COVID-19 PANDEMİSİNE İÇİN ACİL DURUM EYLEM PROSEDÜRÜ

COVID-19 PANDEMİSİNE   İÇİN    ACİL DURUM EYLEM   PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ:

İşletmede oluşabilecek herhangi bir salgın vakası durumunda diğer çalışanların durumdan etkilenmemesi ve konuyla ilgili gereken ivedi önlemlerin alınabilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Daha detaylı bir şekilde belirlenmesi gerekir ise; Olası vaka durumuna maruz kalan kişinin izole edilmesini ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini, Çalışanların ve Misafirlerin vakaya rastlayan kişi ya da kişilerle temas etmemesini, Olası temaslar ve toplu çalışma ortamlarında hijyen önlemlerinin alınmasının sağlanmasını Tehlikenin yayılmasının önlenmesini Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini Acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını Yönetim ve işletme yetkililerine gerekli bilgilerin aktarılmasını

 1. KAPSAM :

Bu acil plan ve talimatları işyeri sınırları içerisinde bulunan her türlü yapı, tesis, işletme içerisindeki her bir kişinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve korunması durumunu kapsar.

 1. HAZIRLIK EKĠBĠNĠN KURULMASI VE GÖREVLERĠ

Yeni Koron virüs (COVID-19) salgınına karşı işyerlerinde etkin mücadele için aşağıdaki hususların işyerlerimizde uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemler; iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından, diğer işyerlerinde ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütülür. Sağlık hizmeti sunan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, bulunması halinde enfeksiyon kontrol komiteleri ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütür.

 

Hazırlık Ekibi;

 

 Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütecek, İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütecek, Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine edecek, Acil durum planını güncel tutacaktır. Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için

ALO 184 Korona virüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini sağlayacaktır. Kurul ya da hazırlık ekibi; resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

 1. ACİL DURUM PLANI ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin mevcut COVID-19‟a göre güncellenerek acil durum planınızın devreye alınması, İşyerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, çalışanların COVID-19 maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmesi, Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarının sağlanması, COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması gerekmektedir.

4.SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME

 Tüm Dünya’nın mücadele verdiği covid-19 salgınına karşı en iyi mücadele yöntemi salgına yakalanmamaktır. Bu bağlamda; COVID-19‟un işyerinize ulaşmaması için önleyici tedbirler derhal alınmalıdır. Bu tedbirler COVID-19’un yayılmasını engeller veya yavaşlatabilir. İşverenler aşağıdaki hususları dikkate almalıdır; Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi gerekir. İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir çalışma modeli geliştirilmelidir. Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer ortak kullanım alanlarına asılmalıdır. Resmi afişlere Halk

Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden ulaşılabilir. Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.

Ayrıca, covid-19 solunum yollarından bulaşan bir hastalık olduğu için çöp kovaları havalandırması güç olan ortamlardan uzak bölgelerde konumlandırılmalıdır. Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde antiseptik bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır.

Antiseptik el dezenfektanları tuvaletler, idari ofisler, soyunma odaları vb. toplu kullanım alanlarında herkesin erişim sağlayabileceği şekilde konumlandırılmalıdır. Hijyen bilgilendirmelerini içeren talimatlar uygun şekilde ilgili bölgelere asılmalıdır. İşyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır. Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır. Kronik rahatsızlıkları bulunan personele mümkünse evden çalışma olanağı sağlanmalıdır. Mümkün olduğu kadar az sayıda personel ile çalışma ortamı ve vardiya sistemi oluşturulmalıdır.

Servis araçlarının, özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması önem arz etmektedir. Konuyla ilgili aksiyonlarda kullanılacak malzemelerin standartlara uygun olduğunu ispat eden belge ve evraklar yönetim tarafından akredite olmuş kurum tarafından talep edildikten sonra dezenfekte işlemleri başlatılmalıdır.

Personel servisleri , her sefer öncesinde dezenfekte edilerek rut planını gerçekleştirmelidir. Servis kullanan personelin mümkün olduğunca az yüzeye temas etmesi sağlatılmalıdır. Konuyla ilgili olarak, her sefer öncesinde yetkili kişiler tarafından servis yolcuları kısa bir şekilde sesli olarak bilgilendirilmelidirler. Servisteki yolcuların birbirinden ayrı ve 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirilmeleri yetkili sorumlular tarafından sağlatılmalıdır. Servis aracının yolcu sayısı kapasitenin en fazla yarısını oluşturacak şekilde belirlenmelidir.

