adı ve adresi bulunacaktır.
 4. d) Ürünlerdeki pestisit kalıntılarının EK-17 deki limitlere uygun olmaması halinde üretici sorumludur.
 5. e) Ürün etiketi üzerinde yukarıdaki bilgilerin bulunmaması halinde pestisit kalıntı limitleri uygun olmayan ürünleri tüketime sunan satıcı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Veteriner İlaçları Tolerans DüzeyleriVeteriner İlaçları İçin Tolerans Düzeyleri Ve Yasal Arınma Sürelerine Ait Değerler

Madde 13- Veteriner ilaçları için tolerans düzeylerine ilişkin değerler EK-18 de verilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Gıda HijyeniHammaddenin Sağlandığı Alanlarla İlgili Kurallar

Madde 14- Hammaddenin sağlandığı alanlarla ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Gıdalara kabul edilemez düzeylerde zararlı maddeler taşıma ihtimali bulunan alanlarda hammadde üretimi yapılmamalıdır.
 2. b) Hammaddelerin endüstriyel, evsel ve zirai atıklarla bulaşması önlenmeli ve bu tür atıkların hammadde sağlanan alanlardan uzaklaştırılması ile ilgili işlemler resmi otoritelerce kabul edilebilir olmalıdır.
 3. c) Hammaddeler sağlığa zararlı maddeler içeren sularla sulanmamalıdır.
 4. d) Hammaddeler üretiminden işleme noktasına gelinceye kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşanlardan korunmalıdır.
 5. e) Hammaddelerin üretiminde kullanılan alet, ekipman ve taşıyıcılar sağlığa zararlı olmamalıdır.
 6. f) İnsan tüketimi için uygun olmayan maddeler hammaddeden ayrılarak hijyenik kurallara uygun bir biçimde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
 7. g) Hammaddeleri bulaşmaya karşı korunabilen, hasar ve bozulmanın en aza indirilebildiği koşullarda depolanmalıdır.
 8. h) Hammaddelerinin taşınmasını sağlayacak araçlar temiz olmalı, gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Ürünün özelliği gerektiriyorsa soğutucu gibi özel donanımlar kullanılmalıdır. Hammadde ile temas eden buz içme suyundan yapılmalı, bulaşmadan korunarak işlenmelidir.

Gıdaların İşlenmesi İle İlgili Kurallar

Madde 15- Gıdaların işlenmesi ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Hammadde, yardımcı madde veya katkı maddeleri; ayıklama, hazırlama veya işleme sırasında bozuk veya yabancı maddeler, parazitler, mikroorganizmalar veya bunların toksinleri açısından kabul edilebilir düzeye indirilemedikçe işletmeye alınmamalıdır. Bu maddeler üretim hattına alınmadan önce denetimden ve sınıflamadan geçirilmeli ve gerekiyorsa laboratuvar testleri uygulanmalıdır.
 2. b) Hammadde, yardımcı madde ve katkı maddeleri bozulmanın ve bulaşmanın önlenebileceği, zararın en aza indirilebileceği koşullarda depolanmalıdır. Stoklanan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddeleri depoya giriş sırasına göre kullanılmalıdır.
 3. c) Gıdaların işlenmesinde çalışan personel son ürünü bulaştırma riski açısından gerek görüldüğünde, üretimin değişik basamaklarında tüm koruyucu kıyafetlerini değiştirmeli, ellerini yıkamalı ve gerekirse dezenfekte etmelidir.
 4. d) Ambalajlama dahil üretimin bütün aşamalarında işlemlerin, teknolojinin gerektirdiği süreleri aşmaması sağlanmalı, bu yolla bulaşmaya, bozulmaya, patojenik ve bozulma etmeni mikroorganizmaların gelişmesine neden olunmamalıdır.
 5. e) Ambalaj materyali bu Yönetmeliğin 9 uncu Bölümüne uygun olmalı ve ürünü bulaşmadan korumalıdır. Ambalajlar, kullanımdan önce uygun koşullarda olup olmadıkları, temizleme ve/veya dezenfekte işlemine tabi tutulup tutulmadıkları konusunda denetlenmelidir. Yıkama işlemi uygulanan ambalajların içinde dolumdan önce su kalmamalıdır. Tüm ambalaj maddeleri hijyenik şartlarda ve temiz yerlerde depolanmalıdır. Paketleme veye dolum alanında sadece hemen kullanılacak olan ambalaj materyalleri bulundurulmalıdır.
 6. f) Ambalajlar partinin tanınması için üretildiği fabrikası ve partisi açıkça okunacak şekilde kodlanmalıdır. Her parti için üretim kayıtları tutularak parti ile ilgili üretim detayları ve tarihi sürekli olarak okunaklı bir şekilde kaydedilmelidir. Bu kayıtlar en az ürünün raf ömrü boyunca muhafaza edilmelidir.
 7. g) Son ürün, mikroorganizmaların bulaşmasını ve/veya gelişimini engelleyecek ve ürünü bozulmaya, ambalajı da hasara karşı koruyacak şekilde depolanmalı ve nakledilmelidir. Depolama süresince sadece tüketime uygun gıdalar dağıtılmalıdır. Dağıtımda ürünlerin özelliklerine uygun periyodik kontrolleri yapılmalı, ürünler depoya giriş sırasına göre sevkedilmelidir.
 8. h) Gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan aynı partiden ürünler satış noktalarından hemen geri alınmalı, söz konusu ürünler imha,insan tüketimi dışında bir amaçla kullanım veya yeniden işleme safhalarına kadar denetim altında tutulmalıdır.

Kontrol İşlemleri

Madde 16- Gıda üretim alanlarının kontrolu:

 1. a) Gıda üretiminin tüm basamaklarında; yetiştirmeden başlayarak işleme,imalat, dağıtım ve tüketim noktasına ulaşıncaya kadar olabilecek tehlikeler belirlenmeli ve bu tehlikelere karşı etkili olabilecek tedbirler saptanmalıdır.
 2. b) Muhtemel tehlikeyi engellemek veya en aza indirmek için üretim zincirinde “kritik kontrol noktaları” belirlenmelidir.
 3. c) Kritik kontrol noktalarına ait kritik limitler tespit edilmelidir.
 4. d) Kritik kontrol noktalarının belirlenen program doğrultusunda denetlenmesi için izleme sistemi oluşturulmalıdır.
 5. e) İzleme sisteminde belirli bir kontrol noktasında istenmeyen bir durum gözlendiği zaman etkin önlemler alınmalıdır.
 6. f) Kontrol sisteminin etkili bir biçimde çalıştığı, ilave testler ve işlemlerle desteklenmelidir.
 7. g) Tüm bu aşamalarla ilgili kayıtların ve uygulanan işlemlerin yer aldığı bir dökümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.

Kontrol Sisteminin Uygulama Aşamaları

Madde 17- Kontrol işlemlerinin uygulama aşamaları aşağıdadır:

 1. a) Ürünle ilgili spesifik bilgi ve deneyime sahip bir kontrol grubu oluşturulmalıdır.
 2. b) Ürünün tam ve doğru bir tanımı yapılmalıdır.
 3. c) Gıdanın planlanan tüketim şekli ve tüketicileri tanımlanmalıdır.
 4. d) Uzman kişiler tarafından oluşturulan kontrol grubu tarafından bir akış şeması yapılmalıdır.
 5. e) Akış şemasının tüm basamakları ve süreleri kontrol grubu tarafından işlemlerle karşılaştırılmalı, gerektiğinde akış şemasına ilaveler yapılmalıdır.
 6. f) Hazırlanan bu şema çerçevesinde 16 ıncı maddede belirtilen kontrol işlemleri ile ilgili kurallar her aşamada sırasıyla uygulanmalıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özelliklerİşyeri Özellikleri

Madde 18- İşyerlerinin taşıması gereken genel özellikler, işyerinde kullanılacak su, buz ve buhar, işyerine ait sıvı atık hatları, işyerlerinde bulunması gereken sosyal tesis, tuvaletler, aydınlatma ve havalandırma, katı atıkların depolanması ve uzaklaştırılması, işyeri çevresi, işyerlerinde bulunacak hammadde alım yerleri, depolama, laboratuvar, yakıt depoları, işyerinin temizlik ve dezenfeksiyon koşulları, güvenlikle ilgili evcil hayvanlar, zararlı canlılar, işyerinde görevli personelin eğitimi ve sağlık kontrolü, görevli personelin hastalık bildirimi, çalışanların hijyeni-davranışları-gözetimi, gıda işleme alanında ziyaretçilere ilişkin kurallar ile gıda maddesi üreten işyerlerinin taşıması gerekli diğer asgari ve teknik şartlara ilişkin hususlarda 10/7/1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretlemeAmbalajlama

Madde 19- Ambalajlama ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Türk Gıda Kodeksinde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması zorunludur.
 2. b) Ambalajlanmış gıda maddesi, ambalajı değiştirilmediği veya açılmadığı sürece gıda maddesine erişilemez durumda olmalıdır.
 3. c) Gıda maddelerinin ambalajında kullanılan plastik materyallerin teknik özellikleri EK-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36’da verilmiştir.
 4. d) Gazete ve gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılmazlar.

Ambalaj Materyalleri

Madde 20- Ambalaj materyallerinin genel özellikleri aşağıdadır:

 1. a) Ambalaj materyali gıda maddesini özelliğine bağlı olarak sıcaklık değişimleri, nem, hava, ışık gibi olumsuz dış etkenlerden korumalıdır.
 2. b) Gıda maddelerinin bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileşim göstermemelidir.
 3. c) Ambalaj materyali üzerinde izin tarihi ve numarası ile üretici firmanın adı, bulunduğu il ve plastik materyalin kimyasal adlarının baş harfleri belirtilmelidir.
 4. d) Doldurma, taşıma ve depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır.

Kağıt Esaslı Ambalaj Materyalleri

Madde 21- Kağıt esaslı ambalaj materyallerinin kullanımıyla ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Gıda maddelerini doğrudan sarmaya veya içine koymaya uygun kağıt, karton, oluklu mukavva vb. içindeki maddenin bileşimini ve duyusal özelliklerini değiştirmeyecek, dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına imkan vermeyecek nitelikte olmalı ve gıda ile direkt temas halindeki yüzey boya içermemelidir.
 2. b) Gıda maddeleri ile doğrudan temas edecek kağıt ve kartonların bileşiminde titandioksit (TiO2) % 3’ü, kurşun 20 mg/kg’ı, arsenik 2 mg/kg’ı, klorür %0,2’yi, poliklorbifenil 2 mg/kg’ı geçmemeli ve bu materyaller formaldehit içermemelidir.

Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri

Madde 22- Metal esaslı ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Gıda maddelerinin konulduğu paslanmaz çelik dışındaki metal esaslı ambalajlar gıdanın özelliğine göre kalay, krom, kromoksit, alüminyum folyo, lak veya plastik ile kaplanmış olmalıdır. Kaplama maddeleri kaplanılan tüm yüzeylere homojen bir şekilde dağılmalıdır. Lak ve plastik kaplamalarda bu maddelerin özellikleri plastik maddelerin teknik özelliklerine uygun olmalıdır. Kalay miktarı en az 4.9 g/m2, krom miktarı en az 50 mg/m2 ve kromoksit miktarı en az 7 mg/m2 olmalıdır.
 2. b) Kaplama maddelerinin bileşiminde, antimon, kadmiyum ve arsenik miktarı % 0,02 den, kurşun miktarı % 0,5 den fazla olmamalıdır.
 3. c) Alüminyum folyo ve tüplerde alüminyum miktarı en az % 95 olmalıdır.
 4. d) Metal kapların kalaylanmasında kullanılan kalayda arsenik bulunmamalıdır.
 5. e) Metal ambalaj kapaklarında kullanılacak contalar, kapak kenarına homojen bir şekilde dağılmalı, kopma olmamalı, ısıl işlemlerden zarar görmemelidir. Contaların özellikleri de plastik maddelerin teknik özellikleri bölümüne uygun olmalıdır.
 6. f) Asitli gıdaların ve içkilerin çinko ve çinko ile galvanize edilmiş kaplarla teması yasaktır.