 

Servis iniş-biniş kapılarına antiseptik dezenfekte monte edilmelidir. Antiseptik dezenfektanlar konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı onayına sunulmuş ürünlerle tedarik edilmelidir. Sahte ürünlerin kimyasal risk etmeni oluşturmaması açısından tesis yetkililerinin gerekli belge ve sertifikaları görevlendirilen firmalardan tahsis etmeleri sağlatılmalıdır.

COVID-19 hastası olmayan kişilerin maske takmasının bir önemi olmadığı belirtilse dahi, kapalı ortamlarda ve servis araçlarında yolcuların cerrahi maske takmaları sağlanmalıdır. Sosyal mesafe kuralının ihmal edilmesi ihtimaline karşı öksürük, hapşırma vb. tepkilere karşı kişileri geçici olarak bu durum koruyabilecektir. Personelin iş seyahatine çıkmasına izin verilmemelidir. İş seyahatleri, özellikle yurtdışı bağlamında kısıtlama altına alınmalıdır.

Mucbir bir sebeple yurtdışı seyahatine gönderilmek zorunda bırakılan herhangi bir personelin dönüşünde 14 gün izolasyon kuralına uyması sağlatılmalıdır. Tesis bünyesinde COVID-19 belirtisi görünen bir personel olması durumunda kişinin ALO 184 ü araması sağlatılmalıdır.

Ayrıca, vaka belirtisi gösteren kişinin diğer çalışanlarla temasını önleyebilmek için gerekirse hızlı bir şekilde çalışma ortamından uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi önem konuyla ilgili olarak önem arz etmektedir. Çalışanların ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Güncel bilgilerin takibi için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılmalıdır.

Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları öncelikle dirilerek verilmelidir. Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer almalıdır. Yapılması önem arz eden toplantıların, aynı tesisteki çalışma ortamının paydaşı olmasına rağmen uzaktan internet erişimli bir katılım şeklinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

Tesis bünyesindeki toplu kullanım alanı olan yemekhanelerde açık büfe sisteminin kaldırılması gerekmektedir. Gerekirse, ambalaj halinde bulunan kumanyaların personele öğle yemeği için dağıtılması sağlanmalıdır.

 

Yemekhanelerde bulunan masaların sosyal mesafe kuralına göre, aralarda en az 2 metre mesafe olacak şekilde sıralanmaları sağlanmalıdır. Kalabalık bir personel sayısı mevcut ise, vardiya sistemine göre yemek molalarının, sosyal mesafe ve yemekhanenin bu durumu esas alan kapasitesi hesaba katılarak verilmesi mümkün hale getirilmelidir. Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi sağlanmalıdır. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan personelin doğrudan sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlatılmalıdır.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma ortamının yeniden tesis edilerek çalışma şekillerinin düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir. Çay molalarında çalışanların birbirleriyle yakın temasını en aza indirmek maksadıyla, molaların kalabalık bir şekilde verilmesi engellenmelidir. Çalışan sayılarının mümkün olduğu kadar azaltılması, özellikle idari personellerin ve mümkünse diğer iş kollarında çalışan personelin evden çalışma koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Çalışma ortamlarının yeterli şekilde havalandırmalarının sağlanması gerekmektedir. Personel soyunma odalarının toplu şekilde kullanılması engellenmelidir. Gün içerisinde uzun sürelerle havalanması sağlanmalıdır. İşin yürütülmesine engel olmayacak şekilde KKD kullanımı sağlanmalıdır.

Özellikle; yemekhane, mutfak vb. hijyenin ön planda olduğu birimlerde çalışan personele hijyenle ilgili tüm gerekli standartları sağlayan KKD’ler (Kişisel Koruyucu Donanım) işveren tarafından temin edilmelidir. Asansörlerin mümkün oldukça az kullanımı sağlanmalıdır. Sosyal mesafe kuralını ifade eden uyarı afişleri asansör kabinlerinin kapılarına asılmalıdır.

Yöneticiler tarafından, tokalaşma ve diğer bedensel samimiyet içerikli davranışların personel tarafından gerçekleşmemesi konusunda uyarılarda bulunulmalıdır. Elle temasın sağlanmasına fırsat tanımayan mekanizmaya sahip çöp kutularının uygun yerlere konumlandırılması sağlanmalıdır. İş elbiseleri ve sivil elbiselerin birbirleriyle olan temasının engellenmesi ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin sağlanması gerekmektedir.

Özellikle mutfak çalışanlarının el hijyenine, kıyafet temizliğine ve KKD kullanımına sorumlu departman amirleri tarafınca dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Temizlik ve diğer atıkların boşaltılmasından sorumlu olan kişilerin göreve başlamadan önce ve sonrasında el hijyenini sağlamaları konusunda bilinçlendirme çalışması yetkili amirleri tarafınca yapılmalıdır.

Ayrıca, tek kullanımlık eldivenlerle bu tür işlemleri gerçekleştirdikten sonra, kullanılan eldivenleri çöpe atarak imha etmeleri, ardından ellerini antiseptik dezenfektan ve sabunlu suyla yıkamaları sağlatılmalıdır. Gereken takip sürekli şekilde yetkili yöneticiler tarafından sağlanmalıdır. Kalabalık toplantı ve eğitimlerin gerçekleşmesine olanak sağlanmamalıdır. Ortak kullanım alanlarında bulunan çay makineleri ve su sebilleri kaldırılmalıdır.

Personelin kullanabilmesi için kapalı şişelerde su tedarik edilmelidir. İşyerinde çalışan şüpheli bir covid-19 vakası varsa; bu kişiyle temas ettiği düşünülen kişilerin araştırılması, aynı departman çalışanlarının listelenmesi ve kayıt altına alınarak İl/İlçe Sağlı Müdürlüğü’nün yönlendirmesine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Çalışanlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik ortamdan mesajlar, medya paylaşımı ya da uzaktan eğitim araçları ile yürütülmesi için aksiyon alınmalıdır.

Yemekhane kullanımındaki çatal, kaşık ve bıçakların mümkün ise; tek kullanımlık ve kapalı ambalaj şeklinde servis edilmesi sağlanmalıdır. Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulmasının sağlanması önemlidir. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemelerin yapılması yetkili kişiler tarafından takip edilmelidir.

5.TEMİZLİK VE HİJYEN

İşyerinde temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli ek önlemler alınmalıdır. İşyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır. Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir.

Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, kapı kolları, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır. Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir. İşyerlerinde görevli sağlık personeli tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.

Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanları iptal edilmelidir. İş ortaklarını ve taşeronları da içeren işyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır.

İşveren, işveren vekilleri ve yöneticiler doğru örneği belirlemede önemli bir rol oynadığından çalışanlarına örnek olmalıdırlar. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır. Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir. İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmalıdır.

 

Yemekhanelerde uygun termal konfor şartları ve hijyen sağlanmalıdır. Aynı anda yemek yiyen çalışan sayısı (öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme suyu sağlanması, mümkün olmaması durumunda çalışanların vardiyalı şekilde yemek yemesi, aynı anda yemek yiyecek çalışanların mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen kurulması veya çalışanın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi vb.) azaltılmalıdır.

İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise imha edilmelidir. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak. Tuvalet ve lavabolarda su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılacak Oda temizliğini yapacak kişi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giyecek ve temizliği eldivenli ellerle yapacak. Bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyecek. Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak. Konaklama tesislerinde uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerine göre, odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak. Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak. Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

 1. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAKKINDA REHBERLİK

Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir. İşyerlerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından çalışanlara uygulamalı etkin maske kullanımı ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.

 1. GEREĞİNDE COVID-19 OLDUĞUNDAN ŞÜPELENEN VEYA TEYİTT EDİLEN BİRİ VARSA NE YAPILMALI

7.a. Bir çalıĢan rahatsızlık hisseder ve COVID-19’a maruz kaldığı düĢünüldüğü süreçte yapılması gerekenler; COVID-19’a maruz kalanları belirlemek için olası maruz kalma kriterleri (örneğin, kişinin gitmiş olabileceği alanlar) hakkında İSG Kurulu veya Hazırlık Ekibini bilgilendirerek, Sağlık Bakanlığı‟nın tavsiyelerine uyulmalıdır. Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak işyeri hekimine gitmeli ve muayenesi yapılarak şüpheli COVID-19 durumu bulunduğu takdirde etkilenen kişi diğer çalışanlardan izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan kapalı alanda bekletilmelidir. Sağlık Bakanlığı‟nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalıdır. Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır. Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalıdır.