Cam Ambalaj Materyalleri

Madde 23- Cam ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Cam ambalajların tipleri, büyüklükleri ve biçimleri çok çeşitli olmakla birlikte gıda maddeleri için kullanılanlar beş grup altında toplanabilir:1- Bira meşrubat ve maden suyu şişeleri,2- Kavanozlar, süt , meyva suyu ve ketçap şişeleri,3- Su şişeleri,4- Alkollü içki ve şarap şişeleri,5- Sürahi, damacana gibi şişeler.

 

 1. b) Çeşitli cam ambalajlar için olması gereken en az iç basınç değerleri aşağıda verilmiştir:
Cam Ambalajın Sınıfı  İç Basınç Dayanımı Kg/cm2
Bira şişeleri  Geri dönüşlü 12
Geri dönüşsüz 10
Meşrubat şişeleri  Geri dönüşlü 16
Geri dönüşsüz 10
Maden suyu, meyve suyu şişeleri   10
 1. c) Cam kapların ani sıcaklık değişimine dayanım dereceleri en az 42° C olmalıdır.
 2. d) Cam ambalajın içindeki ürüne bağlı olarak meydana gelebilecek basınç dikkate alınarak ambalajın içinde bir kısım boşluk bırakılmalıdır. Çeşitli ürün grupları için bırakılması gereken tepe boşluğu miktarları aşağıda verilmiştir:Ürün Tepe Boşluğu (%)Su ve Benzeri İçecekler 3-5Alkollü İçecekler 3-8Uçucu Organik Sıvılar 10 veya daha fazlaVakumla Kapatılmış Gıdalar 6-12Karbonatlı İçecekler 4-7
 3. e) Cam kapakların ağzına konulan madeni kapaklar ve mantar tıpaları bir kere kullanılmalıdır.
 4. f) Mantarların yapıştırılmasında, suda çözünmeyen ve toksik olmayan yapıştırıcılar kullanılmalıdır.

Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri

Madde 24- Plastik esaslı ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastikler, yüksek molekül ağırlıklı polimerlerden oluşacak ve kimyasal bakımından inert bulunacaktır. Yapılarda kalabilecek monomer miktarları plastiklere ait teknik özelliklere uygun olacaktır.
 2. b) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastiklere üretim sırasında katılan; plastifiyan- yumuşatıcı, antioksidan- oksidasyondan koruyucu, stabilizan-dayanıklılık sağlayıcı, emülgatör-homojenleştirici, librifiyan-parlatıcı, boya katalizör-hızlandırıcı gibi katkı maddelerin miktarı, gıda maddesinin kalitesini değiştirmeyecek ve toksik bir etki yapmasına neden olmayacak düzeyde olmalıdır.
 3. c) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik malzemeler gıda maddelerini emmemeli, gıdayı sızdırmamalı, tat, koku ve rengini değiştirmemeli, taşıma ve depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır.
 4. d) Yiyecek ve içeceklerin ambalajı olarak kullanılan plastikler bir kez kullanılabilirler. Ancak plastiklerin geri dönüşlü olarak kullanımı ile ilgili usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir.
 5. e) Gıda maddelerinin doğrudan ambalajlanmasında kullanılacak plastiklerin veya diğer malzemelerin yapıştırma, sıvama, laklama, nüfuz ettirme ve benzeri metotlarla kaplanmasında kullanılan plastik madde ihtiva eden ürünler ile her türlü reçine kaplamaları bu bölümde belirtilen niteliklerde olmalıdır.
 6. f) Gıda maddeleri ile temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar maddeler, gıda maddelerinde hiç bir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir.
 7. g) Boyar maddeler yüksek saflık göstermeli ve ağır metaller aşağıdaki sınırlara uygun olmalıdır:Kurşun % 0.01 gArsenik % 0.005 gKrom % 0.025 gAntimon % 0.025 gCiva % 0.005 g ( N/10’luk HCl’de )Kadmiyum % 0.01 g ” ”Çinko % 0.2 g ” ” Selenyum % 0.01 g ” ”Baryum % 0.01 g ” ” ”
 8. h) Aromatik amin kalıntıları % 0.05 g’ı aşmamalıdır.

ı) Karbon karasında benzen ekstraktı en çok % 0.1 olmalıdır.

 1. i) Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddeler, gıda benzeri çözücülerle 60 ppm, veya gıda ve benzeri çözücülerin temas ettiği yüzeylerde 10 mg/dm2 ‘den daha fazla çözünürlük vermemelidir. Geçme ve ekstraksiyon çalışmaları kendi kategorilerindeki gıdalarla 10 gün süreyle ve normal koşullardaki en yüksek sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta yapılmalıdır.
 2. j) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik maddeler kolay kırılmayan, yırtılmayan ve şekil bozukluğuna uğramayan bir yapıda olmalıdır.
 3. k) Plastiklerle temasta bulunacak gıda maddeleri aşağıda belirtilen gruplara ayrılırlar:1- Sulu maddeler,2- Alkollü maddeler,3- Yağlı maddeler,4- Kuru, katı maddeler, Asitli maddeler.
 4. l) Gıda maddeleriyle temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikde yer almayan hususlarda Yönetmeliğin genel hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenleme yapılır.

Etiketleme Ve İşaretleme

Madde 25- Etiketleme ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 1. a) Satışa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket bulundurulması mecburidir.
 2. b) Gıda maddesinin etiket bilgileri tam ve doğru olarak ifade edilmelidir.
 3. c) Etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Türkçe’nin yanısıra başka resmi diller de kullanılabilir.
 4. d) Tüm yazılar, fonla kontrast teşkil edecek şekilde , silinmez karakterde, okunabilir renk ve boyutta olmalı, ambalaja sağlam bir şekilde basılmış, yapıştırılmış veya tutturulmuş olmalıdır.
 5. e) Gıda maddesinin etiketi sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine göre hatalı bir izlenim yaratacak, tüketiciyi yanıltacak resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir.
 6. f) Özel beslenme amaçlı gıdalar dahil herhangi bir gıda maddesinin etiketinde, o gıda maddesinin hastalıkları önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz.
 7. g) Beslenme yönünden etiketleme özel beslenme amaçlı gıdaların ve bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen gıdaların etiketlenmesinde mecburi olup, diğer gıda maddelerinde ihtiyaridir.
 8. h) Enerji veya yağ değerlerinde sağlanan en az %25 lik azalmalar etiket üzerinde “azaltılmış” veya eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilir.

ı) Besin ögelerinin miktarları etiket üzerinde EK-19 da verildiği şekilde, her 100 g veya 100 ml için veya her porsiyonda rakamsal olarak belirtilmelidir. Ancak, vitamin ve minerallerin bu çizelgede yer alması için EK-20 de verilen Beslenme Referans Değerlerinin en az %5 ini karşılaması gerekmektedir.

 1. i) Gıda maddesinin bileşimindeki besin ögeleri ile ilgili beyanlarda EK-21 de verilen koşullar dikkate alınmalıdır.

Etiket Bilgileri

Madde 26- Gıda maddelerinin etiketinde bulundurulması zorunlu bilgiler aşağıdadır:

 1. a) Gıda maddesinin adı,
 2. b) İçindekiler,
 3. c) Net miktarı,
 4. d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer,
 5. e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü,
 6. f) Parti numarası ve/veya seri numarası,
 7. g) Üretim izin tarihi ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,
 8. h) Orijin ülke,

ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları.Ancak direkt tüketiciye sunulmayacak gıdalarda (a), (d), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgilerin etiket üzerinde bulundurulması zorunludur. Diğer bilgiler etiket üzerinde veya bir belge halinde gıda ile birlikte sunulacaktır. (a),(c) ve (e) bentlerinde yer alan bilgiler ambalajın aynı yüzünde bulunmalıdır

Etiket Bilgilerinin Tanımları

Madde 27- Gıda maddelerinin etiketinde bulunması zorunlu bilgilerin tanımları aşağıdadır:

 1. a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin adı veya böyle bir adın olmaması halinde, ürünün gerçek doğası hakkında yeterli ve doğru bilgiyi tüketiciye sunan açıklayıcı tanımla belirtilmelidir. Hiçbir ticari ünvan, marka veya fantazi ad ürünün adı olarak kullanılamaz.
 2. b) İçindekiler: Gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde ve gıda katkı maddeleri etiket üzerinde üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre azalan oranlarda belirtilmelidir. Gıda katkı maddeleri bu yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan sınıflamaya göre fonksiyonları ile birlikte adı veya EC kod numarası ile verilmelidir.Gıda maddesinin bileşiminde tatlandırıcı var ise “İçinde Tatlandırıcı Vardır”ifadesi, gıda maddesine %10 veya daha fazla poliol eklenmiş ise “Aşırı Tüketimi Laksatif Etkiye Neden Olabilir” ifadesi, kullanılan tatlandırıcı içerisinde aspartam var ise “Fenil Alanin İçerir” ifadesi yer almalıdır.Hacim olarak %1.2 den fazla alkol içeren içkilerde alkol derecesi ambalaj üzerinde tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde yer almalıdır.
 3. c) Net miktarı:– Sıvı gıda maddelerinde hacim olarak,– Katı gıda maddelerinde ağırlık veya tane ile satılanlarda adet olarak,– Yarı katı gıda maddelerinde ağırlık veya hacim olarak belirtilmelidir.– Sıvı ile birlikte hazırlanan katı gıda maddelerinin süzme ağırlığı verilmelidir.Gıda maddelerinin net miktar ve süzme ağırlığı metrik sisteme göre beyan edilmelidir. Gıda maddelerinin net miktarlarındaki tolerans değerleri EK-22 de verilmiştir.
 4. d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir.Fason üretim yaptırılması halinde üretim yapan firmanın adı ve adresi belirtilmelidir.
 5. e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü: Gıda maddesinin üretildiği tarih, son tüketim tarihi veya raf ömrü etiket üzerinde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir.Raf ömrü Üretim-Son tüketim tarihi3 aydan kısa ise gün ve ay3 -18 ay arasında ise ay ve yıl18 aydan uzun ise yılGıda maddelerinde raf ömrü verildiğinde;– Tarih belirtildiğinde gün içeriyorsa ; “…….Günden Önce Tüketilmelidir”,– Mikrobiyolojik yönden çabuk bozulabilecek gıda maddeleri için “…….e Kadar Tüketilmelidir”– Diğer durumlarda “….,..Sonuna Kadar Tüketilmelidir”ifadesine yer verilmelidir.
 6. f) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası: Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
 7. g) Üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı: Etiket üzerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı belirtilmelidir.
 8. h) Orijin ülke: “Türk Malı” veya “TM” olarak belirtilmelidir. İthal malı gıda maddelerinde ise ülke adı verilmelidir.

ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları: Tüketim öncesi bir işlem gerektiren durumlarda gıdanın doğru kullanımını sağlamak için gerekli hazırlama bilgisi etiket üzerinde yer almalıdır. Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrünün yanısıra özel muhafaza şartlarını gerektiriyorsa bu şartlar ve bu şartlarda kullanımı etiket üzerinde belirtilmelidir.

Küçük Ambalajlı Gıdaların Etiketlenmesi

Madde 28- En geniş yüzeyi 10 cm2 den küçük olan ambalajlarda, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen bigilerin bulunması yeterlidir. Bu tür gıda maddelerinin etiketlerinde bulunması zorunlu olan diğer etiket bilgileri dış ambalaj üzerinde verilir.

Dış Ambalajların Etiketlenmesi

Madde 29- Dış ambalajların etiketlenmesiyle ilgili genel hükümler aşağıdadır:

 1. a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin yaygın olarak kullanılan adı veya gıdanın adına ilave olarak onun gerçek tabiatını belirleyen tipi, çeşidi, türü gibi tanımlar belirtilmelidir.
 2. b) Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrü belirtilmelidir.
 3. c) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir.
 4. d) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
 5. e) İçindeki iç ambalaj adedi belirtilmelidir.
 6. f) İç ambalaj üzerindeki bilgiler dış ambalajdan görülebildiğinde dış ambalaj üzerine yazılmayabilir.

Dağıtım Ambalajlarının Etiketlenmesi

Madde 30- Gıda maddelerinin kolay ve güvenilir bir biçimde taşınması, gönderildiği yere ulaştığı zaman kolay fark edilmesi için dağıtım ambalajlarının etiketleri üzerinde bulunması gerekli olan bilgiler aşağıdadır:

 1. a) Gıda maddesinin adı

,b) Brüt ağırlığı,c) İçerdiği ambalaj adedi.