 1. SEYAHAT VE TOPLANTILARLA ĠLGĠLĠ TAVSĠYELER

8.a. Etkilenen bölgelere seyahat Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymalıdır. Bu kişiler bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattını aramalı ve kendilerini tecrit etmelidirler. Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri, konferans, kongre vb. etkinlikler mümkün

olabildiğince ertelenmeli, yapılmasının zaruri olduğu hallerde öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmalıdır. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır. 8.b. Toplantı düzenlenmesi

8.b.1. Toplantı öncesinde veya sırasında; Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına toplantıları ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile gerçekleştirilmelidir. Toplantı veya etkinliğin düzenlenmesinin planlandığı çevredeki yetkililerden gelen tavsiyeler kontrol edilmeli ve uygulanmalıdır. Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için bir hazırlık planı geliştirilmelidir. Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması sağlanmalıdır. Tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı da dâhil olmak üzere yeterli malzeme tedarik edilmelidir.

Katılımcılardan herhangi birisinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenmelidir. Etkinlikteki tüm organizatörlerin, katılımcıların, hazır yemek servislerinin (mümkünse kumanya tipi) ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir katılımcı şüpheli bir bulaşıcı hastalığa yakalanırsa, ayrıntılarının halk sağlığı yetkilileri ile paylaşılacağı açıkça belirtilerek, eğer bunu kabul etmezlerse, etkinliğe veya toplantıya katılımları engellenmelidir. Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanmalıdır.

Toplantıda veya etkinlikte tüm katılımcıların düzenli el yıkama veya alkollü dezenfektan kullanımı sağlanmalıdır. El dezenfektan cihazları toplantı yerlerinde herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır. İşyeri ortamının iyi havalandırıldığından emin olmak için mümkün olduğunca pencere ve kapılar açılmalıdır. Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmemesi önerilmelidir

8.b.2. Toplantıdan sonra; Tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az bir ay boyunca saklanmalıdır. Katılımcı bilgilerinin saklanması, toplantıdan sonra bir veya daha fazla katılımcının hasta olduğunun öğrenilmesi halinde, katılımcıların adlarını ve iletişim bilgilerini içeren liste halk sağlığı yetkililerinin COVID-19’a maruz kalmış olabilecek kişileri izlemelerine yardımcı olacaktır. Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole edilmişse, organizatör tüm katılımcılara bunu bildirmelidir.

14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilmelidir. Kendilerini iyi hissetmezlerse, evde kalmalı ve ilgili halk sağlığı yetkilisine başvurmalıdırlar.

 1. ĠÖRE DEVAMSIZLIĞIN ONAYLANMASI

Bir çalışanın COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde işyeri hekimi ile iletişime geçmesi sağlanır ve Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerine uyulur. Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan, işvereni işyerine gitmeden bilgilendirmelidir. İşverenler, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların açıklamaları takip edilmelidir.

10.ODA VE ODA TEMĠZLĠĞĠNE YÖNELĠK ALINACAK OLAN TEDBĠRLER

Odalardaki ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük temizlik sırasında açık olacak; temizlik sonrasında en az 1 saat havalandırılacak. -Oda temizliğini yapacak kişi eldiven giyecek ve temizliği eldivenli olarak yapacak. Bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyecek. -Sık dokunulan yüzeylerin, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılacak. -Misafirin kullandığı nevresim, çarşaf, havlu ürünlerinin katlanması sırasında çırpma ve silkeleme işlemi yapılmayacak, toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek.

11.TESĠS BÜNYESĠNDE BULUNAN VE MĠSAFĠR ĠLE ÇALIŞAN SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK OLAN ORTAK KULLANIM ALANLARI ĠÇĠN ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLER

Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. -Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilecek. Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılacak. Bu alanların

mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklarla yapılacak. Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak. -Coronavirus tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş bırakılacak.

11.a. MĠSAFĠR SALGIN HASTALIK DURUMUNDA

*** Misafirin birinde salgın hastalık olması durumunda misafir genel alanlardan tecrit edilir. *** Misafirin acentesine veya kendisine bildirim yapılarak en yakın hastaneye sevk edilir. *** Misafir hastanede gözlenir ve doktoru ile yakın iletişimde bulunur. Misafirde hastalık teşhis edilmesi durumunda, acente ile gelmişse misafirin otele geri dönmeden ülkesine veya geldiği şehre dönmemesi için acenteye yetkilileri ile irtibata geçilir. *** Misafirin münferit olması durumunda durum kendinse açıklanarak tesise dönmeden gerekli tedaviyi alması için ikna edilir. *** Misafirin eşyaları tam vücut korumalı giysiler ve maskeler ile toplanır. *** Oda dezenfektanlar ile kumaş yüzeyler dahil dezenfekte edilir. *** Doktor raporuna misafirin hastalık taşıma durumu net değilse veya misafir netlik kazandıracak testleri yaptırmayı kabul etmiyorsa, misafirin otele geri dönmeden işlemlerin tamamlanması sağlanmalıdır.

11.b. PERSONELDE SALGIN HASTALIK DURUMUNDA

**** Salgın hastalık ile ilgili Misafir ve Personele yazılı ve görsel hijyen eğitimleri verilir. Salgın hastalık olması durumunda WC‟ler, genel kullanım alanları ,tüm personel alanları ve personel lojmanları sık sık dezenfekte edilir, dezenfektanlar temin edilir. **** Enfekte olmuş personelin sürekli takibi yapılır, diğer kişilere bulaşmasını önleyici tedbirler alınır. İş yeri doktoru uygun görürse, personel işten el çektirilir. Bir vaka olması durumunda sırasıyla haber verilecek merciiler: Genel Müdür

 

Merkez Kriz Yönetim Ekibi(varsa) •

Anlaşmalı Hastane ( genellikle otelin doktor ofisinde görevli hemşire veya doktor gerekli bildirimi yapar, her ikisinin olmadığı durumda otel olarak biz bildirip ambulans talep ederiz)

İl Sağlık Müdürlüğü (Hastane tarafından Test numunesi ve Bilgi formu ile birlikte bildirilir / Ancak otel olarak bizim de bildirmemiz gerekmektedir. !!! )

Misafirin tatilini satın aldığı Tur Operatörü

Ülke COO‟ su (Genel Müdür tarafından bilgilendirilir)

Ülke CEO‟ su ( Ülke COO„ su tarafından bilgilendirilir / Ülke COO„ su olmaması durumunda Otel Genel Müdürü tarafından bizzat bilgilendirilir)

Global Kriz Merkezi – Global COO – Global Operasyon Yöneticisi ( Bizzat Ülke CEO‟ su tarafından sırasıyla bilgilendirilir )

Bu sıralama ve prosedürler ile ilgili bilgileri eklerde „TC Sağlık Bakanlığı COVİD 19 Rehberi“ ve „Emergency Contact Chart“ içerisinden takip edebilirsiniz.

12.COVID-19 e KarĢı Sağlıklı Sürekliliği Planları (BCP)

12a. İşletmeler, operasyonlarındaki kesintileri en aza indirgemek ve virüs salgını sırasında işlerin sürekliliğini sağlamak için iş sürekliliği planlarını planlamaya ve uygulamaya teşvik edilir. İşletmeler, iş sürekliliği için yeterli hazırlık sağlamak için aşağıdaki adımları atabilirler. Ġnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışanların bu dönemde iş sürekliliği planlarına aşina olmalarını ve bunlara uymalarını sağlamak için bir “İş Sürekliliği Yöneticisi” atanmalıdır. İş sürekliliği yöneticisinin görev ve sorumlulukları Ek 1’de verilmiştir

Şirket içerisinde üst yönetimin ve diğer yöneticilerin yokluğunda liderliğin sürekliliği için bir plan geliştirmek.

Yüksek riskli çalışanların yanı sıra SARS-CoV-2 ile ilgili diğer nedenlerden dolayı evde kalması gereken çalışanlar için esnek çalışma düzenlemelerini gerçekleştirin. Örneğin, virüsün etkilendiği bilinen ülke veya bölgelere seyahat eden çalışanlarınız için.

Çalışma izni, devamsızlık, hastalık izni gibi konularda çalışan yönetim politikalarını gözden geçirin. e. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve diğer devlet kurumları tarafından verilen tüm seyahat ve sağlık tavsiyelerine kurumu bilinçlendirin.