Dökme Gıdalar

Madde 31- Fıçı birası, alkolsüz aromalı içecekler, şekerlemeler, teneke peyniri, tulum peyniri, yaş meyve ve sebzeler gibi dökme olarak satışa sunulan gıda maddelerinin tüketim veya satış yerlerine sevk edilmesinde gıda maddesinin adı, üretici firmanın adı ve adresi, üretim yeri, üretim tarihi, parti ve/veya seri numarası, varsa kod numarası ile ilgili bilgileri içeren etiketler tüketicinin göreceği yerlerde bulundurulmalı veya gıda maddesiyle birlikte tüketiciye sunulmalıdır.

ONUNCU BÖLÜM

Gıdaların Taşınması ve DepolanmasıTaşıma ve Depolama Kuralları

Madde 32- Gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili asgari teknik ve hijyenik kurallar aşağıda verilmiştir:

 1. a) Gıda maddeleri depolama ve taşıma esnasında her türlü dış etkenden zarar görmeyecek,bozulmayacak şekilde korunmalıdır.
 2. b) Depolar giyinme yerleri, yatakhaneler, lavabolar, tuvaletler, banyolar, idari bölümler ve dinlenme yerlerinden ayrı olmalıdır. Depolar hiç bir zaman amacı dışında kullanılmamalıdır.
 3. c) Taşıma araçları ve depolarda havalandırma, sıcaklık ve rutubet ürün özelliklerine uygun olmalı, depolarda sıcaklık ve rutubet ölçer cihazlar bulundurulmalı, bilgiler sürekli olarak kaydedilmelidir. Soğuk zincirdeki taşıma vasıtalarında da sıcaklık ve nem ölçer cihazlar bulundurulmalıdır.
 4. d) Depolar ve taşıma araçları ürün özelliği göz önüne alınarak, derin dondurulmuş ürünlerde -180C dan daha düşük sıcaklıkta olmalı ve ayarlandığı sabit dereceden + 0,50C dan fazla sapmaya izin vermeyecek sistemde olmalıdır. Soğuk zincir bozulmamalıdır.
 5. e) Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak özellikte olmalıdır. Depo üstü tavan ve çatılar akmayı,sızmayı önlemeli, sıcaklık değişmelerinden etkilenmeyi önleyecek şekilde yalıtımlı olmalıdır.
 6. f) Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve hijyenik amacına uygun olmalıdır.
 7. g) Depo ve taşıma araç ve gereçleri yıkama ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
 8. h) Deponun kapı,pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girmesini önleyecek uygun donanıma sahip olmalıdır.

ı) Depolara ilk gelen ürün önce, son gelen üründe en son çıkarılmalı, istenildiği zaman istenilen ürün grubu veya parti çıkarılabilecek şekilde yerleştirme ve istifleme yapılmalıdır.

 1. i) Soğuk hava depolarında jeneratör bulunmalıdır.
 2. j) Çöpler depo dışında tutulmalı, atılacak malzeme depodan uzaklaştırılmalıdır.
 3. k) Ürünler zeminle temas etmeyecek şekilde belirli bir yükseklikte ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde depolanmalıdır

.l) Depolama ve taşıma sırasında çevreye zarar verilmemelidir.

 1. m) Depolamada ürünlerin ambalaj ve etiketlerinin zarar görmesi önlenmeli, ürün ve ambalajın özelliğine göre istif ve yığma yapılmalıdır.
 2. n) Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
 3. o) Gıda maddeleri toksik maddeler ile birlikte depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
 4. p) Gıda maddeleri özelliklerine göre temizlik malzemelerinden ayrı bölmelerde depolanmalı ve taşınmalıdır.
 5. r) Gıda maddelerinin taşınması ve depolanması ile ilgili gerekli iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.
 6. s) Depolar ve taşıma araçlarının denetim ve kontrolü Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Numune Alma ve Analiz MetodlarıNumune Alma Planının Uygulanması

Madde 33- Numune alma planının uygulanması sırasında aşağıdaki aşamalar izlenmelidir:

 1. a) Ambalaj büyüklüğü net miktar olarak belirlenir.
 2. b) Normal koşullarda EK-37, şüpheli ve tartışmalı durumlarda EK-38’e göre numune alınır.
 3. c) Parti büyüklüğü belirlenir.
 4. d) Numunelerin ayrılması için uygun kodlar veya tanıtıcı işaretler verilerek, gerekli sayıda numune ünitesi rastgele seçim kurallarına göre partiden ayrılır.
 5. e) Ürün, bu Yönetmeliğe göre muayene edilir, uygun olmayan numune üniteleri ayrılır.
 6. f) Üretim yerlerinden numune alma planları EK -37 veya EK-38’e göre belirlenir.
 7. g) Kusurlu sayısı belirlenir. Bu değer seçilen numune alma planındaki kabul edilebilirlik sayısına esit veya daha az ise parti uygun kabul edilir.

Analiz Metodları

Madde 34- Analiz metodları bu Yönetmeliğin ürünlere ait bölümleri belirlendikten sonra yayımlanacaktır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli HükümlerTescil ve Denetim

Madde 35- Gıda maddelerini üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’de ek yapan 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Uygulama ve Denetim

Madde 36- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müşterek olarak hazırlanacak tebliğlerle yapılır.Bu Yönetmeliğin denetime ilişkin hükümleri 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi çerçevesinde yürütülür.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 37- Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan hususlar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 38- Bu Yönetmelikle;

 1. a) 10/12/1985 tarih ve 18954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4331 Ambalajlama (Genel İlkeler) standardının gıda ile ilgili hükümleri,
 2. b) 2/5/1990 tarih ve 20506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aflatoksin Kontrolüne Dair Tebliğ”,
 3. c) 3/9/1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zirai Mücadele İlaçları (Pestisit) ve Bitki Gelişimi Düzenleyici Maddelerin Kalıntı Limitlerinin Kontrolüne Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren gıda maddesi üreten ve satan işyerleri bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetlerine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’de ek yapan 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 39- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40- Bu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde yer alan hükümleri Sağlık Bakanı, diğer hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.Resmi Gazete:13.09.2000 – 24169

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin l no’lu EK’inin sonunda yer alan, “E410, E412, E415 ve E417 maddeleri su ilavesi ile tüketime hazır hale gelecek gıdalarda kullanılamaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 no’lu EK’inin E951 Aspartam kısmının “Şekerlemeler ve Diğerleri” bölümünde yer alan, “Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler”in limiti, 6000mg/kg olarak değiştirilmiştir.

Geçici

Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük
MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme
MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür. 

Resmi Gazete: 23.01.2002-24649

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin “Gıda güvenilirliği” ve “Kritik kontrol noktası” tanımlarında ve 15 inci maddenin (h) bendinde yer alan “gıda güvenilirliği” ifadeleri “gıda güvenliği“ olarak değiştirilmiştir.

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘’ Satış ve toplu tüketim yerleri hariç olmak üzere; üretim yeri , depolama , ithalat ve ihracat aşamalarında ürün tebliğlerinde özel hükümlerin bulunmadığı durumlarda, ürünlerden numune almak için aşağıdaki aşamalar izlenir. ‘’

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ( f ) bendinden “ Üretim yerlerinden “ ifadesi çıkarılmıştır.

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine (d) bendi eklenmiştir. ‘‘

 1. d) 08/ 8/ 1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1468 sayılı Konserve Taze Fasulye, 31/ 5/ 1992 tarihli ve 21244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1470 sayılı Konserve Türlü, 10/ 8/ 1992 tarihli ve 21311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 8444 sayılı Lokum, 4/10/1976 tarihli ve 15724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1620 sayılı Makarna, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2282 sayılı Tarhana, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2283 sayılı İrmik, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2284 sayılı Bulgur, 15/11/1976 tarihli ve 15764 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2383 sayılı Bisküvi, 06/ 02/ 1994 tarihli ve 21841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2590 sayılı Tahin Helvası, 04/ 4/ 1978 tarihli ve 16249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2639 sayılı Pirinç Unu, 04/ 4/ 1978 tarihli ve 16249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2640 sayılı Mercimek Unu, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2664 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Barbunya Pilaki Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2665 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Fasulye Pilaki Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2666 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Kızartma Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2667 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Dolma Konserve, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2668 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan Dolma Konservesi , 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2669 sayılı Yaprak Sarma Konservesi, 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2669 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Yaprak Sarma Konservesi, 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2670 sayılı Taze Fasulye Konservesi, 8/01/1980 tarihli ve 16863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2670 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Taze Fasulye Konservesi , 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2671 sayılı Patlıcan Kızartma Konservesi, 8/01/1980 tarihli ve 16863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2671 Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan Kızartma Konservesi, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2698 sayılı Konserve- Etli Taze Fasulye-Hazır Yemek, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2699 sayılı Konserve-Etli Kuru Fasulye-Hazır Yemek, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2700 sayılı Konserve-Etli Türlü -Hazır Yemek,2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2701 sayılı Konserve-Etli Nohut-Hazır Yemek,2 /02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2702 sayılı Konserve-Etli Nohut Yahni-Hazır Yemek, 2/2/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2703 sayılı Konserve-Etli Karnıyarık-Hazır Yemek, 7/12/1979 tarihli ve 16832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2812 sayılı Bitkisel Margarin, 1/7/1978 tarihli ve 16333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2970 sayılı Yenilebilen Nişasta, 20/01/1979 tarihli ve 16525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3076 sayılı Kakao(Çekirdek ve Öğütülmüş), 20/1/1979 tarihli ve 16525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3190 sayılı Hazır Kuru Çorbalık, 23/4/1982 tarihli ve 17673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3522 sayılı Ekmek Mayası, 11/8/1982 tarihli ve 17779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3627 sayılı Patates Püresi, 11/8/1982 tarihli ve 17779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3628 sayılı Patates Cipsi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3726 sayılı Vişne Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3727 sayılı Kayısı Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3728 sayılı Çilek Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3729 sayılı Portakal Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3730 sayılı Erik Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3734 sayılı Marmelatlar, 8/12/1983 tarihli ve 18245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3792 sayılı Üzüm Pekmezi, 8/12/1983 tarihli ve 18245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3844 sayılı Peynir Mayası, 27/7/1984 tarihli ve 18471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3958 sayılı Vişne Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4186 sayılı Çilek Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4187 sayılı Kayısı Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4188 sayılı Ayva Reçeli, 24/9/1984 tarihli ve 18525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4201 sayılı Sarı Mercimek(Kara Mercimek İçi), 6/4/1993 tarihli ve 21544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4265 sayılı Dondurma(Süt Esaslı), 3/4/1989 tarihli ve 20128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 5389 sayılı Çözünebilir Kahve, 7/02/1992 tarihli ve 21135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 7897 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Türlü Konservesi, 7/02/1992 tarihli ve 21135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 7898 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı İmambayıldı Konservesi, 13/3/1992 tarihli ve 21170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 8761 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı-Nohut Pilaki- Hazır Yemek, 8/8/1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 9053 sayılı Kabartma Tozu, 26/02/1993 tarihli ve 21508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 9779 sayılı Soya Fasulyesi Unu(Yenilebilir), 8/ 8/ 1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1467 sayılı Konserve – Taze Bamya , 14/6/ 1972 tarihli ve 14042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 893 sayılı Bitkisel Yemeklik Yağlar( Özel Standardı olmayan), 12/01/ 1984 tarihli ve 18279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 591 sayılı Beyaz Peynir Standartlarının,Katkı maddeleri, aroma maddeleri, pestisit, kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, gıda bulaşanları, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma ile ilgili hükümleri, “

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür. “

Yürürlülük

Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür . 

Resmi Gazete: 28. 04. 2002-24739

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Madde 1- 16 /11/ 1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi’nde verilen tanımlar arasından “Tolerans düzeyi”, “Veteriner ilaç kalıntısı”, “Veteriner ilaçları” tanımları çıkarılmıştır.

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.ALTINCI BÖLÜMHayvansal Kökenli GıdalardaVeteriner İlaçları Maksimum Kalıntı LimitleriKalıntı Limitleri TebliğiMadde 13 Hayvansal kökenli gıdalarda bulunmasına izin verilen veteriner ilaçlarının maksimum kalıntı limitleri ve bulunla ilgili kurallar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 18 No’lu EK’i yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

Madde 4- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeMadde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlemesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür. 