Bilinen etkilenen ülkelere veya bölgelere iş seyahati kaçınılmazsa ve telekonferans ve video konferans gibi alternatif seçenekler mümkün değilse, işverenler çalışanlarının seyahat öncesinde seyahat sağlık tavsiyesi için bir doktora danışmalarını sağlamalıdır.

Çalışmalarını etkilenen ülkelerde veya bölgelerde gerçekleştirilen çalışanlar için, işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygun olarak yeterince korunmasını veya izlenmesini sağlamalıdır.

 1. Yakın zamanda yurtdışına seyahat eden veya virüs salgını sırasında yurtdışına seyahat etmeyi planlayan çalışanlardan sağlık belgesi talep edin.
 2. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve diğer devlet kurumları tarafından verilen tüm karantina emirlerine uyulmasını sağlayın. Karantina altına alınan çalışanlar herhangi bir nedenle belirlenen yerlerini terk etmemelidir.
 3. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve diğer devlet kurumları tarafından verilen tüm izin tavsiyelerine uyun. Örneğin, son 14 gün içinde virüsün yayıldığı ülkelere seyahat geçmişi olan çalışanlara, tavsiyelere dayanarak Türkiye‟ye dönüşlerinden itibaren 14 günlük ücretli izin verin.

İşverenler, çalışanların işyerinden uzak durmasını sağlamalıdır, ancak işverenler çalışanların evden çalışmasını sağlayacak teknolojilerle esnek iş düzenlemelerini kabul edebilir. Bu konuda, Sağlık Bakanlığı ve diğer devlet kurumları tarafından ilgili tavsiyelere ve çalışanlar için özel düzenlemelere bakınız. i. Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edildiği gibi iş yerlerinde sosyal mesafeyi uygulayın. j. Çalışanlarınız için yaptırdığınız özel sağlık sigortası poliçelerini gözden geçirin.

Süreçler ve ĠĢletme Fonksiyonları a. Kritik iş fonksiyonlarınızı (öncelikli faaliyetler) ve temel çalışanlarınızı tanımlayın. Bu konuda işletmeler aşağıdakileri dikkate almalıdır:

Farklı çalışma departmanlarında konuşlandırılabilen alternatif çalışan ekipleri (örneğin, takım A ve Takım B) kurun. (örneğin; takım

A, ofiste alternatif haftalarda çalışırken, takım

B uzaktan çeşitli teknolojiler yardımıyla çalışacak).

Takımlar arasında enfeksiyon riskini önlemek için takımlar kesinlikle fiziksel olarak ayrılmalıdır.

Çalışanlarınızı çapraz eğitin. Çapraz eğitim, kilit bir çalışanın ayrılması durumu için farklı beceri setleri ya da sadece alt düzey bir çalışanın organizasyon içinde yükselmeye hazırlanması için olan eğitimleri içerir. Böylece takımınızın kapasitesi artar, firmanız değişken iş akışlarına cevap verecek esnekliğe sahip olur. Ana süreçleri ve iş akışlarını öğretmekle başlayabilirsiniz.

 1. Çalışanları enfeksiyonun kontrolü ve kişisel hijyen konusunda eğitin. (Bkz. EK 2)
 2. Ziyaretçilerini ve çalışanlarınızı tarama ve takip eylem planları geliştirin.
 3. Hasta çalışanları tanımlamak ve yönetmek için doğru bir çalışan hastalığı gözetim süreçlerini geliştirin.
 4. Uygun kişisel koruma ekipmanlarının (PPE) ve tıbbi ekipmanların (örneğin; termometreler, tek kullanımlık eldivenler, n-95 maskeler ve dezenfektanlar) yeterli miktarda temin edilmesini sağlayın ve çalışanların kullanımları hakkında bilgi sahibi olmaları için eğitim aldırın.
 5. SARS-CoV-2‟nin şüpheli ve doğrulanmış etkilerine maruz kalan şirketin bölümlerini temizleyin ve dezenfekte edin. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan çevresel temizlik ve dezenfeksiyon için yönergelere başvurun. Tedarikçiler ve MüĢteri Yönetimi

Temel tedarikçileri ve hizmet sağlayıcılarınızı belirleyin. Bu paydaşlarınızla İş Sürekliliği önlemlerini tartışın ve beraber planlar hazırlayın. Böylece, tedarikçileriniz ve hizmet sağlayıcılarınız İş Sürekliliği Planlarını anlamış olurlar.