Resmi Gazete: 31.5.2002 – 24771

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Madde 1– 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 1 No’lu ekinde yer alan, E170 kodlu kalsiyum karbonat, E938 kodlu argon, E941 kodlu azot, E948 kodlu oksijen maddelerinin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmıştır.

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E300 kodlu askorbik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak “Şarap” ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa “100mg/l” değeri ilave edilmiştir.

Madde 3– Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E330 kodlu sitrik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak “Şarap” ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa “1g/l” değeri ve açıklamalar sütununa “Son üründe” ifadeleri ilave edilmiştir.

Madde 4– Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E334 kodlu tartarik asit (L(+)(-)) adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak “Şarap” ve “Şarap dışındaki yarı mamul maddeler” ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için “2.5g/l” ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için “1.5g/l” değerleri ve açıklamalar sütununa “Tartarik asit cinsinden” ifadeleri ilave edilmiştir.

Madde 5– Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E336 kodlu potasyum tartaratlar adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak “Şarap” ve “Şarap dışındaki yarı mamul maddeler” ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için “2.5g/l” ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için “1.5g/l” değerleri ve açıklamalar sütununa “Tartarik asit cinsinden” ifadeleri ilave edilmiştir.

Madde 6– Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E353 kodlu metatartarik asit adlı maddenin karşısındaki maksimum doz sütununda şarap için verilmiş bulunan “1.5g/l” değeri, “200mg/l” olarak değiştirilmiştir.

Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E354 kodlu kalsiyum tartarat adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak “Şarap” ve “Şarap dışındaki yarı mamul maddeler” ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için “2.5g/l” ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için “1.5g/l” değerleri ve açıklamalar sütununa “Tartarik asit cinsinden” ifadeleri ilave edilmiştir.

Madde 8– Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E402 kodlu potasyum aljinat ve E404 kodlu kalsiyum aljinat maddelerinin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak “Şarap” ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa “GMP (QS)” ifadesi ve açıklamalar sütununa “sadece E402 ve E404” ifadesi ilave edilmiştir.

Madde 9– Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E414 kodlu akasya gamı (gam arabik) adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak “Şarap” ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa “300mg/l” değeri ilave edilmiştir.

Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E501 kodlu potasyum karbonatlar adlı maddelerin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan “şarap” ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak “Şarap” ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa “5g/l” değeri ilave edilmiştir.

Madde 11– Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu ekinde yer alan, “Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den az olan şaraplar” ve “Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den çok olan şaraplar” ifadeleri başlayan satırlar çıkartılmış ve bu tabloya aşağıdaki satırlar ilave edilmiştir. “Kırmızı şarap (Şeker değeri >5g/l ) 210Kırmızı şarap (Şeker değeri <5g/l) 160Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri <5g/l) 210Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri >5g/l) 260Köpüklü şarap 235 ”

Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 7 No’lu ekinde yer alan, E150a kodlu karamel adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununa yeni bir satır olarak “Likör şarapları” ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa “GMP (QS)” ve açıklamalar sütununa “Sadece E150a” ifadeleri ilave edilmiştir.

Geçici

 Madde 1– Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14– Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür. 

Resmi Gazete: 25.8.2002 – 24857

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 -16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından “Ambalajlama gazları”, “Aroma arttırıcılar”, “Ayırıcılar”, “GMP-Good Manufacturing Practice-veya QS-Quantum Satis”, “İşlenmemiş gıda”, “Taşıyıcılar”, “Asitler”, “Asitlik düzenleyiciler”, “Beslenme açısından etiketleme”, “Brüt ağırlık”, “Dağıtım ambalajı”, “Dış ambalaj”, “Dökme”, “Düşük enerjili gıda”, “EC-European Community-Kodu”, “Emülgatörler”, “Emülgatör tuzları”, “Enerjisi azaltılmış gıda”, “Etiket”, “Etiketleme”, “Fason üretim”, “Gıda katkı maddesi”, “Gıda maddesi”, “Hammadde”, “Hacim arttırıcılar”, “İç ambalaj”, “İtici gazlar”, “Jelleştiriciler”, “Kabartıcılar”, “Köpük oluşturucular”, “Köpüklenmeyi önleyiciler”, “Koruyucular”, “Kıvam arttırıcılar”, “Nem tutucular”, “Net miktar”, “Oksitlenmeyi önleyiciler”, “Özel beslenme amaçlı gıda”, “Parlatıcılar”, “Parti”, “Parti büyüklüğü”, “Raf ömrü”, “Renklendiriciler”, “Sertleştiriciler”, “Son tüketim tarihi”, “Stabilizatörler”, “Süzme ağırlığı”, “Şeker”, “Tatlandırıcılar” ve “Topaklanmayı önleyiciler” tanımları çıkarılmıştır.

Madde 2-Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gıdalarda Tatlandırıcılar, Renklendiriciler ve Bunların Dışındaki Katkı Maddelerinin KullanımıMADDE 5 -Gıdalarda kullanılan tatlandırıcılar, renklendiriciler ve bunların dışındaki katkı maddeleriyle ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak Tebliğler ile belirlenir.”

Madde 3 –Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 25 -Etiketleme ve işaretleme ile ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak Tebliğ ile belirlenir.”

Madde 4 –Aynı Yönetmeliğin 6, 8, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilmiştir.

Madde 5 –Aynı Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 ve 21 numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekleri buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

Madde 6 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür. 

Resmi Gazete: 23.9.2002 – 24885

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından “Gıda bulaşanları” nın tanımı çıkarılmıştır.

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum SeviyeleriMadde 11 Gıda maddelerinde belirli bulaşanların maksimum seviyeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.” 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 14, 15 ve 16 Nolu Ekleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür. 

Resmi Gazete: 17.07.2003-25171

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Teselsül ettirilen 17nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi ilave edilmiştir. “d) Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar.e) Yumurta violleri, meyve violleri ve gıda ile direkt temas etmeyen oluklu mukavva kutu üretiminde Madde 21′ deki kriterleri sağlamak, ürün özelliklerine ve tekniğine uygun üretilmek kaydıyla yeniden işlenmiş kağıt kullanımına izin verilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3— Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür. 

Resmi Gazete: 30.06.2005-25861

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin, 18 inci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendi (c) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.Resmi Gazete: 11.01.2005- 25697

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından “Pestisit” ve “Pestisit kalıntısı” tanımları madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“

Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri

Madde 10 — Gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik “Pestisit Kalıntı Limitleri” başlıklı 3 Nolu Eki yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük
MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _38

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-38

 

 

 

ÜRETİM YERLERİNDEN NUMUNE ALMA PLANI 2

(Denetleme Seviyesi II)

 

NET AĞIRLIK 1 KG veya DAHA AZ

Parti Büyüklüğü(N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirliksayısı (c)

4800 veya daha az 13 2

4801-24000 21 3

24001-48000 29 4

48001-84000 48 6

84001-144000 84 9

144001-240000 126 13

240000’ den fazla 200 19

 

NET AĞIRLIK 1 KG DAN BÜYÜK FAKAT 4,5 KG DAN KÜÇÜK

Parti Büyüklüğü(N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)

2400 veya daha az 13 2 2401-15000 21 3 15001-24000 29 4

24001-42000 48 6 42001-72000 84 9 72001-120000 126 13 120000 den fazla 200 19

 

NET AĞIRLIK 4,5 KG DAN FAZLA

Parti Büyüklüğü (N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)

600 veya daha az 13 2

601-2000 21 3

2001-7200 29 4

7201-15000 48 6

15001-24000 84 9

24001-42000 126 13

42000’den fazla 200 19

 

 

 

 

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _37

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-37

 

 

 

ÜRETİM YERLERİNDEN NUMUNE ALMA PLANI 1

(Denetleme Seviyesi I)

 

NET AĞIRLIK 1 KG veya DAHA AZ

Parti Büyüklüğü(N) NumuneBüyüklüğü (n) Kabul edilebilirlik sayısı (c)

4800 veya daha az 6 1

4801-24000 13 2

24001-48000 21 3

48001-84000 29 4

84001-144000 48 6

144001-240000 84 9

240000 den fazla 126 13

 

NET AĞIRLIK 1 KG DAN BÜYÜK FAKAT 4,5 KG DAN KÜÇÜK

Parti Büyüklüğü(N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)

2400 veya daha az 6 1

2401-15000 13 2

15001- 24000 21 3

24001-42000 29 4 42001-72000 48 6

72001-120000 84 9

120000 den fazla 126 13

 

NET AĞIRLIK 4,5 KG’DAN FAZLA

Parti Büyüklüğü (N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)

600 veya daha az 6 1

601-2000 13 2

2001-7200 21 3

7201-15000 29 4

15001-24000 48 6

24001-42000 84 9

42000 den fazla 126 13

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _35

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-35

 

 

POLIAMITLER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Aşağıdaki şartları yerine getirdiği ve kullanım amacına uyduğu takdirde poliamidin gıda maddeleri ile temasında bir sakınca yoktur:

1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılır:

1.1. (C6-C12) düz zincirli aminokarbonik asit ve onun laktamları.

1.2. Adipikasit, aselaik asit, sebalik asit, dodekandikarbonik asit ve heptadekandikarbonik asitli heksamasitendiamin.

1.3. Izoftalik ait.

1.4. 2.2-Bis (4’-aminosikloheksil)-propan.

1.6. 3.3’-dimetil-4.4’ diaminodisikloheksil-metan. Bu monomerin bitmiş ürün içerisindeki kalıntı miktarı 0.2 mg/kg’ı geçmemelidir.

1.7. Teraftalikasit veya onun dimetilesteri.

1.8. 1.6-diamino-2.2.4-trimetilhegzan.

1.9. 1- amino-3- aminometil-3.5.5-trimetil-siklohekzan.

1.10. Tüm özellikleri uygun olduğu takdirde polietilen.

1.11. Polivinilprolidon (molekül ağırlığı ortalama 700.000), en fazla %1.0 Genel karışımda poliamid kısmı, diğer kısımdan daha fazla olmalıdır.

2. Poliamidin üretiminde ve işlenmesinde aşağıda adı geçen maddeler gösterilen miktarı geçmemek üzere kullanılabilirler:

2.1. Monomerlerin kalıntısı ve alçak moleküllü değişmiş ürünlerinin kalıntısı. En fazla %2.

2.2. Katalizörlerin veya reaksiyon düzenleyici ve onların değişmiş ürünlerinin kalıntısı. Katalizor ve/veya onların değişmiş ürünlerinin toplam miktarı %1.5’u geçmemelidir.

2.2.01. Sulfirik kasit, fosforik asit ve onların sodyum kalsiyum tuzları,

2.2.02. Asetik asit

2.2.03. Propionik asit

2.2.04. Adipik asit

2.2.05. Benzoik asit

2.2.06. Siklohegzilamin. En fazla % 0,2

2.2.07. Sterialamin. En fazla 0.5

2.2.08. C6-C10 zincir uzunluğunda doymuş yağ asitleri.

2.2.09. Stearik asit

2.2.10. Kaprolaktamin sodyum bileşikleri ve C-Alkil (C1-C3) substiue kaprolaktam. En fazla %1.0

2.2.11. Stearil izo siyanat

2.2.12. Sikloheksil izo siyanat

2.2.13. Hegzametilen diizo siyanat

2.2.14. Tolien diizo siyanat

2.2.15. Difenilmetan-4.40’-diizosiyanat.

2.3. Zincirleyici ve/veya molekül uzatıcı maddeler.

2.3.01. Bisfenol-a.bisglisidether. En fazla %0.2

2.3.02. Metilenbiskaprolaktam

2.3.03. Ditersiyer butilperoksid. En fazla % 0.5

2.4. Kristalizasyon düzenleyici.

2.4.01. Poliamid, düzzincirli (C2-C4) dikarbonik asitlerin

2.4.02. Zincir uzunluğu C2-C4 diaminler

2.4.02.01. Serbest aromatik aminler gıda maddesi içerisine veya gıda benzeri çözücülere geçmemelidir.

2.4.02.02. Yüzeyde peroksit reaksiyonu vermemelidir.

3. Katkı maddeleri olarak şunlar kullanılabilir:

3.1. Grafit

3.2. Kizelik asit

3.3. Silikat

3.4. Kaolin

3.5. 5-20 um çapında cam elyafları

3.6. 5-20 um çapında cam bilyalar

4. Eğer hammaddeye kaydırıcı ilave ediliyorsa yalnız aşağıda adı geçenler katılabilir. Adı geçen katkı maddelerinin toplam miktarı %2’yi geçemez.

4.1. Bis-stearoil ve/veya bis-palmitoil-etilendiamin

4.2. (C4 -C24 )alifatik doymuş asitlerin, bir değerlikli alifatik doymuş alkollerle (C4 -C24 ) olan esterleri.

4.3. Etandiollü montanikasit esterleri ve/veya 1.3-butandiollu mentanikasit esterleri ve bu esterlerin esterleşmemiş montanik asitlerle olan bileşikleri, bunların kalsiyum tuzlarında olduğu gibi.

4.4. Kalsiyum, magnezyum, aluminyum ve çinko stearal

4.5. 10’dan daha fazla karbon atomu ihtiva eden bir değerlikli doymuş alifatik alkoller.

4.6. Sıvı parafinler

4.7. Metil ve/veya fenilgrupları ihtiva eden organopolisiloksan (Silikonyağı) 200 C’deki vizkozitesi 100 santistok,

4.8. Oksetil stearil amin. En fazla %0.5

5. Stabilizanlar;çinkosülfid hariç toplam miktarlaı %1 den fazla olmamalıdır.

5.1. n-oktadezil-p (4’hidroksi-3’5’-ditersiyerbutilfenil)-propionat

5.2. 2.6-ditersiyerbutil-4-metilfenol

5.3. Tetrakis-metilen (3.5-ditersiyerbutil-4 hidroksi-hidrosinemat)metan.

5.4. Tris (nonfenil) fosfit yani Tris (mono-nonfenil) fosfit, ve Tris-(dinonfenil)fosfit bileşik olarak.

5.5. Bakır-I-karbonat ve/veya bakır I asetat. En fazla %0.005

5.6. Bakır-I-bromid. En fazla %0.0175

5.7. Bakır-I-iyodid. En fazla %0.0025

5.8. Potasyum bromid. En fazla %0.2

5.9. Çinkosülfid. En fazla %1.5

5.10. N.N’-bis-3-(3.5-ditersiyer butil-4-hidroksifenil)-propionil- hegzametilendiamin. En fazla %1.0; satibilizanla muamele görmüş poliamid alkol ihtiva eden gıda maddeleriyle temasta kullanılamaz.

5.11. Tris (2-2 ditersiyerbutil-fenil)fosfit. En fazla %1.0

5.12. Tetrakis-(2.4.ditersiyerbutil-fenil) 4.4’-bifenilen-difosfonit. En fazla %0.2

5.13. Bis-(3-tersiyerbutil-5-metil -2-hidroksifenil)metam. En fazla %1.0

6. Optik parlatıcı olarak şunlar kullanılabilir.

6.1. P-metilsülfonülfenil-3-(P-klorfenil)-priazolin. En fazla %0.05

6.2. 2.5.-bs 5’-tersiyerbutil-benz oksazolil (2’)-tiofen. En fazla %0.05

7. Özellikler.

7.1. Bitmiş üründeki çinko miktarı %1.0’dan fazla olmamalıdır.

7.2. Bitmiş ürün içerisine konulan maddeyi koku ve tad açısından etkilememelidir.Eğer gıda maddesinin dış yüzeyini su teşkil ediyorsa, bunun polyamidden mamul bitmiş ürün içerisine konulabilmesi için, bitmiş ürünün uzun bir sıcaklık muamelesine dayanıklı olması gerekir.

7.3. Epilson, kaprolaktamin polimerizasyonu ile elde edilen naylon-6 reçinelerinde ekstre edilebilme sınırları;

7.3.01. Damıtık su ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiğinde reçine ağırlığının %1 inden fazla çözünürlük vermemelidir.

7.3.02. %95’lik etil alkol ile reflu
x sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %2’sinden fazla çözünürlük vermemelidir.

7.3.03. Etil asetat ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1’inden fazla çözünürlük vermemelidir.

7.3.04. Benzen ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1’inden fazla çözünürlük vermemelidir.

7.4. Hegzametilen-diamin ve adipik asitin yoğunlaştırılması ile elde edilen naylon 66 reçinelerinde ekstrakte edilebilme sınırları

7.4.01. Damıtık su ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1.5’dan fazla çözünürlük vermemelidir.

7.4.02. %95’lik etil alkol ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1.5’den fazla çözünürlük vermemelidir.

7.4.03. Etil asetat ile ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %0.2’sinden fazla çözünürlük vermemelidir.

7.4.04. Benzen ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %0.2’sinden fazla çözünürlük vermemelidir.

8. Yukarıdaki koşullara uyan poliamitden üretilmiş ambalaj maddeleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

8.1. Süt ürünleri

8.2. Yağ ve yağlı gıdalar

8.3. Kuru ve katı gıda maddeleri

8.4. Sular, meyve suları

8.5. Et ve et ürünleri, balık tavuk

8.6. Alkollü içecekler

8.7. Tuzlu ve baharatlı gıdalar

8.8. pH 3.5’un altındaki asitli gıdalar için aside dayanıklı diğer malzemelerle kaplanarak veya koeksrude edilerek kullanılmalıdır.

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _34

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-34

 

 

 

POLIKARBONATLAR İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Aşağıdaki şartları yerine getirdiği ve kullanım amacına uyduğu takdirde polikarbonatın gıda maddeleri ile temasında bir sakınca yoktur:

1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılır:

1.1. 4.4’-Dihidroksi-difenil-2.2.-propan

1.2. 4.4’-Dihidroksi-difenil-1.1-Siklohegzan

1.3. 2.6 Bis (2’Hidroksi-5’-metil-benzil) 4 metil fenol. En fazla %1.0

1.4. Difenilkarbonat

1.5. Fosgen

1.6. 4.4’-Dihidroksi-difenil-3.3’-oksindol. En fazla %1.0

1.7. 3.3-Bis (3-Metil-4 hidroksifenil)-2 indolinon. En fazla %1.0

2. Polikarbonatın % 5’lik çözeltisinin vizkozitesi metilenklorid içerisinde 250 C’de en az 0,5 cp olmalıdır.

3. Polikarbonattan mamul bitmiş ürün içerisinde aşağıda adı geçen maddeler yine belirli oranlarda kullanılabilir:

3.1. Karalizör kalıntıları.

3.1.01. Trietilamin.Toplam en fazla %0,05

3.1.02. Tribütilamin

3.2. Emulgatör kalıntıları.

3.2.01. Lauril sülfat. Toplam en fazla %0.1

3.2.02. Kaka oyağı alkil sülfat

3.3. Çözelti kalıntıları.

3.3.01. Metilen klorid. En fazla %0.001

3.3.02. Monoklor benzol. En fazla %0.05

3.4. Stabilizan veya antioksidan kalıntıları.

3.4.01. Tri-sikloheksilfenil-fosfit. En fazla %0.05

3.4.02. 2-(2’Hidroksi-5’metilfenil)-benztriazol. En fazla %0.6

3.4.03. Tris-(3-Etiloksetenil-3) Metil-fosfit. En fazla %0.1

3.4.04. Tris (nonfenil) fosfit, yani Tris (mono-nonil-fenil) fosfit ve Tris (di-nonil-fenil) fosfit bileşikleri. En fazla %0.1

3.4.05. n-oktadezil-(4’hidroksi-3’.5’-ditersiyer butil-fenil) propionat. En fazla %0.3

3.4.06. Tetrakis-(2.4-ditersiyer butil-fenil-4.4’-bifenilen-difesfonit. En fazla %0.3

3.4.07. Sodyumhidrojensülfit

3.4.08. Tris (2.4-ditersiyer butil-fenil)-fosfit en fazla %0.3

3.5. Tampon veya nötralize maddelerinin kalıntıları.

3.5.01. Sodyum hidroksit

3.5.02. Fosforik asit

3.6. Kaydırıcı kalıntıları.

3.6.01. Kalsiyum stearat. Toplam en fazla : 0.1

3.6.02. Etandiollu ve/veya 1.3-butandiollü montanik asitlerin esterleri ve bu esterlerin esterleşmemiş montanik asitlerle olan bileşikleri bunların kalsiyum tuzlarında olduğu gibi. Toplam en fazla %0.1

3.6.03. Alifatik doymuş asitlerin, bir değerlikli alifatik doymuş alkollerle (C12-C14) olan esterleri.

3.6.04. Pentaeritriester, doymuş düz sayılı alifatir monokarbonik asitleri, zincir uzunluğu C14-C22. En fazla %1.0

4. Katkı maddeleri olarak şunlar kullanılabilir:

4.1. Cam elyafları, 5-10 m

4.2. Stirolun kopolimerizatları, metil-metakrilat ve glisidilmetakrilat (oranları: 4:4:2) disperge yardımcı maddesi olarak. En fazla %1.0

5. Bitmiş üründeki sülfat külü miktarı %0.5 den fazla olmamalıdır.(katkı maddelerinin varlığında (örneğin : Cam elyafları, pigmetler) bu durum gözönüne alınmalıdır.)

6. Kullanılacak malzemede şekil ayırıcı madde olarak şunlar kullanılabilir:

6.1. Çinko stearat

6.2. Metil ve/veya fenil grupları ihtiva eden organopolisiloksan (silikonyağı) (vizkozitesi 200C’de en az 100 santistok olmalıdır.)

7. Polikarbonatlar; stirol, butadien ve akrilonitrilin bileşik polimerisatları ile karıştırabilirler; ancak toplam karışımdaki polikarbonat miktarı daha fazla olmalıdır. 6’da adı geçen şekil ayırıcı maddelere ilaveten bu karışımlarda şunlar da kullanılabilir.

7.1. Gliserin ester, tabii doymuş ve doymamış yağ asitleri. En fazla %1.0

7.2. Alifatik doymuş asitlerin (C12-C24) olan esterleri, ve de katılaştırılmış spermyağı formunda. En fazla %1.0

8. Özellikler:

8.1. Bitmiş ürün içerisindeki gıdayı koku ve tad açısından etkilememelidir.

8.2. Distile su ile 6 saat reflux ısısında ekstre edildiği zaman ağırlıkça %0.15’den fazla toplam ekstraktif vermemelidir.

8.3. %50’lik etil alkolle reflux ısısında ekstrakte edildiği zaman ağırlıkça %0.15’den fazla toplam ekstraktif vermemelidir.

8.4. n-Heptanla sıcaklığında ekstre edildiği zaman ağırlıkça %0.15’den fazla toplam ekstraktif vermemelidir.

9. Yukarıdaki koşullara uyan polikarbonattan üretilmiş ambalaj maddeleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

9.1. Sular, meyve suları,

9.2. Kuru, katı gıda maddeleri

9.3. Yağlar ve yağlı gıda maddeleri

9.4. Tuzlu gıda maddeleri

9.5. Asitli gıda maddeleri

9.6. Alkollü içkiler

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _33

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-33

 

 

 

 

POLIVINIL KLORURLER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Polivinil klorürlerin gıda ambalajında kullanılması, bunların yapılarının Tarım ve Köyişleri Bakanlıðınca kabulüne baðlıdır.

2. Polivinil klorür imalatçıları diðer imalatçıların Bakanlıða vermeye zorunlu oldukları belgeleri Bakanlıða verecek ve bu hususta Bakanlıkça istenen bilgileri temin etmeye zorunludur.