Temel müşterilerinizi belirleyin ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için farklı planların mevcut olmasını sağlayın.

İş Sürekliliği Planının nasıl ve ne zaman etkinleştirileceğine dair de bir plan geliştirin.

Alternatif Tedarikçiler •

Müşterilere alternatif teslimat yöntemleri ĠletiĢim (ġirket içi ve ġirket dıĢı)

İş planlarınız ve iş sürekliliği planlarınız doğrultusunda iletişim planınızı dağıtacak bir iletişim koordinatörü belirleyerek başlayın.

Virüs salgını meydana gelmeden önce çalışanların rollerini ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamalarını sağlayın. Örneğin, çalışanlar kendilerini etkileyecek İş Sürekliliği önlemleri hakkında bilgilendirilmeli ve bir virüs salgını durumunda şirket tarafından uygulanacak tedbirler, politikalar ve ilerleme konusunda sürekli bilgileri güncel tutulmalıdır. Çalışanların durumlarını bildirmeleri ve sorular sormaları için bir iletişim kanalı oluşturmayı düşünün.

Tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler gibi ilgili paydaşları ve her bir paydaş grubu için temel mesajları belirleyin; bir virüs salgını sırasında olası acil durum önlemleri hakkında onlarla diyalog başlatın.

EK 1 ĠĢ Sürekliliği Yöneticisinin Rolleri ve Sorumlulukları 1. Virüs salgınının gelişimini aktif olarak izleyin ve önlemlerin etkinleştirilmesi gerektiğinde açık talimatlarla çalışanlara mesaj yaymak için yönetim ile çalışın.

 1. Çalışanlara virüsle ilgili mevcut en son bilgiler hakkında eğitin. Enfeksiyon kontrol önlemlerine ve önleyici prosedürlere duyulan ihtiyaç hakkında bilgi verin. Çalışanları, oral ve kulak termometresi gibi farklı termometreler ve bunları kullanmanın uygun yolu hakkında eğitin.
 2. Tüm çalışanların güncellenmiş iletişim bilgilerini, yani ev adresi/ev telefon numarası/ cep telefonu numarasını güncelleyin. Tüm çalışanların İş Sürekliliği Yöneticisi/Yardımcısı‟nın iletişim numarasına sahip olduğundan emin olun. Çalışanlar, temas izleme amacıyla şüpheli enfeksiyonlarla hastaneye yatırıldıklarında iş sürekliliği yöneticisine başvurmalıdır.
 3. Şirket, işyerinde temas izleme süreçlerinin etkinleştirilmesi sırasında Sağlık Bakanlığı‟nın yerel birimi ile bağlantı kurmaktan sorumlu olacak en az bir belirlenmiş iletişim noktası (İş Sürekliliği Yöneticisi olabilir) atanmış olduğundan emin olun.
 4. Aşağıdaki web sitelerini kontrol edin (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19) günlük güncellenmiş tavsiyeleri (örneğin seyahat tavsiyeleri) izleyin ve buna göre çalışanların

bilgilerini güncelleyin.

 1. Etkilenen bölgelere seyahat eden çalışanların, sağlık bakanlığı tarafından tavsiye edildiği gibi yeterli sayıda gün boyunca karantinaya alındığından emin olun. İşten ayrılma sırasında çalışanların sağlığını telefon veya e-posta ile kontrol edin.
 2. Karantinaya alınan çalışanları ofisteki olaylar hakkında bilgilendirmek için çalışan görevlendirin.
 3. İşyerinde yeterli miktarda dezenfektan ve maske bulundurduğunuzdan emin olun.
 4. Kişisel Hijyen önlemleri hakkında çalışanları bilgilendirin. (Ek 2A’ye bakınız)
 5. Uygun el yıkama teknikleri konusunda tuvaletlere bildirimler koyun.
 6. Yemekhane, tuvaletler, toplantı odaları gibi ortak alanların günlük olarak dezenfekte edildiğinden emin olun. Bu konuda temizlik çalışanları veya yükleniciler ile irtibat kurun.
 7. Yakındaki tuvalet olanaklarına yakın ofiste bir oda/alanı, ateşli çalışan(lar) için izolasyon odası/alanı olarak belirleyin. Ateşi olan çalışanların kliniğe/hastaneye götürüleceği izolasyon rotasını (çalışanlar/ziyaretçiler tarafından yaygın olarak kullanılmayan bir rotada) tanımlayın. 13. Ateşi olan çalışanları götürüleceği hastane ya da klinikleri tanımlayın.
 8. Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edildiği durumlarda, çalışanların semptom veya sıcaklık izlemesini gerçekleştirin.