3. Bakanlıktan izin almadan polivinil klorürlerin gıda ambalajında kullanılması yasaktır.

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _32

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-32

 

 

 

POLIETILEN FTALAT POLIMERLERI İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Polietilen ftalatpolimerlerinin kullanımı amaçlarına ve aşağıdaki koşullara uydukları durumlarda gıda maddeleriyle temasta kullanılmalarında bir sakınca bulunmayacaktır:

1. Ilkel madde olarak aşağıdaki monomerler kullanılabilir:

1.1. Etilen glikol

1.2. 1.4.butandiol

1.3. 1.3 dihidroksimetil siklohekzan

1.4. Tera ftalik asit

1.5. Izoftalik asit

1.6. Azelaik asit

1.7. Sebasit asit

1.8. Dimetil tereftalat

1.9. Dimetil izoftalat

1.10. Dimetil azelat

1.11. Dimetil sebakat

2. Aşağıdaki yardımcı maddeler gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla kullanılabilir:

2.1. Stabilizanlar

2.1.01. Tri (nonilfenil) fosfit, (tri/mono nonil fenil) fosfit ve tri (di nonil fenil) fosfitle karışık olarak en çok % 0.20

2.1.02. Bis-polioksietilen-hidroksimetil fosfonat. En çok % 0.05

2.2. Emulsifiyanlar

2.2.01. Sodyum dodesil benzen sulfonat

2.3. Fabrikasyon yardımcı maddeleri ve dolgular

2.3.01. Sodyum montanat. En çok % 0.4

2.3.02. Titan dioksit. En çok % 2

2.3.03. Cam elyafı (5 ile 20 mikron arası canlı)

2.4. Katalizör kalıntıları. Aşağıdaki elementlerin oksitleri en çok aşağıda gösterilen oranlarda kullanılabilirler.

2.4.01. Antimuan 350 ppm.

2.4.02. Galyum 20 ppm.

2.4.03. Germanyum 80 ppm.

2.4.04. Kobalt 50 ppm.

2.4.05. Lityum 130 ppm.

2.4.06. Mangan 80 ppm

2.4.07. Çinko 80 ppm

3. Polietilen ftalat polimerlerinin ekstrakte edilebilme koşulları ve sınırları gıda maddelerinin tipine ve kullanım koşullarına göre aşağıdaki gibidir:

3.1. Damıtık suyla 2 saat 1200C’de (2500 F) tutulduğunda gıdayla temas eden yüzeyin 1 cm2 sine 0.2 mg’dan çok kloroformda çözünebilen madde vermeyecektir.

3.2. N-heptanla 2 saat 650C (1500 F) de tutulduğunda gıdayla temas eden yüzeyin 1 cm2 sine 0.2 mg’dan kloroformda çözünebilen madde vermeyecektir.

3.3. % 50’lik etanol çözeltisiyle 24 saat 490 (1200 F) de tutulduğunda gıdayla temas eden yüzeyin 1 cm2 sine 0.2 mg’dan kloroformda çözünebilen madde vermeyecektir.

4. Yukardaki koşullara uyan polietilenftalat polimerleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.

4.01. Kuru gıdalar

4.02. Sular , meyve suları , tabii ve yapay sodalar

4.03. Yağlar yağlı gıda maddeleri

4.04. Süt ürünleri

4.05. % 50’den az alkol içeren içkiler

4.06. Alkolsüz aromalı içecekler

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK31

RK TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-31

 

 

 

REÇİNESEL VE POLIMERIK KAPLAMALAR İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Metal, kağıt, karton veya çeşitli plastiklere aşağıdaki koşullar uyarınca ve kesintesiz olarak tabaka halinde uygulanacak polimerik ve reçinesel kaplamalar gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

1. Ilkel reçine olarak aşağıdakiler kullanılabilirler:

1.1. Kurutucu yağlar, bunların trigliseridleri ya da asitleri

1.1.01. Akgürgen yağı

1.1.02. Kastor yağı

1.1.03. Odun yağı

1.1.04. Hindistan cevizi yağı

1.1.05. Mısır yağı

1.1.06. Pamuk tohumu yağı

1.1.07. Rafine balık yağı

1.1.08. Kendir tohumu yağı

1.1.09. Keten tohumu yağı

1.1.10. Haşhaş tohumu yağ

1.1.11. Kabak çekirdeği yağı

1.1.12. Yabani safran yağı

1.1.13. Susam yağı

1.1.14. Soya yağı

1.1.15. Ayçiçek yağı

1.1.16. Iç yağı

1.1.17. Ceviz yağı

1.2. Yukarda adı geçen yağı asitleri ya da trigliseridlerden tekrar elde edilen yağlarla aşağıdaki poliollerin esterleri:

1.2.01. Bütilen glikol

1.2.02. Etilen glikol

1.2.03. Pentaeritritol

1.2.04. Polietilen glikol

1.2.05. Polipropilen glikol

1.2.06. Propilen glikol

1.2.07. Sorbitol

1.2.08. Trimetilol etan

1.2.09. Trimetilol propan

1.3. Sentetik kurutucu yağlar

1.3.01. Bütadien ve metilstiren kopolimeri

1.3.02. Bütadien ve stiren kopolimeri

1.3.03. Bütadien-stiren-maleikanhidrit kopolimeri

1.3.04. Polibütadien

1.4. Doğal reçineler ve türevleri

1.4.01. Potasyum rengine ya da daha soluk renge inceltilmiş doğal reçineler

1.4.01.01. Çam reçinesi

1.4.01.02. Iç yağı reçinesi

1.4.01.03. Ağaç reçinesi

1.4.02. 1.4.01 deki reçinelerle aşağıdaki poliollerin esterleri:

1.4.02.01. 4.4-sec-bütiliden difenil-epiklorhidrin (epoksi) (2)

1.4.02.02. Dietilen glikol

1.4.02.03. Etilen glikol

1.4.02.04. Gliserol

1.4.02.05. 4 – 4-izopropilidendifenol – epiklorhidrin. ( epoksi)

1.4.02.06. Metil alkol

1.4.02.07. Pentaeritritol

1.4.03. 1.4.02 deki reçine esterlerinin aşağıdakilerle tepkime ürünleri:

1.4.03.01. Maleik anhidrit

1.4.03.02. 1.5 teki orto, meta, para sübstitüe edilmiş fenol formaldehitler

1.4.03.03. Fenol formaldehit

1.4.04. Reçine tuzları

1.4.04.01. Kalsiyum rezinat

1.4.04.02. Çinko rezinat

1.5. Formaldehidin aşağıdaki fenollerle reaksiyonundan oluşan reçineler:

1.5.01. Metil, etil, propil, izopropil ve bütil fenoller

1.5.02. Para-tersiyer-amilfenol

1.5.03. 4,4-sekonder-bütilidendifenol

1.5.04. Para-tersiyer bütilfenol

1.5.05. Orto, meta, para kresoller

1.5.06. Para- siklohekzilfenol

1.5.07. 4,4– izopropiliden difenol

1.5.08. Para-nonifenol

1.5.09. Para-oktilfenol

1.5.10. 3-pentadesil fenol

1.5.11. Fenol

1.5.12. Fenil-orto-kresol

1.5.13. Para-fenilfenol

1.5.14. Ksilenol

1.6. 1.6.01 ve 1.6.02 deki asitlerin 1..6.03 ve 1.6.04 teki alkollerle tepkimesinden oluşan polister reçineleri:

1.6.O1. Polibazik asitler

1.6.01.01. Adipik asit

1.6.01.02. Difenolik asit

1.6.01.03. Fumarik asit

1.6.01.04. Izoftalik asit

1.6.01.05. Malik asit

1.6.01.06. Ortoftalik asit

1.6.01.07. Sebasik asit

1.6.01.08. Tereftalik asit

1.6.01.09. Terpen-maleik asit karışımı

1.6.01.10. Trimellitik asit

1.6.01.11. 1.1 teki yağlardan elde edilen dimerize yağ asitleri

1.6.02. Monobazik asitler

1.6.02.01. Benzoik asit

1.6.02.02. Tersiyer-bütil benzoik asit

1.6.02.03. 1.1 deki yağlardan türetilen yağ asitleri

1.6.02.04. Yalnız yağ ya da yağ asidi bazlı alkid reçinelerle kullanılmak üzere 1.4’ teki doğal reçineler

1.6.03. Polihidrik alkoller

1.6.03.01. Bütilen glikol

1.6.03.02. Dietilen glikol

1.6.03.03. Yalnız alkollü içkilerle temasta kullanılacak poliester reçine kaplamalarda kullanılmak üzere 2.2-dimetil-1.3-propandiol

1.6.
03.04. Etilen glikol

1.6.03.05. Gliserol

1.6.03.06. Mannitol

1.6.03.07. Alfa-metil glukosit

1.6.03.08. Pentaeritritol

1.6.03.09. Propilen glikol

1.6.03.10. Sorbitol

1.6.03.11. Trimetilol etan

1.6.03.12. Trimetilol propan

1.6.04. Monohidrik alkoller

1.6.04.01. Setil alkol

1.6.04.02. Desil alkol

1.6.04.03. Lauril alkol

1.6.04.04. Miristil alkol

1.6.04.05. Oktil alkol

1.6.04.06. Stearil alkol

1.7. Epoksi reçineler

1.7.01. (Alkoksi (C10-C16)-2,3-epoksi propan, (Alkil grupları çift sayılı , en çok % 1 C10’ın en az % 48 C12 en az % 18 C14 karbon atomu içermesi ve oda sıcaklığında kuru gıdalarla kullanılması şartı ile.

1.7.02. 4.4-sekonder- butiliden- difenol- epiklorhidrin

1.7.03. 4.4-izoporopiliden difenol- epiklorhidrin

1.7.04. 1.7.02 ya da 1.7.03 teki maddenin 1.1 deki yağlar ve yağ asitleri ile tepkime ürünleri

1.7.05. 4.4– sekonder-bütilidendifenil- epiklorhidrin’in ya da 4.4– izopropiliden difenol- epiklorhidrin’in aşağıdaki maddelerin bir ya da birkaçıyla kimyasal tepkime ürünleri

1.7.05.01. Mono, di ya da tirimetilolfenolün allil eteri

1.7.05.02. 4.4– sekonder- bütilidendifenol formaldehit

1.7.05.03. 4.4-izopropilidendifenol- formaldehit

1.7.05.04. Melaminformaldehit

1.7.05.05. Fenolformaldehit

1.7.05.06. Üreformaldehit

1.7.06. Epokside bütadien

1.7.07. Fenol novolak reçinelerinin epiklorhidrinle tepkimesinden oluşan glisid eterleri

1.8. Aşağıdakilerin bir yada birkaçından elde edilmiş terpen reçineleri:

1.8.01. Dipenten

1.8.02. Alfa-pinen

1.8.03. Beta-Pinen

1.9. Üreformaldehit ve triazin formaldehit reçineleri

1.9.01. Üreformaldehit

1.9.02. Metil, etil, propil, bütil izopropil ya da izobütil alkolle geliştirilmiş üreformaldehit ve melaminformaldehit

1.9.03. 2.4.02 deki amin katalizörlerle geliştirilmiş üre formaldehit

1.9.04. Benzoguanamin-formaldehit

1.9.05. Melaminformaldehit

1.9.06. 2.4.02 deki ve aşağıdaki amin katalizörleriyle geliştirilmiş melamin formaldehit

1.9.06.01. Dimetilamin-2-metil-1-propanol

1.9.06.02. Metilpropanolamin

1.9.06.03. Trietanolamin

1.10. Vinil reçineler

1.10.01. Polivinil asetat

1.10.02. Polivinil alkol

1.10.03. Polivinil bütiral

1.10.04. Polivinil formal

1.10.05. Poliviniliden klorür

1.10.06. Polivinilprolidon

1.10.07. Polivinilstearat

1.11. Selülozik reçineler

1.11.01. Karboksimetilselüloz

1.11.02. Selülozasetat

1.11.03. Selülozasetat-bütirat

1.11.04. Selülozasetat-propionat

1.11.05. Etil selüloz

1.11.06. Etil hidroksietil selüloz

1.11.07. Hidroksipropil melit selüloz

1.11.08. Hidroksipropil metil selüloz

1.11.09. Metil selüloz

1.11.10. Nitroselüloz

1.12. Stiren polimerleri

1.12.01. Polistiren

1.12.02. Alfa-metil Stiren polimer

1.12.03. Akrilonitril ve/veya alfa-metil stiren ile kopolimerize edilmiş stiren

1.13. Polietilen ve kopolimerleri

1.13.01. Etilen-etil akrilat kopolimeri

1.13.02. Izobütilakrilattan türetilmiş toplam polimer birimlerinden ağırlıkça % 35ten fazla içermeyen etilen-izobütil akrilat kopolimerleri

1.13.03. Etilen-vinil asetat kopolimeri

1.13.04. Polietilen

1.14. Polipropilen

1.15. Akrilikler ve kopolimerleri

1.15.01. Etilakrilat ve/veya stiren ve / veya metakrilik asit ile kopolimerize edilmiş akrilamid, daha sonra kopolimer formaldehit ve bütanol ile tepkimeye sokulmuş.

1.15.02. Akrilik asit ve aşağıdaki esterleri

1.15.02.01. Etil

1.15.02.02. Metil

1.15.03. Metakrilik asit ve aşağıdaki esterleri

1.15.03.01. Bütil

1.15.03.02. Etil

1.15.03.03. Metil

1.15.04. Metakrilik asit veya aşağıdakilerden biri veya birkaçıyla kopolimerize edilmiş etil ve metil esterleri:

1.15.04.01. Akrilik asit

1.15.04.02. Etil akrilat

1.15.04.03. Metil akrilat

1.16. Elastomerler

1.16.01. Bütadien-akrilonitril kopolimeri

1.16.02. Bütadien-akrilonitril-stiren kopolimeri

1.16.03. Bütadien-stiren kopolimeri

1.16.04. Bütil kauçuk

1.16.05. Klorlanmış kauçuk

1.16.06. 2-kloro-1.3-bütadien (neopren)

1.16.07. Doğal kauçuk (doğal latex ve doğal latex katıları, dumanlı veya dumansız)

1.16.08. Poliizobütilen

1.16.09. Kauçuk hidroklörür

1.16.10. Stiren-izobütilen kopolimeri

1.16.11. Metakrilonitril-polibütadien kopolimerleri (en çok % 41 metakrilonitril birimi bulunabilir) % 8 den az alkollü gıdalarla temasta kullanılmak üzere

1.17. Poliamid reçineleri

1.17.01. % 20 den çok monomer asidi içermeyen ve dimerize sebze yağı asitleri ile etilendiaminden elde edilmiş poliamid yalnızca oda sıcaklığını aşmayan sıcaklıktaki gıdalarla temasta kullanılabilir.

1.17.02. Maksimum asit değeri 5, maksimum amindeğeri 8.5 olan ve % 10’dan az monomer asit içeren dimerize sebze yağı asitleri ile toplam reçin
enin % 10 unu aşmayacak şekilde etilen diamin ve 4,4-bi(4-hidroksifenil) pentonoik asitten elde edilmiş poliamid reçinesi oda sıcaklığının üstüne çıkmamak ve poliamid reçinesinin miktarı bitmiş kaplamanın cm2 nde 2 mgr’ı aşmamak koşulu ile

1.18. Silisler

1.18.01. Metil hidrojen polisiloksan, dimetil polisiloksan ve metilfenil polisiloksandan kaynaklanan siloksan reçineleri.

2. Aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla reçinesel kaplamanın üretim ve işlenmesinde kullanılabilirler:

2.1. Plastifiyanlar

2.1.01. Asetil tribütil sitrat

2.1.02. Asetil trietil sitrat

2.1.03. Bütil ftalil bütil glikolat

2.1.04. Bütil sterat

2.1.05. Para-tersiyer-bütil fenil salisilat

2.1.06. Dibütil Sebakat

2.1.07. Dietil ftalat

2.1.08. Diizobütil adipat

2.1.09. Diizooktil ftalat

2.1.10. Epoksidize soya yağı (iyot indisi maksimum 14, peroksit sayısı en az % 6

2.1.11. Etil ftalil etil glikolat

2.1.12. 2.-etilhekzil difenil fosfat

2.1.13. di-2-etilhekzil ftalat

2.1.14. Gliserol

2.1.15. Gliseril monooleat

2.1.16. Gliseril triasetat

2.1.17. Mono izo propil sitrat

2.1.18. Propilen glikol

2.1.19. Sorbitol

2.1.20. Mono-di- ve tristearil sitrat

2.1.21. Trietil sitrat

2.1.22. Trietilen glikol

2.1.23. 3(2-ksenoksil)-1,2 epoksipropan

2.2. Gevşeticiler

2.2.01. N.N’-Distearoyl etilendiamin

2.2.02. Linoleik asid amid

2.2.03. Oleik asid amid

2.2.04. Palmik asid amid

2.2.05. Petrolatum

2.2.06. Polietilen mumu

2.2.07. Polioksietilen glikol monooleat (polioksietilen molekül ağırlğı 300 den büyük)

2.2.08. Politetra-floroetilen

2.2.09. Silisler (vizkozitesi 300 sentistoktan az olmamak üzere). Dimetil polisiloksanlar ve/veya metilfenilpolisiloksanlar. Metilfenil polisiliksan 4 siloksi birime kadar olan siklosiloksanlardan ağırlıkça % 2’den fazla içermeyecektir:

2.3. Yüzey parlatıcılar

2.3.01. Pamukyağı ve yenebilir diğer yağlar

2.3.02. Dibütil sebakat

2.3.03. Dioktil sebakat

2.3.04. Gliseril monosterat

2.3.05. Lanolin

2.3.06. Beyaz mineral yağ

2.3.07. Hurma yağı

2.3.08. Parafin

2.3.09. Petrolatum

2.3.10. Stearik asit

2.4. Katalizörler ve çapraz bağlama elemanları

2.4.01. Silisler için (kalay katalizör miktarı 100 kısım siloksan reçinede 1 kısım geçmeyecek)

2.4.01.01. Dibütilkalay dilaurat

2.4.01.02. Kalay (11) oleat

2.4.01.03. Tetrabütil titanat

2.4.02. Epoksi reçineler için

2.4.02.01. Siyanoguanidin

2.4.02.02. Dibütil ftalat (%8 e kadar alkol içeren içkilerle kullanılacak 4500 lt. kapasiteli kapların kaplamasında)

2.4.02.03. Dietilnetriamin

2.4.02.04. Difenilamin

2.4.02.05. Etilendiamin

2.4.02.06. Izoftalildihidrazid.

2.4.02.07. 4,4’-metilendianilin (%8 e kadar alkol içeren içkilerle kullanılacak 4500 lt. kapasiteli kapların kaplamasında).

2.4.02.08. N-oleyl-1, 3-propandiamin (en çok ağırlıkça % 10 dietilaminoetanol içerecektir.)

2.4.02.09. 1 mol polietilen glikol 400’ün klorhidrin dieterinin dehidrohalojenasyon koşullarında 2 mol N-oktadesil trimetilendiamin ile tepkimesinden oluşan poliamin (oda sıcaklığını aşmamak üzere)

2.4.02.10. Salisilik asit 4500 lt. lik kapların % 8 alkol içeren içkilerle kullanım için

2.4.02.11. Stannous 2-etilhekzanoat (reçinenin ağırlıkça % 1’ini aşmayacak)

2.4.02.12. Stiren oksit (4500 lt.lik kaplarda en çok % 8 alkol içeren içkilerde kullanım için)

2.4.02.13. Tetraetilen pentamin

2.4.02.14. Eş mol. sayısında yağ asitleriyle tepkimeye girmiş tetraetilen pentamin

2.4.02.15. Tri (dimetilaminometil) fenol ve onun 2.8.02 deki tuzların yağ asitleriyle hazırlanmış tuzları

2.4.02.16. Trietilen tetramin

2.4.02.17. Trimellitik anhidrit-çapraz bağlama elemanı olarak ve reçinen ağırlıkça % 15 ini aşmamak üzere

2.5. Ultraviole stabilizanlar

2.5.01. 2(2’-hidroksi-5’ metilfenil) benzotriazol. En çok % 0.3

2.5.02. 7-(5’metil-6’-n-bütoksibenzotriazol- (2)-3-fenil kumarın. En çok % 0.1

2.6. Yüzey aktif maddeler

2.6.01. Poli (2-(dietilamino) etilmetakrilat) fosfat (minimum gerçek viskozitesi 25o C taki su içinde 9.0 desilitre/gr dan az olmayacak)

2.6.02. Sodyum dioktil sülfosüksinat

2.6.03. Sodyum dodesil benzensülfonat

2.6.04. Sodyum lauril sülfat

2.7. Antioksidanlar

2.7.01. Bütillenmiş hidroksianisol

2.7.02. Bütillenmiş hidroksitoluen

2.7.03. Guaiac zamkı

2.7.04. Dilauril tiyodipropionat

2.7.05. Nordihidroguairatik asit

2.7.06. Propil gallat

2.7.07. Distearil tiyodipropionat

2.7.08. Tiyodipropionik asit

2.7.09. 2,4,5-trihidroksi bütirofenon

2.8. Kurutucular. 2.8.01’deki metallerin asitlerle tepkimesinden oluşan 2.8.02 deki tuzlar

2.8.01. Metaller

2.8.01.01. Alüminyum

2.8.01.02. Kalsiyum

2.8.01.03. Seryum

2.8.01.04. Kobalt

2.8.01.05. Demir

2.8.01.06. Lityum

2.8.01.07. Magnezyum

2.8.01.08. Manganez

2.8.01.09. Çinko

2.8.01.10. Zirkonyum

2.8.02. Tuzlar

2.8.02.01. Kaprat

2.8.02.02. Kaprilat

2.8.02.03. Izodekanoat

2.8.02.04. Linoleat

2.8.02.05. Naftenat

2.8.02.06. Neodekanoat

2.8.02.07. Oktoat (2-etil hekzoat)

2.8.02.08. Oleat

2.8.02.09. Palmitat

2.8.02.10. Rezinat

2.8.02.11. Risinoleat

2.8.02.12. Soyat

2.8.02.13. Stearat

2.8.02.14. Tallat

2.9. Mumlar

2.9.01. Parafin

2.9.02. Polietilen

2.9.03. Balık yağı

2.9.04. Spermaçeti

2.10. Çeşitli dolgu maddeleri

2.10.01. Amonyum nitrat

2.10.02. Amonyum potasyum fosfat

2.10.03. Kalsiyum asetat

2.10.04. Kalsiyum etil asetoasetat

2.10.05. Kalsiyum gliserofosfat

2.10.06. Kalsiyum sodyum ve potasyum oleatlar.

2.10.07. Kalsiyum sodyum ve potasyum risinoleatlar

2.10.08. Kalsiyum, sodyum ve potasyum stearatlar

2.10.09. Hidrojene kastor yağı

2.10.10. Setil alkol

2.10.11. Desil alkol

2.10.12. Disodyum hidrojen fosfat

2.10.13. Etil asetoasetat

2.10.14. Lauril alkol

2.10.15. Lesitin

2.10.16. Magnezyum, sodyum ve potasyum sitrat

2.10.17. Magnezyum gliserofosfatlar

2.10.18. Magnezyum stearat

2.10.19. Mono, di ve trikalsiyum fosfat

2.10.20. Monodibütilamin pirofosfat (demir için kenetleyici olarak)

2.10.21. Mono, di ve trimagnezyum fosfat

2.10.22. Miristil alkol

2.10.23. Oktil Alkol

2.10.24. Fosforik asit

2.10.25. Hidrojene polibüten

2.10.26. Polietilen oksit

2.10.27. Sodyum pirofosfat

2.10.28. Kalay (II) klörür

2.10.29. Kalay (II) stearat

2.10.30. Stearil alkol

2.10.31. Tetrasodyum pirofasfat

2.10.32. Alüminyum bütilat (epoksi reçineler için)

2.10.33. Alüminyum sterat

2.10.34. Amonyum lauril sülfat

2.10.35. Boraks (ko
ruyucu olarak)

2.10.36. Potasyum hidroksit (akrilat ester kaplamalarda)

2.10.37. Potasyum persülfat (akrilat ester kaplamalarda)

3. Bitmiş reçinesel kaplama uygun gıda benzeri çözeltilerle sıcaklık ve zaman kontrollu olarak ekstrakte edildiği zaman aşağıdaki koşullara uymalıdır:

3.1. 4,5 litreden az hacimli kapların kaplamasında kullanılan kaplama 0.08mg/cm2 den fazla kloroformda çözünebilen madde vermemelidir.

3.2. 4,5 litreden büyük kaplar için bu miktar 0.29 mg/cm2 den fazla olmamalıdır.