Sıcaklık izlemesi başlatılırsa, çalışanların günde iki kez kendi sıcaklığını ölçtüklerinden emin olun. Önemli! Şirketinizin çalışan gücüne ve şirketinizin tesis büyüklüğüne bağlı olarak, İş Sürekliliği Yöneticisinin görevlerini kapsayacak yardımcı İş Sürekliliği Yöneticileri atanmalıdır. Mümkünse, olay müdahale önlemlerinin yürütülmesini desteklemek için bir Müdahale Ekibi kurulmalıdır.

KiĢisel Hijyen Önlemleri

Her zaman aşağıdaki önlemleri alın:

Kümes hayvanları ve kuşlar dahil canlı hayvanlarla temastan kaçının. Çiğ ve az pişmiş et tüketmeyin.

Kalabalık yerlerden kaçının. Rahatsız olan veya hastalık belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçının.

Kişisel hijyen kurallarına uyun.

Sabunla sık sık el yıkamayı uygulayın. (örn. Yiyecekleri elinize almadan veya yemeden önce, tuvalete gittikten sonra ve öksürme, hapşırma sonrasında eller solunum salgıları tarafından kirletildiğinde)

Öksürük veya burun akıntısı gibi solunum semptomlarınız varsa maske takın.

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı bir mendil kâğıdı ile örtün ve kirlenmiş mendil kağıdını derhal çöp kutusuna atın; ve

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Elleri yıkamak: i. Sabun ve su ile düzenli ve iyice

Yemek hazırlamadan önce ve sonra iii. Tuvalete gittikten sonra iv. Yemekten önce ve sonra v. Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra vi. Maske ve tek kullanımlık eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanları çıkardıktan sonra i. İç mekanların havalandırılmasını sağlayın.

Yiyecek, çatal bıçak takımı, tabak takımı, mutfak eşyaları ve diğer kişisel hijyen ürünlerini paylaşmaktan kaçının. k. El sıkışmak gibi fiziksel temastan kaçının. Yüzünüze dokunmaktan veya gözlerinizi

 

KiĢisel Hijyen Önlemleri

Her zaman aşağıdaki önlemleri alın:

Kümes hayvanları ve kuşlar dahil canlı hayvanlarla temastan kaçının. Çiğ ve az pişmiş et tüketmeyin.

Kalabalık yerlerden kaçının. Rahatsız olan veya hastalık belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçının.

Kişisel hijyen kurallarına uyun.

Sabunla sık sık el yıkamayı uygulayın. (örn. Yiyecekleri elinize almadan veya yemeden önce, tuvalete gittikten sonra ve öksürme, hapşırma sonrasında eller solunum salgıları tarafından kirletildiğinde)

Öksürük veya burun akıntısı gibi solunum semptomlarınız varsa maske takın.

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı bir mendil kâğıdı ile örtün ve kirlenmiş mendil kağıdını derhal çöp kutusuna atın; ve

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Elleri yıkamak: i. Sabun ve su ile düzenli ve iyice ii. Yemek hazırlamadan önce ve sonra iii. Tuvalete gittikten sonra iv. Yemekten önce ve sonra

 1. Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra vi. Maske ve tek kullanımlık eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanları çıkardıktan sonra i. İç mekanların havalandırılmasını sağlayın. j. Yiyecek, çatal bıçak takımı, tabak takımı, mutfak eşyaları ve diğer kişisel hijyen ürünlerini paylaşmaktan kaçının. k. El sıkışmak gibi fiziksel temastan kaçının. Yüzünüze dokunmaktan veya gözlerinizi

HAZIRLAYAN:                                   ONAYLAYAN:                                              İş Yeri Hekimi:

İş Güvenliği  Uzmanı                        İşveren / İşveren  Vekili

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s