3.3. Film ya da kağıt, karton gibi tabakalara yapılan kaplamalarda. Bu çözünürlük 0.08 mg/cm2 den az olmalıdır.

4. Polimerik ve reçiesel kaplamalar yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilir:

4.1. Kuru ve katı gıdalar

4.2. Sular ve meyve suları

4.3. Yağ ve yağlı gıdalar

4.4. Süt ürünleri

4.5. Et ve balık

4.6. Sebze ve meyve

4.7. Şeker ve şekerli gıdalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _30

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-30

 

 

 

 

 

 

GIDA MADDELERİYLE TEMASTA KULLANILAN POLIVINILIDEN KLORÜR REÇİNELERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda poliviniliden klorür (PVDC) reçineleri gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilir:

1.1. Monomerler

1.1.01. Viniliden klorür

1.1.02. Akrilonitril

1.1.03. Akrilik, metakrilik ve itakonik asitlerin C1-C18 doymamış alifatik alkollerle esterleri

1.1.04. Stiren ya da vinil sulfonik asit. En çok % 2

1.1.05. Malik asit, akrilik asit, itakonik asit, metakrilik asit, akril ve metakrilamidler, metilolakrilamid, metilol metakrilamid. Toplam en çok % 3.

1.2. Stiren ve/veya alfa metil stiren ve/veya alfa metil stiren ve/veya vinil toluen. En çok % 15

2. Aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla polimerin üretiminde kullanılabilirler:

2.1. Katalizörler. Katalizörler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 5’iolabilir.

2.1.01. Azo izo butirik asit dinitrili. En çok % 0.2

2.1.02. Benzoil peroksit

2.1.O3. Diizopropil perkarbonat

2.1.04. Lauril peroksit

2.1.05. Potasyum persulfat

2.1.06. Sodyum bisulfit

2.1.07. Hidrojen peroksit

2.2. Emülgatörler. Emülgatörler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 3’ü olabilir.

2.2.01. Düz zincirli ve dallanmış doymuş C12-C20 alifatik karbonik asitlerin sodyum, potasyum ve amonyum tuzları

2.2.02. Hidroksi oktadekan sodyum sulfonat

2.2.03. C12-C20 oksi yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve alüminyum tuzları ve onların sülfolanmış ve asetillendirilmiş ürünleri

2.2.04. Alkil sülfat C11-C20

2.2.05. Alkil sülfonat C12-C20

2.2.06. Alkil aril sülfonat

2.2.07. Alkil, alkilaril ve asil etilenoksit ve onun sülfolanmış ürünleri

2.2.08. 20 etilenoksit gruplu polioksietilen sorbitan monooleat ve polmitat

2.2.09. Sülfosüksinik asidin C4-C16 doymuş alifatik alkollerle esterlerinin sodyum, potasyum ve amonyum tuzları.

2.3. Kolloid önleyiciler. Kolloid önleyiciler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 1I olabilir.

2.3.01. Metil selüloz

2.3.02. Hidroksietilselüloz

2.3.03. Hidroksipropilselüloz

2.3.04. Hidroksimetil propil selüloz

2.3.05. Polivinil alkol. (% 4 lük sulu çözeltide 20oC ta viskozite en az 5-cp)

2.3.06. Polivinil pirolidon (%5 lik sulu çözeltide 20oC ta viskozite en az 34 -38 cp)

2.3.07. Vinil pirolidonların vinil asetat ve/veya ortalama molekül ağırlığı 20000 in üstünde propionatla polimer karışımı.

2.3.08. Sodyum ve potasyum aljinat

2.4. Stabilizatörler

2.4.01. Sodyum fosfat

2.4.02. Potasyum stearat

2.4.03. Epokside soya yağı/epoksi oksijen miktarı % 8 den az, bitirilmiş ürün üzerinden hesaplanınca en çok % 1 olmalıdır.

2.4.04. Salisilik asidin P-tersiyerbütilfenil esteri. En çok % 0.75

2.4.05. 2.6-ditersiyerbütil-4-metilfenol. En çok % 0.05

2.5. Kaydırıcılar

2.5.01. Stearamid. En çok % 0.2

2.6. Yumuşatıcı olarak yalnız aşağıdakiler kullanılabilir.

2.6.01. Monomer halinde yumuşatıcılar

2.6.01.01. Asetiltribütilsitrat

2.6.01.02. Dibütilsebakat

2.6.02. Polimer halinde yumuşatıcılar

2.6.02.01. Abipik asitin 1,3 ve 1,4 bütandiol ile pollesteri (ortalama molekül ağırlıkları 1000) ve bunların asetillendirilmiş serbest hidroksil grupları

2.6.02.02. Adipik asit ve/veya azelaik asidin 1, 2 propandiol 1, 3 ve 1,4 bütandiol veya 1,6 hekzahdiolla poliesterleri (ortalama molekül ağırlığı 1000 in üstünde)

3. Bitirilmiş ürün peroksit reaksiyonu vermeyecek ve en çok % 0.3 uçucu madde bulunacak.

4. PVDC reçineleri yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

4.1. Kuru ve katı gıda maddeleri

4.2. Yağ ve yağlı gıda maddeleri

4.3. Et ve balık

4.4. Sebze ve meyve

4.5. Sular ve meyve suları

4.6. Şekerli maddeler

4.7. Monomer olarak stiren kullanılmaması koşulu ile alkollü gıdalar.

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _29

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-29

 

 

 

 

 

YİYECEK MADDELERİYLE TEMASTA KULLANILAN ASETAL REÇİNELER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanma amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda asetal reçinelerin yiyecek maddeleriyle temasta kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilirler.

1.1. Monomer

1.1.01. Formaldehit, trioksimetilenin (trioksan) oligomeri şeklinde de olabilir.

1.2. Komonomerler. Toplam en çok % 6

1.2.01. Etilen oksit

1.2.02. Butandiol diglisit eter

1.2.03. Butandiol formal

1.2.04. 1-3 dioksan

1.2.05. 1-3 dioksolan

1.2.06. Pivalolakton

1.3. Polimerin akışkanlığı gram/10 dakika için 20 yi aşmamalıdır (190° C 2160 g )

2. Katalizör ve polimerizasyon yardımcı maddeleri

2.1. Katalizör. Toplam en çok % 1

2.1.01. Etilamin

2.1.02. Trietilamin

2.1.03. Tri-n-butilamin

2.1.04. Difenilamin

2.1.05. Metil-di-n-stearilamin

2.1.06. Dimetil-dioktadesil-amonyum asetat

2.1.07. Trifenil fosfit

2.1.08. Alüminyum klorür

2.1.09. Demir (III) klorür.

2.1.10. Bor triflorür

2.1.11. Bor tirflorür-eter kompleksi

2.2. Polimerizasyon ayarlayıcıları ve inhibitörler. Toplam en çok % 1

2.2.01. Formaldehit dimetil asetat (methiylal)

2.2.02. Formaldehit dibutil asetat (Butilal)

2.2.03. Sodyum florür. En çok % 0.3

2.2.04. Sodyum klorür

2.2.05. Kalsiyum florür

2.2.06. Sodyum karbonat

2.2.07. Kalsiyum karbonat

2.2.08. Magnezyum karbonat

3. Polimerin üretiminde aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla kullanılabilirler

3.1. Stabilizanlar

3.1.01. Poliamidlerin yapısında yalnızca aşağıdaki maddeler bulunabilir.

3.1.01.01. Monomer kalıntıları ve düşük moleküllü bağlama elemanları. Toplam en çok % 2.

3.1.01.02. Katalizör
veya reaksiyon ayarlayıcıları ve bunların bağlama elemanları

3.1.01.02.01. Sülfürik asit, fosfarik asit ve bunların sodyum ve kalsiyum tuzları.

3.1.01.02.02. Asetik asit

3.1.01.02.03. Propionik asit

3.1.01.02.04. Adipik asit

3.1.01.02.05. Benzoik asit

3.1.01.02.06. Butilamin. En çok % 0.2

3.1.01.02.07. Siklohekzilamin. En çok % 0.2 toplam en çok % 0.5

3.1.01.02.08. Stearilamin

3.1.01.02.09. N.N-Dimetilaminokapron asidi.

3.1.01.02.10. Doymuş yağ asitleri (C6-C10)

3.1.01.02.11. Stearik asit

3.1.01.02.12. Kaprolaktam ve C-alkil (C1-C3)-substitiye edilmiş kaprolaktamın sodyum bileşikleri. En çok % 1.0

3.1.01.02.13. Stearilizosiyanat

3.1.01.02.14. Siklohekzilizosiyanat

3.1.01.02.15. Hekzametilendiizosiyanat

3.1.01.02.16. Toluylendiizosiyanat

3.1.01.02.17. Difenilmetan-4-4’-dizosiyanat

3.1.01.02.18. Katalizör ve/veya bağlama elemanları. Toplam en çok % 1.5

3.1.01.03. Uzun moleküllü maddeler

3.1.01.03.01. Bifenol-A-biglisideter. En çok % 0.2.

3.1.01.03.02. Di-(3.4-epoksi) siklohekzenil-dimetil metan. En çok % 1.0

3.1.01.03.03. Metilenbikaprolaktam

3.1.01.03.04. Ditersiyerbütilperoksit. En çok % 0.5

3.1.01.04. Kristalizasyon ayarlayıcıları

3.1.01.04.01. Düz zincirli dikarbonik asitleri (C2-C4) poliamidleri ve diaminler

3.1.01.04.02. Serbest aromatik aminleri kullanılamazlar.

3.1.02. Bitirilmiş üründe tat ve koku değişikliği yapmamak koşuluyla üre ve melamin reçineleri 3.1.01. ve 3.1.02. maddelerinin toplamı en çok % 1.5

3.1.03. Poli-N-vinil-prolidon

3.1.04. Disiyandiamid

3.1.05. Risinoleik asidin kalsiyum tuzları. Toplam en çok % 1.0

3.1.06. Tetra metilen (3.5-ditersiyer-Bütil-4-Hidroksinamat) metan. Toplam en çok % 1.0

3.1.07. 1.6-Hekzandiol-bi (3.5 ditersiyer-bütil-4-hidroksi fenil) propionat. En çok % 0.5

3.1.08. 2.6 Di-tersiyerbütil-4-metil fenol

3.1.09. Tersiyer bütil-hidroksianisol

3.1.10. 1.1’-Bi-(2-metil-4 hidroksi-5-tersiyer Toplam en çok % 0.5

bütil-fenil) bütan

3.1.11. 2.2’-Metilen-bi-(4-metil-6-tersiyer bütil fenol)

3.1.12. % 15-25’i beta-dietilamino-etilmetakrilat. % 75-85’i metakrilik asidin metil esterinden oluşan polimer karışımı. En çok % 0.05

3.2. Kaydırıcılar. Toplam en çok % 0.5

3.2.01. Bi-stearoyl ve/veya palmitoyl-etilendiamin. En çok % 0.2

3.2.02. Kalsiyum, mağnezyum ve çinko stearatlar. En çok % 0.3

3.2.03. Montanik asidin etandiol veya 1.3 – bütandiol ile esteri. En çok % 0.2

3.2.04. Doymuş ve doymamış doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri. En çok % 0.3

3.2.05. Metil ve/veya fenil gruplar ile organopilisiloksan (silikon yağı) (viskozitesi 20° C ta en az 97.3 cp). En çok % 0.2.

3.3. Dolgu maddeleri olarak cam pamuğu ve tebeşir karışımı, 5-20 mikrometre

4. Ekstraksiyon

4.1. Formaldehit homopolimerlerinin ekstraktlarında 3 mikrogramdan fazla, formaldehit kopolimerlerinin ekstraktlerinda 5 mikrogram/ml den fazla formaldehit bulunmayacaktır .

4.2. Distile su ekstraksiyonunda 2 mikrogram/ml den fazla amin azotu bulunmayacaktır .

5. Bor en çok % 0.008, flor en çok % 0.006 oranında bulunabilir.

6. Bitirilmiş ürün gıda maddelerinde tat ve koku değişikliği yapmamalıdır.

7. pH sı 2.5’ten daha düşük olan maddeler esetal reçinelerle temasta kullanılamazlar.

8. Asetal reçineler içme suyu kabı olarak kullanılamazlar.

9. Asetal reçineler yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.

9.1. Kuru ve katı gıda maddeleri

9.2. Et ve balık

9.3. Sebze ve meyve